Print

Informatika (143873)

Course coordinators

Course description

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice informatike. Program modula Informatika, omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja koja su neophodna za uspješan studij, razumijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti. Svrha predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim (informacijskm i komunikacijskim) tehnologijama, kao i na njima zasnovanim znanjima i vještinama u kontekstu njihova korištenja i primjene u suvremenom poljodjelstvu. U tom cilju studenti će ovladati s određenom akademskom razinom informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenosti kroz mogućnosti korištenje standardne informatičke tehnologije i na njima temeljenih softverskih alata. Na taj način polaznicima će biti omogućeno stjecanje određenih znanja i vještina iz informatičke (informacijske i komunikacijske) znanosti primjerenih visokoškolskoj razini obrazovanja sveučilišnog tipa agroprofilacije.
Stoga, stjecanje informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenost kroz osobne vještine studenata vezane uz korištenje informatičkih (informacijskih i komunikacijskih) tehnologija su u fokusu izučavanja ovog predmeta.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Practicum: 12
Seminar: 3

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna znanja vezana uz informatičke (informacijske i komunikacijske) tehnologije u kontekstu njihova korištenjem, s ciljem postizanja informatičke te informacijske i komunikacijske pismenosti.

Types of instruction

 • Predavanja
  o U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa i sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva. Predavanja se izvode u grupama sukladno kapacitetu dvorana po studijskim smjerovima
 • Konzultacije
  Četvrtkom 11:00-13:00 sati: 1. on-line u sustavu Merlin 2. Ured: V. paviljon 3 kat, soba 63
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  U sklopu seminara student je obvezan izraditi seminarski rad iz određenih nastavih cjelina previđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog, a ocjena dobivena iz seminara sastavni je dio završne ocjene.
 • Vježbe
  U informatičkoj učionici se izvode skupine vježbi neophodne za korištenje računala: Ms Word - napredna obrada teksta, poslovna pisma, skupna pisma. Ms Excel - izrada tablica, grafova, funkcije i formule, filtriranja, rad s više listova, logičke funkcije i pretraživanje Ms Power Point - javna izlaganja, priprema multimedijske prezentacije Google mail, google drive

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Uspješno razlikovati tehničke osobine arhitekture/građe računalnih sustava, u smislu: središnje jedinice sustava, središnjeg procesora, sabirnica, registra, primarne i sekundarne memorije, te obodnih (U/I) jedinica računalnih sustava Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati strukturu i organizaciju softverske osnove računalnih sustava (sustavni i aplikativni softver) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Razlikovati funkcijske osobine organizacije informatičkog centra (središnji, lokalni i periferni), Uspješno razlikovati usrojstvo kompjutroskih mreža (vrste, razine i protokole - TCP/IP, OSI) Razlikovati sve specifičnosti vezane uz informatička zanimanja Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati razvoj interneta u današnjem svijetu, kao i njegove značajke, te inačice, (intranet i extranet) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Izgraditi i koristiti u praksi znanja vezana uz informatičku pismenost i osobne vještine kompjutorske komunikacije. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Znati Web 2.0 tehnologije te njihovu važnost u digitalnoj komunikaciji Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
prezentirati odabrane tematske cjeline Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz pokazne primjere, gotove primjere, predavanja i ocjenivanje studentskih seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, pokaznih primjera i seminara, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 45 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
7 30 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5 1/4
Seminar + Vježbe(SV) 5 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 30 3/4
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
ILI Pismeni+usmeni 100 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Ukupno 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11.mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan u 01. mjesecu -
Seminar + Vježbe(SV) prezentacija+završna vježba 15. 01. -
ILI Pismeni+usmeni Pismeni+usmeni zimski i ljetni rokovi kroz akademsku godinu -

Weekly class schedule

 1. P - Uvodno predavanje
 2. P - O pojmu informatika i kratka povijest nastanka računala i razvoja digitalnih komunikacija
 3. P - Strojna osnova računala - sučelje računala
 4. P - Memorija. Vrste memorija.
 5. P - Građa računala, osnovni koncept računala
 6. P - Logičke osnove digitalnih računala
 7. P - Vrste računala
 8. P - Kolokvij I.
 9. P - Software. Aplikacije
 10. P - Podatak, informacija, znanje
 11. P - Baze podataka
 12. P - Informacijski sustavi u poslovanju
 13. P - Sustavi za potporu odlučivanju.
 14. P - Kibernetička sigurnost, hakiranje i zaštita
 15. P - Kolokvij II.

Obligatory literature

 1. Bosilj Vukšić, Vesna; Pejić Bach, Mirjana i suradnici. Poslovna informatika. Element d.o.o., Zagreb, 2012.
 2. Panian, Željko; Strugar, Ivan. Informatizacija poslovanja. Ekonomski fakultet Zagreb. Zagreb, 2013.

Similar course at related universities

 • Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.