Print

Uvod u mikroekonomiju (169199)

Course coordinator

Course description

Namjena modula je upoznati studente s osnovnim ekonomskim pojmovima (što je mikroekonomija, značaj i povijest razvoja mikroagroekonomike), teoretskim aspektima mikroekonomije i tržišne ekonomije. Izučavati će se osnove tržišnog sustava (funkcioniranje tržišta, ravnoteža na tržištu, elastičnost, tržište i država) kako bi studenti mogli opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje. Tijekom predavanja i vježbi će se obraditi osnovne postavke tržišne strukture i određivanja cijena (tržišna ravnoteža i određivanje cijene i količine u osnovnim tržišnim strukturama). Proizvodnja i troškovi proizvodnje bit će obrađeni na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva kako bi studenti mogli definirati temeljne pojmove proizvodnje i razlikovati pojedine troškove proizvodnje. Programski dijelovi (predmeti) modula su: uvod u mikroekonomiju, osnove teorije poduzeća, tržište, teorija proizvodnje, pojam i vrste troškova, ekonomika poslovanja, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja, investicije u poljoprivredi. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za analizu poslovanja poduzetnika, maksimizaciju profita i određivanje optimalne razine proizvodnje primjenom marginalne analize.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 35
Auditory exercises: 10
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih mikroekonomskih pojmova i zakona te osnovnih čimbenika koji utječu na kretanje ponude i potražnje (funkcioniranje tržišta; ravnoteža na tržištu; elastičnost), kao i odabir modela proizvodnje i odgovarajućih vrsta troškova. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz osnova mikroekonomije koja su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Types of instruction

 • Predavanja
  Programski dijelovi koji se obrađuju kroz predavanja su: uvod u mikroekonomiju, osnove teorije poduzeća, tržište, teorija proizvodnje, pojam i vrste troškova, ekonomika poslovanja, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja, investicije u poljoprivredi.
 • Auditorne vježbe
  Vezane za analizu poslovanja, izradu kalkulacije, određivanje optimalne razine proizvodnje, vertikalnu analizu i njezinu primjenu u usporedbi poslovanja srodnih subjekata. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  Vezani za teme obrađene tijekom nastave, ali sa konkretnim primjerima. Neke od tema seminara su: Proizvodnja i prinosi najvažnijih ratarskih kultura u Hrvatskoj; Uloga investicija u agrobiznisu; Oblici poslovnog organiziranja u poljoprivredi; Utjecaj zakona opadajućih prinosa na dohodak u poljoprivredi; Posebnosti kreditiranja projekata u poljoprivredi. Stjecanje vještina studenata u samostalnoj izradi i prezentiranju rada.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Pravilno interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove Pismeni
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje Pismeni
Definirati i interpretirati temeljne pojmove proizvodnje Pismeni
Razlikovati pojedine troškove proizvodnje Pismeni
Odabrati ekonomske pokazatelje za ocjenu poslovnog uspjeha Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi i izlaganje seminara

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 55% do 38
38-44
45-49
50-55
56-63
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
35 90 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 0% 15 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave – kolokvij 45% do 30
30-35
36-40
41-45
46-50
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. P: Osnovni ekonomski pojmovi i teoretski aspekti mikroekonomije.
 2. P: Tržišna ekonomija, osnove tržišnog sustava, osnove ponude i potražnje.
 3. P: Ponuda i potražnja u mikroekonomskom smislu, necjenovni čimbenici promjene ponude i potražnje
 4. P: Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost. A: Tržišna ravnoteža i učinci promjene ponude i potražnje na tržišnu cijenu.
 5. P: Osnove tržišnog sustava. Oblici nesavršene konkurencije. A: Primjeri nastanka suviška i manjka dobara na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
 6. P: Elastičnost ponude i potražnje. Utjecaj cjenovne elastičnosti na dohodak proizvođača u poljoprivredi.
 7. P: Potražnja i ponašanje potrošača. Krivulje ukupne i granične korisnosti na primjeru prehrane stanovništva. Nastanak potrošačeve ravnoteže kombinacijom krivulja indiferencije i budžetskog pravca.
 8. P: Funkcija proizvodnje, najvažniji zakoni proizvodnje, proizvodnja s više varijabilnih inputa, konstantni, rastući i padajući prinosi na opseg s posljedicama na dohotke u poljoprivredi.
 9. P: Prihodi i troškovi poslovanja, optimalna razina proizvodnje. A: Izračun prosječnog i graničnog proizvoda, ukupnih prihoda i troškova, primjeri kalkulacija u poljoprivredi.
 10. P: Temeljna financijska izvješća. A: Primjer bilance i računa dobiti i gubitka poslovnog subjekta u agrobiznisu.
 11. P: Horizontalna financijska analiza. A: Izračun osnovnih pokazatelja financijske analize.
 12. P: Investicije i tržište kapitala, osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja. A: Vertikalna i investicijska analiza. Seminarska nastava
 13. Seminarska nastava
 14. Seminarska nastava
 15. Seminarska nastava

Obligatory literature

 1. Par, V.; Šakić Bobić, B. (2016): Uvod u mikroekonomiju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Samuelson, P., Nordhaus, W. D. (1999): Ekonomija, Mate d.o.o., Zagreb
 3. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2005): Mikroekonomija, peto izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Recommended literature

 1. Babić, M. (1997): Mikroekonomska analiza, Mate d. o. o., Zagreb
 2. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Similar course at related universities

 • Introduction to Microeconomics University of Vienna and Institute for Advanced Studies Vienna
 • Introduction to Microeconomics, University of Nottingham, UK
 • Introduction to Microeconomics University of Georgia

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.