Print

Obnovljivi izvori energije (197685)

Course coordinator

Course description

U modulu će se obrađivati poglavlja iz područja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uz istraživanje njihovog utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju. Utvrdit će se različiti oblici energija, kao i podjela energija na primarne i sekundarne izvore. Iz navedenih podjela obradit će se izvori energije s obzirom na njihovo nastajanje i to na neobnovljive i obnovljive izvore. Kao neobnovljivi izvori obradit će se proizvodnja i korištenje nafte, ugljena, prirodnog plina te nuklearne energije, a iz obnovljivih izvora sunce, vjetar, voda, geotermalna i energija vodika. Kao posebno poglavlje obradit će se mogućnosti proizvodnje biomase i biogoriva iz poljoprivredne i šumske proizvodnje. Sve vrste proizvodnje posebno će se pratiti s aspekta zaštite okoliša i legislativa te regulativa EU i RH.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 48
Laboratory exercises: 12
Seminar: 0

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%-70%
Good (3): 71%-80%
Very good (4): 81%-90%
Excellent (5): 91%-100%

Conditions for obtaining signature

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno.

Description

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje.

General competencies

Student će steći znanja iz područja proizvodnje energije s posebnim naglaskom na obnovljive izvore i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predmet se sastoji od 48 sati predavanja tijekom kojih će studenti dobiti opći uvid u obnovljive izvore energije (sunce, vjetar, voda i geotermalni izvori) te kao zasebno poglavlje odradit će se proizvodnja biomase, biogoriva i gospodarenje otpadom, odnosno nusproizvodima u poljoprivredi, a koji će biti detaljno razrađivani tijekom daljnjih semestara u studiju. Upoznat će se sa zakonodavstvom i novim trendovima u proizvodnje OIE u EU i EH.
 • Vježbe u praktikumu
  Kroz 12 sata praktičnih vježbi studenti će se upoznati sa osnovnim tehnologijama prerade biomase i proizvodnje biogoriva.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati obnovljive u odnosu na neobnovljive izvore energije i identificirati mogućnost primjene obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Objasniti prednosti i nedostatke proizvodnje pojedinih obnovljivih izvora energije. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kao i njihovo uvođenje u različitim granama poljoprivredne proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Sistematizirati tipove sirovine i vrste biogoriva kao segment poljoprivredne proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Ustanoviti značaj korištenja biomase i biogoriva u zaštiti okoliša. Radni zadaci tijekom nastave
Prepoznati značaj ostatka nakon poljoprivredne proizvodnje kao sirovine za proizvodnju energije. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Demonstrirati socijalni učinak korištenja biomase i biogoriva u ruralnim sredinama. Radni zadaci tijekom nastave

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 52 52 0,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1,5
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1,5
Parcijalni ispit 3 (PI3) 25% 0-60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1,5
Usmeni ispit (UI) 20% 0-60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 10 1
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+PI3+UI/4) 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi Na pohađanje nastave (predavanja+vježbe) se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Semestar (60 sati izravne nastave)
Parcijalni ispit 1 (PI1) 5.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) 9.tjedan
Parcijalni ispit 3 (PI3) 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja. Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Osnovni pojmovi u energetici i oblici energije P - Uvod, osnovni pojmovi u energetici, proizvodnja i potrošnja energije, primarna i sekundarna energija, izvori energije. Osnovne gorive tvari P+PK - Gorive i nesagorive tvari, karakteristike goriva, procesi izgaranja goriva. Neobnovljivi izvori energije P - Podjela neobnovljivih izvora energije na ugljen, naftu, prirodni plin i nuklearnu energiju, proizvodnja i potrošnja neobnovljivih izvora energije u svijetu i RH s naglaskom na potrošnju u poljoprivredi.
 2. Neobnovljivi izvori energije i okoliš P - Energija i onečišćenje okoliša, strategija i uvođenje i klasifikacija obnovljivih izvora energije i njihova uloga u poljoprivrednoj proizvodnji.
 3. Sunce kao izvor energije P - Definiranje i raspodjela sunčeve energije na Zemlji, primjena sunca kao izvora energije u poljoprivrednim i preradbenim procesima, pasivna primjena sunčeve energije u poljoprivrednom graditeljstvu. Vodeni tokovi i mora P - Potencijal i korištenje vode u energije
 4. Vjetar kao izvor energije P - Osnovne značajke vjetra kao izvora energije, proizvodnja električne energije iz vjetra, osnovni dijelovi vjetroelektrane, korištenje vjetra u poljoprivrednoj proizvodnji. Getorirmalni izvori P - Proizvodnja energije iz geotermalnih izvora i korištenje u poljoprivredi
 5. Biomasa P - Klasifikacija i pretvorbe biomase
 6. Biomasa - Osnovne analize, gorive i negorive tvari
 7. Biogoriva 1 generacije P+PK - Osnovna klasifikacija tekućih biogoriva iz poljoprivrede, definiranje biogoriva prve generacije.
 8. Biogoriva 1 generacije P+PK - Proizvodnja biodizela i etanola
 9. Biogoriva 2 generacije P+PK - Osnovna klasifikacija tekućih biogoriva iz poljoprivrede, definiranje biogoriva druge generacije.
 10. Biogoriva 2 generacije P+PK - Proizvodnje BTL i etanola
 11. Plinovita biogoriva – P - Sirovine i tehnologije proizvodnje bioplinaDefiniranje anaerobne fermentacije kao oblika sanacije organskog otpada u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji.
 12. Plinovita biogoriva – Korištenje bioplina Uljni mikroorganizmi - alge i budućnost biogoriva
 13. Koncept biorafinerija - P Uvod i osnovni koncept biorafinerija
 14. Bioproizvodi iz lignocelulozne biomase - bioproizvodi, kemikalije, materijali, polimeri
 15. Gospodarenje otpadom u poljoprivredi - P Osnove gospodarenja otpadom

Obligatory literature

 1. Šljivac, D.; Šimić, Z. (2008.): Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje, Knjiga, Osijek
 2. Đonlagić, M. (2005.): Energija i okolina, Knjiga, Tuzla, BIH.
 3. Labudović, B. (2002.): Obnovljivi izvori energije, Knjiga, EM, Zagreb
 4. Grupa autora (2001.): SUNEN; BIOEN; EIND; KOGEN; GEOEN Programi EI Hrvoje Požar, Zagreb

Recommended literature

 1. Michaelides E. (2012.): Alternative Energy Sources, Green Energy and Technology, Springer, SAD
 2. Pimentel, D. (2008.): Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems – Benefits and Risks. Springer, SAD
 3. Dewulf, J.; Van Langenhove, H. (2007.): Renewables Based Technology, Knjiga, Wiley, SAD
 4. Kaltschmitt, M; Streicher, W.; Wiese, A. (2007.): Renewable Energy – Technology, Economisc and Environment, Springer, SAD
 5. Stout, B.A. (1990.): Handbook of energy for world agriculture, Knjiga, Elsevier Science, SAD

Similar course at related universities

 • University of Wageningen, Nizozemska, preddiplomski studij Biosystems engineering, predmet Renewable Energy: Sources, Technology & Applications;
 • Universitat Politecnica de Catalunya BarcelonaTech, Španjolska, preddiplosmki studij Energy Engineering, predmet Energy Resources;
 • University of Limerick, Irska, preddiplomski studij Science, predmet Energy;
 • Stanford University, SAD, preddiplomski studij Biosystems engineering, predmet Renewable Energy Sources and Greener Energy Processes.
 • Humboldt State University, SAD, preddiplomski studij Energy Resources, predmet Renewable Energy Power Systems.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.