Print

Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)

Course coordinator

Course description

Modul Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća omogućuje studentu stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za uspješan uzgoj povrća i cvijeća hidroponskim tehnikama uzgoja. Modul se programski sastoji od tri dijela: tehnike uzgoja, priprema hranjive otopine i tehnologije uzgoja odabranih povrtnih i ukrasnih vrsta.
U prvom dijelu se opisuju prednosti i nedostaci hidroponskog uzgoja, tehnike uzgoja na inertnim supstratima i bez supstrata (tehnika hranjivog filma, plutajući sustav, aeroponika, akvaponika), vrste (anorganski, organski, sintetski) i izbor supstrata prema svojstvima i kulturi te potrebna oprema.
U dijelu modula o pripremi hranjive otopine govori se o sastavu i pripremi koncentrirane i primijenjene otopine, kontroli i korekturi sastava otopine ovisno o sastavu vode, potrebama kulture tijekom vegetacije i mikroklimi zaštićenog prostori te o sterilizaciji i recirkulaciji otopine, odnosno, opremi za fertirigaciju i recirkulaciju.
Tehnologije uzgoja definiraju agrotehničke zahvate u hidroponskom uzgoju ekonomski najvažnijih vrsta plodovitog i lisnatog povrća te ukrasnog bilja.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Practicum: 10
Seminar: 2
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Predani i prezentirani seminarski rad o hidroponskoj tehnologiji uzgoja ukrasnog bilja.
Predani zadaci izračuna sastava hranjive otopine.

General competencies

Modul osposobljava studenta da za određene skupine kultura (plodovito i lisnato povrće, cvijeće i ukrasno bilje), ovisno o hidroponskoj tehnici i tipu zaštićenog prostora odabere odgovarajuću opremu i vodi hidroponski uzgoj.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se programski sastoje od tri dijela: hidroponske tehnike uzgoja, priprema hranjive otopine i tehnologije uzgoja odabranih povrtnih i ukrasnih vrsta. Putem power point prezentacija studentima se prezentiraju suvremena dostignuća u hidroponskom uzgoju povrća i cvijeća, mogući problemi u korištenju hidroponske tehnologije te metode rješavanja. Osim prezentacija nositelja i suradnika, u nastavi se koriste i prezentacije inozemnih znanstvenika na engleskom jeziku.
 • Vježbe u praktikumu
  Izrađuju se proračuni sastava hranjive otopine za različite kulture i potrebe hranjivih soli. U zaštićenim prostorima na pokušalištu obavljaju se praktične vježbe sjetve, sadnje i mjera njege u hidroponskom uzgoju. Svladavanje vježbi se provjerava pismenim kolokvijem tijekom semestra.
 • Seminari
  U sklopu satnice predviđene za seminare izrađuje se seminar o hidroponskoj tehnologiji uzgoja odabrane vrste ukrasnog bilja i seminar o potrebama repromaterijala i ljudskog rada u hidroponskoj tehnologiji odabrane vrste povrća. U posljednjem tjednu nastave piše se test znanja .

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odabrati odgovarajući inertni supstrat Test znanja, završni ispit
Pripremiti hranjivu otopinu odgovarajućeg sastava Rješavanje zadataka-pismeni kolokvij, test znanja, završni ispit
Prepoznati najvažnije dijelove sustava i opremu za hidroponski uzgoj Test znanja, završni ispit
Utvrditi količinu inputa za hidroponski uzgoj povrća i ukrasnog bilja Seminarski rad, test znanja, završni ispit
Preporučiti prikladnu tehniku uzgoja za pojedinu kulturu Seminarski rad, test znanja, završni ispit
Provesti agrotehničke zahvate u hidroponskom uzgoju Seminarski rad, test znanja, završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi prema nastavnim cjelinama te objava nastavnih materijala u MOODLE sustavu. Podjela seminarskih radova i njihovo ocjenjivanje. Održavanje i ocjenjivanje kolokvija, testa znanja i završnog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave. Izrada i predaja seminarskih radova. Polaganje kolokvija, testa znanja i prema potrebi završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija iz vježbi 40% <60%
60-70&
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 22,5 0,75
Izrada seminarskog rada 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 7,5 0,25
Usvojenost programskog sadržaja modula - test znanja 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 60 2
UKUPNO 75% završni ispit 20% kolokvij izračuna sastava hranjive otopine 5% seminarski rad o hidroponskom uzgoju ukrasnog bilja <60% 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija iz vježbi Prvi pismeni kolokvij (20 % konačne ocjene) se sastoji od 5 zadataka sa izračunom sastava hranive otopine. Svaki zadatak nosi maksimalno 9 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je na svakom od 5 zadataka ostvariti minimalno 5 bodova. Drugi pismeni kolokvij (20 % konačne ocjene) je izrada proračuna potreba ljudskog rada i repromaterijala u hidroponskoj proizvodnji. Pozitivno riješeni zadaci i izrađen proračun potreba uvjet su za pristupanje testu znanja. Nakon održanih vježbi i terenske nastave Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminarskog rada Izrada seminarskih radova o hidroponskoj tehnologiji uzgoja odabranih vrsta ukrasnog bilja. Predani seminarski rad je uvjet za pristupanje testu znanja. Zadnji tjedan nastave Redoviti ispitni rokovi
Usvojenost programskog sadržaja modula - test znanja Test znanja se održava u zadnjem tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja i zadatka sa izračunom sastava otopine. Svako nosi po 1 bod, zadatak 6 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova iz odgovora na pitanja i 3 boda iz zadatka. Zadnji tjedan nastave Redoviti ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P - Pojam hidropona, prednosti i nedostaci. Površine u Hrvatskoj i svijetu. Hidroponska tehnika i oprema u uzgoju na inertnim supstratima.
 2. P -Vrste supstrata (anorganski, organski, sintetski): izvor, fizikalna i kemijska svojstva. Izbor prema svojstvima supstrata i zahtjevima kultura.
 3. P - Hidroponske tehnike i oprema u uzgoju bez supstrata (aeroponika,tehnika hranjivog filma, plutajući hidropon, akvaponika)
 4. P - Soli za pripremu hranjive otopine. Priprema koncentriranih i gotove (primijenjene) otopine. Mjerenje EC- i pH-vrijednosti. Primjena kiseline.
 5. P - Sastav vode i korektura sastava otopine. Kontrola i korektura sastava otopine prema potrebi kulture tijekom vegetacije. Uzorkovanje otopine. Priručna i laboratorijska analiza.
 6. P - Recirkulacija hranjive otopine. Oprema za fertirigaciju, sterilizaciju i recirkulaciju. Aeracija otopine; PK – sjetva i pikiranje biljaka za hidroponski uzgoj.
 7. PK - Atomska i molekulska masa iona. Izračun za pripremu koncentrirane hranjive otopine. Izračun soli makroelemenata. Izračun soli mikroelemenata.
 8. PK - Korektura izračuna koncentrirane hranjive otopine ovisno o sastavu vode. Interpretacija laboratorijske analize i korektura sastava koncentrirane hranjive otopine.
 9. PK - Pregled i rasprava o izračunatoj korekturi sastava koncentrirane hranjive otopine za zadani sastav. Proračun recirkulirane i sterilizirane hranjive otopine. Pismeni kolokvij I
 10. PK - Priprema koncentriranih i gotove hranjive otopine. Baždarenje pH- i EC-metra. Mjerenje pH- i EC-vrijednosti. Sadnja biljaka na inertni supstrat.
 11. P - Podjela kultura ukrasnog bilja po skupinama ovisno o hidroponskoj tehnici. Opis hidroponske tehnologije uzgoja najvažnijih vrsta ukrasnog bilja.
 12. S - Podjela seminarskih radova o hidroponskoj tehnologiji uzgoja odabranih vrsta ukrasnog bilja; P - opis hidroponske tehnologije uzgoja ekonomski najvažnijih vrsta povrća.
 13. P - Opis hidroponske tehnologije uzgoja ekonomski najvažnijih vrsta povrća.
 14. T – Oprema u hidroponskoj tehnologiji uzgoja rajčice na supstratu. Priprema i korektura hranjive otopine u praksi. Dinamika fertirigacije tijekom vegetacije, vrste i troškovi repromaterijala te ljudskog rada u hidropnskom uzgoju.
 15. PK - Pismeni kolokvij II S - Test znanja

Preconditions

Obligatory literature

 1. Borošić J., Toth, Nina, Benko, B. (2011). Hidroponski uzgoj povrća: interna skripta. Zagreb: Zavod za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 2. Borošić, J. (2002). Metoda proračuna sastava hranjive otopine za hidroponski uzgoj (prijevod).
 3. Power point prezentacije predavanja i vježbi (Merlin, sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Osvald, J., Kogoj, Osvald M. (2005). Hidroponsko gojenje vrtnin – breztalni načini gojenja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
 2. Raviv, M., Lieth ,J.H. (2008). Soilless culture: theory and practice. Elsevier.
 3. Savvas, D., Passam, H. (2002). Hydroponic production of vegetables and ornamentals. Athens: Embryo Publications.
 4. Enzo, M., Gianquinto, G., Lazzarin, R., Pimpini, F., Sambo, P. (2001). Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuori suolo. Padova: Tipografia-Garbin.

Similar course at related universities

 • Colture protette, University of Padova

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.