Print

Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)

Course coordinator

Course description

Sustav melioracijske odvodnje čine različite građevine za melioracijsku odvodnju: osnovna i detaljna kanalska (melioracijska) mreža, crpne stanice, cijevna drenaža i dodatni objekti koji pripadaju ovim građevinama. Dobro isplanirani, projektirani i izvedeni sustavi melioracijske odvodnje su učinkoviti i omogućuju pravodobno otjecanje suvišnih površinskih i plitkih podzemnih voda iz tla. Navodnjavanje je melioracijska mjera kojom se na određeno zemljište putem hidrotehničkog sustava dovodi voda i dodaje tlu radi postizanja stanja vlažnosti potrebnog za rast, razvoj i reprodukciju-prinos biljaka, a može se primijeniti kao redovita i dopunska mjera. Sustav navodnjavanja mora se prethodno isplanirati, izraditi predinvesticijska studija, varijantna rješenja projekta, a potom izvedbeni projekt prema kojem se izvodi sustav natapanja. U praksi, učinkovitost hidromelioracijskih sustava odvodnje ili/i natapanja s agromelioracijama ili bez nje nije uvijek zadovoljavajuća, zbog pogrešaka u projektiranju, izvođenju ili neadekvatnom gospodarenju. Predmet obuhvaća opću i specijalističko-gospodarsku problematiku sustava odvodnje i natapanja. U općem dijelu razmatra se koncepcija planiranja, projektiranja i izvođenja melioracija, opće pokazatelje učinkovitosti, vijek trajanja, vodno-gospodarsku i zakonsku problematiku, te stanje sustava odvodnje i natapanja u Hrvatskoj. U specijalističko-gospodarskom dijelu obrađena je problematika sustava odvodnje i natapanja s naglascima na poljoprivredno melioracijske aspekte gospodarenja, poštujući osnovnu koncepciju gospodarenja melioracijskim sustavima; kontrolirati, racionalno - održivo koristiti i redovito održavati melioracijske sustave odvodnje i natapanja.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz samostalan rad na temelju postojećih podataka prezentirati rezultate stacionarnog istraživanja kontrole stanja i učinkovitosti provedenih hidromelioracijskih i agromelioracijskih mjera na poljoprivrednim površinama. Na temelju klimatskih podataka izračunava se referentna evapotranspiracija i evapotranspiracija kultura korištenjem programa Cropwat. Za potrebe projektiranja sustava odvodnje i natapanja izračuna se višak ili/i manjak oborinske vode u tlu. Pregled, analiza i interpretacija izvedbenih projekata sustava odvodnje ili/i natapanja.
Seminar omogućuje studentima da pojedinačno ili u paru izrade programe - modele za gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje ili/i natapanja.
Terenske vježbe obuhvaćaju obilazak kontrolnog melioracijskog pokusnog polja na kojem se kontroliraju određeni hidrološki i pedološki podaci kao i podaci o ekonomičnosti biljne proizvodnje u uvjetima održivog gospodarenja.
Polaganje ispita se provodi polaganjem parcijalnih ispita i završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 14
Seminar: 4
Field exercises: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za procjenu potrebe i izvođenje melioracijskih sustava odvodnje i natapanja na određenim površinama, za procjenu pozitivnog učinka izvedenih sustava kroz visinu i kakvoću prinosa. Osposobljava studente na uočavanje mogućih pogrešaka pri neadekvatnom funkcioniranju pojedinih dijelova sustava koje su se mogle dogoditi prilikom projektiranja, izvođenja ili pri neprimjerenom gospodarenju. Način otklanjanja pogrešaka. Daje smjernice za primjenu održivog gospodarenja na melioriranim površinama uvažavajući ekonomske principe proizvodnje i očuvanje prirodnih resursa tla i voda.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Auditorne (kabinetske) vježbe - u sklopu vježbi izrađuju se četiri programa: 1. Prezentacija rezultata stacionarnog istraživanja kontrole stanja i učinkovitosti provedenih hidromelioracijskih i agromelioracijskih mjera na poljoprivrednim površinama. 2. Obrada klimatskih parametara i proračun referentne evapotranspiracije i evapotranspiracije kulture korištenjem programa CROPWAT. 3. Hidropedološki proračuni viška ili/i manjka oborinske vode u tlu. 4. Pregled, analiza i interpretacija izvedbenih projekata sustava odvodnje ili/i natapanja. Vježbe se provode u skupinama do 10 studenata.
 • Seminari
  U sklopu seminarskih radova studenti će pojedinačno ili u paru izraditi programe - modele za gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje ili/i natapanja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati razloge gospodarenja na melioracijskim sustavima odvodnje i navodnjavanja Pismeno, usmeno
Prepoznati koncepciju planiranja, projektiranja i izvođenja melioracijskih sustava Pismeno, usmeno
Povezati koncepciju gospodarenja melioracijskim sustavima- kontrolirati, racionalno-održivo koristiti i redovito održavati sve elemente-dijelove sustava Pismeno, usmeno
Predložiti planove gospodarenja melioracijskim sustavima odvodnje i navodnjavanja i izraditi izvedbene programe- program upotrebe i zaštite melioriranog zemljišta i voda, program kontrole i program održavanja Pismeno, usmeno
Isplanirati slijed aktivnosti gospodarenja melioracijskim sustavima na godišnjoj i višegodišnjoj razini Pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Predaje nastavno gradivo, povezuje teme predavanja s primjerima iz prakse, postavlja studentima tijekom predavanja kraća pitanja, potiče studente na komentare-raspravu, traži odgovarajuće odgovore-rješenja u svezi određenog problema obuhvaćenog temom predavanja.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, samostalna izrada vježbi te grupna izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Kolokvij 25 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1,5
2. Kolokvij 25 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1,5
Usmeni 50 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u modu l -definicija i podjela melioracijskih sustava prema funkciji, veličini i tehničkoj opremljenosti. Planiranje, projektiranje i izvođenje melioracijskih sustava u sklopu investicijskih, idejnih i izvedbenih projekata - P
 2. Pokazatelji učinkovitosti melioracijskih sustava. Osnove ekonomike gradnje, korištenje i održavanje melioracijskih sustava. Ekonomski i gospodarski učinci melioracijskih sustava (produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost). Vijek trajanja melioracijskih sustava - P
 3. Sustav odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj. Sustav površinske odvodnje, sustav podzemne odvodnje, stanje i potrebe navodnjavanja - P
 4. Gospodarenje melioracijskim sustavima -planiranje i programi gospodarenja - P
 5. Sustav površinske odvodnje -mjere, radovi i strojevi za održavanje - P
 6. Sustavi podzemne odvodnje -cijevne drenaže. Kontrola sustava cijevne drenaže, detekcija i otklanjanje pogrešaka - P
 7. Održavanje sustava cijevne drenaže - P
 8. Međuispit (kolokvij I). Navodnjavanje -uvjeti izbora i funkcioniranja sustava natapanja
 9. P- Površinsko natapanje, podzemno, kišenje i lokalizirano navodnjavanje - P
 10. Kontrola sustava natapanja - nspekcijska i stacionarna kontrola. Održavanje sustava natapanja - P
 11. Prezentacija rezultata stacionarnog istraživanja kontrole stanja i učinkovitosti provedenih hidromelioracijskih i agromelioracijskih mjera na poljoprivrednim površinama sliva Karašice-Vučice (slivno područje Drave) - V
 12. Obrada klimatskih parametara i proračun referentne evapotranspiracije i evapotranspiracije kulture (glavne ulazne komponente vodne bilance tla) korištenjem programa CROPWAT - V
 13. Hidropedološki proračuni viška ili/i manjka oborinske vode u tlu kao osnova za projektiranje optimalnog sustava odvodnje ili natapanja - V
 14. Pregled, analiza i interpretacija izvedbenih projekata sustava odvodnje ili/i natapanja. Priprema za inspekcijsku stacionarnu kontrolu učinkovitosti sustava odvodnje ili/i natapanja -V Obilazak melioracijskog pokusnog polja postavljenog u srednjoj Posavini - TV
 15. Izrada programa - modela za gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje ili/i natapanja- S. Međuispit (kolokvij II).

Obligatory literature

 1. Vidaček, Ž. (1998). Gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje i natapanja. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje.

Recommended literature

 1. Nataljčuk, M. F., Ahmedov, H. A., Oljgarenko, V. I .(1983). Eksploatacija hidromeliorativnih sistema, za studente poljoprivrede specijalizirane u području hidromeliopracija. Moskva: Kolos.
 2. Šimunić, I. (2013). Uređivanje voda (sveučilišni udžbenik). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. Petošić, D., Tomić, F. (2011). Reguliranje suvišnih voda tla (sveučilišni udžbenik). Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Priručnik za hidrotehničke melioracije. I kolo Odvodnjavanje, knjiga 6 Održavanje. (1991). Zagreb: DONH, Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 5. Priručnik za hidrotehničke melioracije. II kolo Navodnjavanje, knjiga 2 Potreba vode za natapanje.(1993). Zagreb: DONH, Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 6. Priručnik za hidrotehničke melioracije. II kolo Navodnjavanje, knjiga 4 Sustavi, građevine i oprema za natapanje. (1995). Zagreb: DONH, Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Similar course at related universities

 • Gospodarenje melioracijskim sustavima- Faculty of Agricultural Sciences and Food Sc., Cyril and Methodius University of Skopje
 • Poljoprivredne melioracije- Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.