Print

Osnove agrikulture (169745)

Course coordinators

Course description

Modul upoznaje studente s osnovnim pojmovima iz agroklimatologije, pedologije, ishrane bilja i opće proizvodnje bilja. Od klimatskih čimbenika detaljnije se tumači uloga svjetlosti, topline, vode i gibanja zračnih masa na biljnu proizvodnju. Analiziraju se osnovni uvjeti za organski život i njihov utjecaj na poljoprivredu, potrebe poljoprivrednih kultura za toplinom i vodom. U okviru Pedologije upoznaje se studente s važnosti poznavanja fizikalnih svojstva tla, o načinim istraživanja tih svojstava te o mogućnostima primjene rezultata u procesu održivog korištenja zemljišta. Nastavni proces omogućit će studentima bolji način sagledavanja i interpretacije činjenica vezanih uz fiziku tla, kao i samostalno formuliranje zaključaka i višenamjensko korištenje istih.
U predmetu Ishrana bilja prikazani su definicija i podjela biogenih elemenata i biljnih hranjiva, dinamička ravnoteža između pojedinih oblika hranjiva u tlu, mehanizmi primanja hranjiva iz tla i čimbenici koji utječu na primanje hranjiva iz tla, folijarna ishrana, makro i mikro elementi i njihova uloga u biljci. Iz predmeta Opća proizvodnja bilja prikazuju se izabrana poglavlja iz obrade tla, organske i mineralne gnojidbe, reprodukcije i njege kultura te sustava biljne proizvodnje.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 48
Auditory exercises: 6
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje prirodnih okolišnih čimbenika rasta i razvoja biljke u kojemu se odvija uzgoj u poljoprivrednoj životnoj zajednici. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o postanku i funkciji tla u agroekosustavu, postanku tla te procesima u tlu. Usvajaju znanja o osnovnim biljno uzgojnim zahvatima, obradi tla, mehanizmima usvajanja biljnih hraniva, i ulozi hraniva na procese u biljci.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu auditornih vježbi izvodi se šest vježbi iz određivanja glavnih klimatskih pokazatelja, dijagnosticiranja stanja tla, određivanja fizikalnih i kemijskih karakteristika tla te mehanizmi primanja hranjiva iz tla. Auditorne vježbe se provode u skupinama (pet skupina od 40 do 45 studenata).
 • Seminari
  Seminar vezan za ulogu ekoloških čimbenika na biljnu proizvodnju, funkcije tla u agroekosustavu, utjecaj pojedinih makro i mikrohraniva na procese u biljci, obrade tla u funkciji konzervacije i zaštite, organske i mineralne gnojidbe. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za naslov seminara.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati tlo i objasniti faktore i procese koji dovode do njegovog postanka, razumjeti osnovne fizikalne, kemijske i biološke značajke tla, te njihov utjecaj na proizvodnu sposobnost i plodnost tla te primijeniti naučena znanja na ublažavanje ili otklanjanje ograničenja u gospodarenju tlom, a za potrebe poljoprivredne proizvodnje. 10-15 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Razumjeti zadaće suvremene znanosti o ishrani bilja te njezin odnos prema srodnim disciplinama, razumjeti definicije i klasifikacije biogenih elemenata u tlu ili supstratu kao izvoru hraniva za biljku, poznati čimbenike koji utječu na primanje hraniva, razumjeti biogene elemente (makroelementi, mikroelementi), njihovu fiziološku ulogu u biljci te prepoznati simptome nedostataka biogenih elemenata na biljci. 6 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Primijeniti racionalnu gnojidbe tla radi sprječavanja pojave simptoma deficijencije biogenih elemenata na biljci, isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u biljnoj proizvodnji, objasniti i primijeniti osnovne zakonitosti (obrada, gnojidba, gospodarenje humusom i biljnim ostacima) za provođenje dobre poljoprivredne prakse. 6 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnih ispita
Ispravljanje ispita

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 33,3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 40 1
2.parcijalni ispit 33,3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 40 1
3.parcijalni ispit 33,4% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 40 1
Pismeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 60 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Pismeni ispit je način polaganja ispita kao opcija kod nepoloženih parcijalnih ispita.

Weekly class schedule

 1. Agroekološke osnove biljne proizvodnje – Sunčevo i Zemljino zračenje; Toplina kao vegetacijski čimbenik.
 2. Agroekološke osnove biljne proizvodnje - Voda kao vegetacijski čimbenik; Gibanje zraka.
 3. Tlo - funkcija tla u agroekosustavu; Čimbenici postanka tla; Procesi postanka tla: mineralne i organske tvari, migracije i specifični procesi.
 4. Tlo - Morfološke, fizikalne i kemijske značajke tla.
 5. Tlo – Organizmi u tlu, produktivnost i plodnost tala.
 6. Tlo – Osnove sistematike tla, klasifikacija tala Hrvatske.
 7. Ishrana bilja – Povijesni razvoj; Tla kao izvor biljnih hraniva.
 8. Ishrana bilja – Utjecaj faktora kapaciteta i faktora intenziteta; Pritjecanje hraniva do korijena.
 9. Ishrana bilja – Primanje hraniva; Folijarna ishrana.
 10. Ishrana bilja – Makrohraniva; Mikrohraniva.
 11. Gnojidba tla - Definicija i podjela gnojiva; Gospodarenje humusom u poljoprivrednim tlima.
 12. Posebnosti biljne proizvodnje – Agrobiotop; Agrobiocenoza; Agroekosistem.
 13. Osnovna obrada tla.
 14. Dopunska obrada tla.
 15. Sustavi biljne proizvodnje.

Obligatory literature

 1. Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Vidaček, Ž. (2005.): Opća pedologija, interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku, Zavod za pedologiju, Zagreb
 3. Škorić, A. (1991): Priručnik za pedološka istraživanja, Zagreb
 4. Ćosić, T. (2001.): Ishrana bilja, interna skripta.
 5. Sraka, M. (2013.): Osnove agrikulture – pedološki dio, interna skripta za modul Osnove agrikulture, Zavod za pedologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Recommended literature

 1. Mihalić, V. (1988.): Opća proizvodnja bilja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Mihalić, V. (1997.): Temelji bilinogojstva (F. Bašić), Školska knjiga, Zagreb
 3. Škorić, A. (1986.): Postanak razvoj i sistematika tala, Zagreb
 4. Škorić, A. (1991.): Sastav i svojstva tala, Zagreb
 5. Vukadinović, V. (1998.): Ishrana bilja (Z. Lončarić ), Poljoprivredni fakultet, Osijek.S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja

Similar course at related universities

 • Basics in soil science, BOKU
 • Soil as plant growth, BOKU
 • Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Soil and Plant Growth, Iowa State University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.