Print

Voćarstvo (157028)

Course coordinator

Course description

Predmet 'Voćarstvo' sastoji se iz općeg i specijalnog dijela. U sklopu predavanja na općem dijelu obrađuju se poglavlja: morfologija voćaka, fiziologija rasta i rodnosti, rezidba, uzgojni oblici i razmnožavanje voćaka, ekološki uvjeti za uzgoj voćaka, sadnja i sustavi održavanja tla u voćnjaku, te dozrijevanje, berba i načini čuvanja plodova voća. U specijalnom dijelu obrađuju se poglavlja vezana uz gospodarski važne voćne vrste (jezgričave, koštićave, lupinaste, jagodaste i južne voćke) i to: pregled aktualnog sortimenta, izbor podloga, izbor proizvodnog prostora. Na vježbama studenti obrađuju morfologiju rodnih i nerodnih izbojaka, osnovne tehnike rezidbe i razmnožavanja voćaka, načine utvrđivanja vegetativne i generativne aktivnosti voćaka, metode za određivanje rokova berbe te pomološki opis i degustaciju najznačajnijih voćnih vrsta odnosno sorata.
Kroz seminarske radove studenti pretražuju literaturu, a pisanjem i izlaganjem seminarskih radova nadopunjuje se gradivo obrađeno na predavanjima i vježbama. U sklopu terenske nastave planira se posjet voćnjaku i hladnjači.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Elective course, 5 semester, 3 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 42
Auditory exercises: 6
Laboratory exercises: 5
Practicum: 2
Seminar: 2
Field exercises: 3

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70 %
Good (3): 71 - 80 %
Very good (4): 81 - 90 %
Excellent (5): 91 - 100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih morfoloških i fizioloških svojstava gospodarski značajnih voćnih vrsta. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o odabiru prikladnih voćnih vrsta (sorata) za uzgoj u suvremenoj voćarskoj proizvodnji.

Types of instruction

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku power point prezentacija (preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Pismeni ispiti (kolokviji i završni), usmeni ispit, prezentacija seminarskog rada
 • Konzultacije
  Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij - svladavanje metoda za određivanje rokova berbe voća odnosno provođenje fizikalno-kemijskih i senzornih analiza plodova
 • Vježbe u praktikumu
  praktikum - svladavanja morfologije rodnih i nerodnih izbojaka, tehnika rezidbe i razmnožavanja voćaka, izračunavanje vegetativne i generativne aktivnosti voćaka.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća posjet voćnjaku te hladnjači.
 • Seminari
  stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred nastavnikom i ostalim studentima.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojam i značaj voćarstva te objasniti sistematiku voćaka Parcijalni ispit/usmeni ispit
Odabrati način sadnje i njege voćaka, ovisno o zahtjevima voćne vrste Parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati rodne i nerodne izbojke značajnih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati pomološka svojstva i kakvoću plodova pojedinih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Utvrditi fenofaze rasta i razvoja voćaka Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Primijeniti određeni način i tehniku rezidbe i razmnožavanja ovisno o voćnoj vrsti Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Procijeniti optimalni rok berbe i uvjete čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke jezgričavog voća (jabuka, kruška, dunja, mušmula i oskoruša) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke koštičavog (šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica) i lupinastog voća (orah, lješnjak, bajam i kesten) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke jagodastog (jagoda, malina, kupina, ribiz i ogrozd) i južnog voća (agrumi, smokva, rogač) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Osigurati pripremu materijala prema nastavnim cjelinama i njihovu dostupnost u sustav za e-učenje Merlin; pravovremeno informirati studente o važnim informacijama i događanjima na modulu; održavati predavanja sukladno sadržaju predmeta; izvoditi terenske i laboratorijske vježbe; redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine kroz seminare, parcijalne ispite i usmeni ispit.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, terenskih i laboratorijskih vježbi; aktivno sudjelovanje u nastavi; izrada i prezentacija seminara; polaganje parcijalnih ispita i polaganje usmenog ispita; Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, materijale za seminare i dr.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave i aktivnost na nastav 10 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
42 60 2
Seminarski rad 20 2 30 1
Parcijalni ispit (Kolokvij vježbe) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 15 0,5
Pismeni ispit (PI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Usmeni ispit (UI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 0,5
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod i sistematika voćaka P – Uvodno predavanja: upoznavanje sa organizacijom provedbe nastave i ispita, pregled nastavnih cjelina; Stanje voćarstva i proizvodnja voća u Republici Hrvatskoj; Podrijetlo i sistematika voća
 2. Morfologija voćaka, P – Morfologija korijena i nadzemnog dijela voćaka (pupovi, listovi, mladice, rodni i nerodni izbojci voćaka, cvijet, plod, sjeme); V - Morfologija rodnih i nerodnih izbojaka; Seminar S - Rasprava i dogovor tema seminara
 3. Rast i razvoj voćaka, Period generativne aktivnost P - Godišnji i životni ciklus, Fenofaze rasta i razvoja voćaka; cvatnja, oprašivanje, oplodnja, zametanje rast i razvoj ploda, opadanje plodova, diferencijacija, uloga prorjeđivanja plodova u regulaciji rodnosti voćaka; V, SZ - Utvrđivanje generativne i vegetativne aktivnosti voćaka
 4. Rezidba i uzgojni oblici voćaka P - Cilj i značaj rezidbe; načini rezidbe, značaj zelene rezidbe, rezidba korijena. Uzgojni oblici vrste, zahtjevi i postupci formiranja; V- Praktično svladavanje osnovnih tehnika rezidbe; Voćarski alat.
 5. Ekologija voćaka P - Utjecaj klimatskih čimbenika na voćke u pojedinim fenofazama razvoja; Tipovi tala prikladnih za uzgoj voćaka; V, SZ - Izračunavanje sume toplinskih jedinica
 6. Razmnožavanje voćaka P- Načini razmnožavanja; Podloge za voćke; Inkompatibilnost između podloge i plemke; Proizvodnja sadnica. V - Načini i tehnike razmnožavanja i cijepljenja voćaka
 7. Sadnja voćaka, Sustavi održavanja tla u voćnjaku P - Izbor proizvodnog prostora, krčenje, priprema tla, obilježavanje tabli, putova i razmaka sadnje. Izbor sadnog materijala; Postupak sadnje voćaka, Načini obrade tla; mehanizacija; zatravljivanje; malčiranje; značaj i učinci navodnjavanja; Cilj i značaj gnojidbe voćaka – Kolokvij 1
 8. Dozrijevanje i berba plodova P– Promjene u plodovima tijekom zrenja; Klimakterijski i neklimakterijski plodovi; Ručna i strojna berba voća, Posljedice prerane i prekasne berbe; V - Određivanje roka berbe voća - subjektivne i objektivne metode
 9. Čuvanje plodova P-Tretmani plodova nakon berbe; Načini i uvjeti čuvanja plodova, Fiziološke bolesti
 10. Jezgričave voćke (Pomoideae) P - Jabuka, kruška, dunja, mušmula, oskoruša (Izbor proizvodnog prostora, Izbor podloge, Aktualni sortiment), V Pomologija i degustacija plodova (senzorički test)
 11. Koštićave voćke (Prunoideae) P – Šljiva, breskva, trešnja i višnja (Izbor proizvodnog prostora, Izbor podloge, Aktualni sortiment)
 12. Lupinaste i jagodaste voćke P - Jagoda, kupina, malina, ribiz, ogrozd, Orah, lijeska, kesten, bajam (Izbor proizvodnog prostora, izbor podloga i sorata)
 13. Južne i suptropske voćke P - agrumi, smokva, rogač, maslina, šipak (Izbor proizvodnog prostora, Aktualni sortiment); Kolokvij 2
 14. Seminar S – Studenti pojedinačno izlažu seminarske radove na temu dogovorenu početkom semestra. Pismeni ispit
 15. Terenska nastava - Posjet voćnjaku i hladnjači, informiranje o načinu organizacije voćarske proiizvodnje i upoznavanja s tehnološkim procesima i načinom čuvanja voća.

Obligatory literature

 1. Predavanja i Power Point-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Skendrović Babojelić, M., Fruk, G. 2016. Priručnik iz voćarstva – Građa svojstva i analize voćnih plodova, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb.
 3. Jemrić, T. 2007. Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka (odabrana poglavlja)
 4. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)

Recommended literature

 1. Pašalić, B. 2006. Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 2. Krpina, I. i suradnici, 2004. Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 3. Štampar, K.1966. Opće voćarstvo, Interna skripta, Poljoprivredni fakultet, Zagreb
 4. Brzica K. 1991. Voćarstvo za svakoga; Zagreb.
 5. Stanković, D.M. 1973. Opšte voćarstvo, III.deo., Minerva, Subotica-Beograd
 6. Westwood, M.N. 1995. Temperate zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon.
 7. Gliha, R.1978. Sorte jabuka u suvremenoj proizvodnji, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.