Print

Ekonomika prehrambene industrije (143836)

Course coordinator

Course description

Prehrambena industrija jedna je od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj, a prema broju zaposlenih i prihodima koje stvara najvažnija prerađivačka industrija u Hrvatskoj. Predmet će omogućiti stjecanje znanja o važnosti i ulozi prehrambene industrije u hrvatskom i svjetskom gospodarstvu, promjenama njezinog udjela u strukturi agrokompleksa u uvjetima gospodarskog rasta i razvoja te doprinosu prehrambene industrije razvoju poljoprivrede.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Auditory exercises: 8
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Po završetku modula studenti će biti sposobni identificirati ekonomske i strukturalne značajke prehrambene industrije što će im pomoću u uključivanju u aktivnosti prehrambene industrije kao potencijalnih zaposlenika, kreatora agroindustrijske politike ili suradnika na projektima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
spoznati povijesni tijek razvoja i razumjeti uzroke divergencije prehrambene industrije u pojedinim dijelovima svijeta, pismeni
prepoznati važnost prehrambene industrije u domaćem i svjetskom gospodarstvu pismeni
interpretirati relevantne makroekonomske pokazatelje o poziciji prehrambene industrije u gospodarskoj strukturi pismeni, seminar
objasniti povezanost prehrambene industrije i poljoprivrede kao i ulogu industrije u jačanju poljoprivrede pismeni
razlikovati pojedine grane prehrambene industrije i ocijeniti njihovu perspektivu obzirom na tržišne trendove pismeni, seminar
procijeniti učinke mjera i instrumenata ekonomske politike na razvoj prehrambene industrije pismeni
usporediti konkurentnost hrvatske prehrambene industrije u odnosu na europsku i svjetsku pismeni, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 60 60 1
Izrada seminara i prezentacija 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Pismeni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja. Tijekom nastave
Usvojenost programskog sadržaja Po završetku nastave provjera znanja odvija se pismenim putem. Usmeni ispit je opcijski za studente koji žele bolju ocjenu.

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet. Teorijska osnova ekonomike prehrambene industrije. P
 2. Povijesni pregled razvoja prehrambene industrije u Hrvatskoj i u svijetu. P
 3. Klasifikacija grana prehrambene industrije. P
 4. Uloga prehrambene industrije u gospodarstvu u Hrvatskoj i u svijetu. P
 5. Povezanost poljoprivrede i prehrambene industrija. P
 6. Čimbenici razvoja prehrambene industrije - opskrbljenost resursima, politički i zakonodavni okvir. P
 7. Organizacijski oblici prehrambene industrije. P
 8. Primjena statističkih metoda u analizi makroekonomskih pokazatelja prehrambene industrije. V
 9. Sigurnost hrane i kontrola kvalitete prehrambene industrije. P
 10. Ekonomika pojedinih grana prehrambene industrije. P
 11. Prehrambena industrija u pojedinim dijelovima svijeta. P
 12. Najveće svjetske i hrvatske tvrtke iz djelatnosti prehrambene industrije. P
 13. Terenska nastava. V
 14. Prezentacija seminara i rasprava. S
 15. Prezentacija seminara i rasprava. S

Obligatory literature

 1. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2007). Ekonomija, McGraw-Hill / Mate, Zagreb.
 2. Vajić, I. (1989): Ekonomika prehrambene industrije, Informator, Zagreb.

Recommended literature

 1. Wijnands, J.H.M., Meulen, B.M.J. van der and Poppe, K.J. (2007): Competitiveness of the European Food Industry: An economic and legal assessment 2007, European Commission, Luxembourg. .
 2. Baourakis, G., Konstadinos M. (2011): A Resilient European Food Industry in a Challenging World (European Political, Economic, and Security Issues: Agriculture Issues and Policies), Nova Science Publishers.
 3. Carlos A. Da Silva, C.A., Baker, D., Shepherd, A.W. Jenane, C. (2009): Agro-industries for Development, FAO.
 4. Ionescu-Somers, A.; Steger, U. (2008). Business logic for sustainability : a food and beverage industry perspective, Palgrave Macmillan, New York.
 5. Stipetić, Vladimir (1985): Poljoprivreda i privredni razvoj, Informator, Zagreb.
 6. Tracy, M. (2000). Hrana i poljoprivreda u tržišnom gospodarstvu : Uvod u teoriju, praksu i politiku, Mate, Zagreb

Similar course at related universities

 • Business and Economics in Food Industry, KU Leuven, Belgija
 • Economics of the Agricultural and Food Industry, University of Hohenheim, Njemačka
 • Economics of Agro-food Industry, University of Bologna, Italija
 • The Global Food Industry, University of Nottingham, Velika Britanija.
 • Ekonomika prehrambene industrije, University of Beograd – Faculty of Agriculture, Srbija

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.