Print

Povijest poljoprivrede (143852)

Course coordinator

Course description

Počeci poljoprivrede u svijetu. Širenje poljoprivrede iz područja «Plodnog polumjeseca» neolitska revolucija. Neolitizacija Hrvatske i Europe - linearno vrpčasta kultura. Razvoj poljoprivredne proizvodnje od neolitika do bakrenog doba. Od badenske, vučedolske do beaker kulture. Domestikacija konja i razvoj u stepi. Poljoprivreda Perzijskog carstva. Razvoj poljoprivrede Kelta i Grčke te njihov utjecaj na području Hrvatske. Agrarni sustav Rima. Razvoj feudalnih odnosa. Poljoprivreda ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj. Od srednjeg vijeka do ukidanja kmetstva na području Hrvatske. Od 1848-1917. Razvoj poljoprivrednog školstva u Hrvatskoj. Poljoprivredni razvoj za trajanja Jugoslavije. Poljoprivreda u Hrvatskoj od 1991. Globalizacija poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda EU.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Practicum: 12
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje povijesti poljoprivrede, tijeka razvoja tehnologija, genetičkog mijenjanja životinja i bilja te značenja poljoprivredne znanosti kroz povijest.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  vezano uz prvu, drugu i treću agrarnu revoluciju.
 • Seminari
  posjet muzeju te o poljoprivrednom proizvodu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavati najvažnije povijesne činjenice, događaje i povijesne osobe, Pismeni, Usmeni, Seminari
Razumijeti temeljne povijesne pojmove vezane uz poljoprivredu Pismeni, Usmeni, Seminari
Razumijeti vještinu kronološkog mišljenja i interdisciplinarnog pristupa Pismeni, Usmeni, Seminari
Razumijeti vještinu analize povijesnog događaja i njegovu povezanost s poljoprivredom i Pismeni, Usmeni, Seminari
Poznavati vještinu povijesnog istraživanja u poljoprivredi Pismeni, Usmeni, Seminari

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima, seminarima i vježbama izradom, izlaganjem, diskusijom svoje prezentacije o povijesti poljoprivrednog proizvoda, te ocjenom kolega u izvršenju tog zadatka. Izrada izvještaja o samostalnom posjetu muzeju s povijesnom i poljoprivrednom građom. Izrada završnog seminara o samostalno odabranom povijesnom događaju vezna uz postanak ili promjenu poljoprivredne prakse u nekom vremenu na nekom mjestu. Završna ocjena ovisi o uspješnosti obavljanja svih navedenih zadataka i usmenom ispitu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Prezentacija o povijesti poljoprivrednog proizvoda 15 0-6
7
8
9
10
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Izvještaja o samostalnom posjetu muzeju 15 0-6
7
8
9
10
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Usmeni ispit 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Paleolitik i mezolitik P - Ishrana ljudi prije početaka proizvodnje hrane, nastajanje novih biljnih zajednica poslije ledenog doba, u paleolitiku i mezolitiku.
 2. Širenje Homo sapiensa P - Širenje Homo sapiensa,po Europi, varijabilnost Y kromosoma i mtDNK s posebnim osvrtom na povijesno područje Hrvatske. Varijabilnost Y kromosome i mtDNK kog domaćih životinja.
 3. Počeci Prve agrarne revolucije P, V - Počeci proizvodnje hrane na Bliskom istoku, na Dalekom istoku i u Srednjoj Americi. Biljne zajednice na Bliskom istoku i Natufijci. Domestikacije emmera, koze i ovce i prvi počeci proizvodnje hrane.
 4. Širenje agrarne proizvodnje P - Širenje poljoprivrede na Mezopotamiju i Anatoliju. Početak proizvodnje keramike, domestikacije einkorna, ječma, graška i goveda. Prva velika poljoprivredna naselja, proizvodnja lana i tekstila.
 5. Poljoprivredne alatke P - Neolitska revolucija (neolitizacija), njene posljedice, domestikacija svinje, širenje poljoprivrede u Grčku i Makedoniju. Nastanak starčevaćke i impresso kulture. Prve poljoprivredne alatke.
 6. Prva agrarna revolucija na području Hrvatske P - Neolitizacija na području Hrvatske u starčevaćkoj kulturi u Slavoniji i impresso kulturi uz Jadransku obalu. Tehnologije ratarske i stočarske proizvodnje. Nalazi neolitskih naselja u Hrvatskoj.
 7. Civilizacija stare Europe P - Širenje poljoprivrede po Europi. Korenovska i kompleks linearno trakaste kulture. Pojam Civilizacije stare Europe. Počeci metalurgije i metalurgijskog vladajućeg sloja. Vučedolska i Becker kultura.
 8. Razvoj u stepi i domestikacija konja P, S - Događanja u Euroazijskoj stepi. Domestikacija konja. Stepske tehnologije. Dominacija konjičkih naroda, širenje Indoeuropljana. Razvoj bakrenih, brončanih i željeznih alatki. Posjet muzeju.
 9. Iliri i Antika P - Formiranje Ilirskih populacija i njihove tehnologije, odnosi s antičkim Grcima i Rimljanima. Ageri na području Hrvatske. Rimska poljoprivreda. Iliri kao dio antičkog svijeta. Raspad Rima.
 10. Feudalni odnosi P – Post-rimsko razdoblje u Hrvatskoj, nastanak feudalnih agrarnih odnosa u Europi. Rodovski, robovlasnički i feudalni odnosi u Hrvatskoj. Proizvodnja na feudalnom alodiju i kmetskom selištu.
 11. Kasni feudalizam P - Turski feudalizam na području Hrvatske. Početak druge agrarne revolucije u Nizozemskoj, Engleskoj i kasnije Hrvatskoj.
 12. Poljoprivredno školstvo P - Poljoprivredno školstvo i agrarno zakonodavstvo u Hrvatskoj do 1915. god. Agrarni odnosi i proizvodnja u Kraljevini Jugoslaviji. Hrvatsko-slavonsko društvo i HSS. Osnivanje Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu
 13. Treća agrarna revolucija i globalizacija P, V - Poljoprivreda u Socijalističkoj Jugoslaviji. Treća agrarna revolucija. Globalizacija agrarne proizvodnje. Značenje „Žitnog fonda“.
 14. Poljoprivreda u RH i međunarodne institucije P - Poljoprivreda u samostalnoj Hrvatskoj. Međunarodne institucije; Svjetska banka, Monetarni fond, Svjetska trgovinska organizacija i FAO. Europska Unija. Dinamika mijenjanja BDP-a.
 15. Seminar o proizvodu. Završni ispit

Obligatory literature

 1. Jurić, I., Bogunović, M., Đikić, M., Balen, J. (2001): Značajke poljoprivredne proizvodnje u naseljima starčevačke kulture na prostoru između Vinkovaca i Slavonskog Broda u Hrvatskoj, Društvena istraživanja. vol. 9, br. 46 (2-3), str. 347-¬365.
 2. Jurić, I. (2002): Počeci poljoprivredne proizvodnje na hrvatskom povijesnom području. Agriculturae conspectus scientificus Vol.67(4), str. 181-193.
 3. Jurić, I. (2003): Genetičko podrijetlo Hrvata, Etnogeneza i genetička otkrića. Vlastita autorska naklada, Zagreb.

Recommended literature

 1. Batović, Š. (1979): Jadranska zona. U Praistoriji jugoslovenskih zemalja, II. Neolitsko doba, str. 473-634, Svijetlost, Sarajevo.
 2. Minichreiter, K. (1992): Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj; Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagreb - Zagreb.
 3. Težak-Gregl, T. (1993): Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj . Disertacije i monografije. Arheološki zavod Fiziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Forenbaher, S. (1999): The Earliest Islanders of the Eastern Adriatic, Collegium Antropologium, 23, 2; 521-530.
 5. Dimitrijević, S., Težak - Gregl, T., Majnarić - Pandžić, N. (1998): Prapovijest, Naprijed - Zagreb.
 6. Rendić - Miočević, D. (1989): Iliri i antički svijet, Književni krug, Split, str. 926.
 7. Suić, M., (1996), Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Arheološki muzej Zadar - Zadar.
 8. Wilkes, J. (2001): Iliri, Laus, Split.
 9. Matijašić, R.(1998): Gospodarstvo antičke Istre, Zavičajna naklada Žakan Juri», Pula.
 10. Starac, A. (1999): Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I. Monografije i katalozi 10/I – Arheološki muzej Istre, Pula.
 11. Herodot (2000): Povijest, Matica hrvatska, Zagreb.
 12. Bloch, M. (2001): Feudalno društvo, Golden, Marketing, Zagreb.
 13. Adamček, J. (1980): Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII. Stoljeća, Sveučilišna naknada Liber - Zagreb, str. 853.
 14. Laszowski, E. (1995): Povijest plemenite općine Turopolja, Glasnik Turopolja – Plemenita opčina turopoljska, Velika Gorica (Pretisak izdanja iz 1910. godine).
 15. Raukar, T. (1997): Hrvatsko srednjovjekovlje, Školska knjiga, Zagreb, str. 620.
 16. Stipetić, V. (2001): Povijest hrvatske ekonomske misli, Golden marketing, Zagreb.
 17. Jurić, I., Štancl, B. (1988): Hrvatsko-stočarstvo, Enciklopedija Jugoslavije (svezak 5), str. 264-271.

Similar course at related universities

 • Agriculture and the Environment. An historic perspective, The University of Reading, UK
 • Agriculture and Social Change in Western History, University of Wisconsin, USA
 • The Economic History of American Agriculture, Oregon State University, USA
 • History of U.S. Agriculture, Purdue University, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.