Print

Sportska rekreacija u ruralnom turizmu (185491)

Course coordinators

Course description

Cilj izbornog predmeta je usmjeren na usvajanje teorijskih i praktičnih znanja iz kineziološke rekreacijske (sportske aktivnosti, wellness sadržaji) s ciljem njihove praktične primjene u ruralnom turizmu. Student će u teorijskom dijelu upoznati sportsku rekreaciju kao jedno od primijenjenih područja kineziologije, a u praktičnom dijelu usvojiti motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti koje su u ponudi ruralnog turizma te istražiti i upoznati stare igre i običaje, legende i pripovjetke pojedinih destinacija ruralnog turizma. Na osnovu utvrđenog stanja, potreba i mogućnosti određene destinacije ruralnog turizma, student će izraditi prijedlog ponude i promocije novih aktivnosti i sadržaja za izabranu destinaciju kao nadogradnju postojeće ponude.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 4
Field exercises: 6

Grading

Sufficient (2): 61%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

Conditions for obtaining signature

redovito pohađanje nastave i i dostavljanje zadaća u zadanom roku

General competencies

Student će steći komunikacijske vještine (jasno izražavanje), unaprijediti socijalne i građanske kompetencije u dijelu istraživanja običaja i starih igara te legendi i pripovjetki te metodičko - didaktičke kompetencije vezano za pronalaženje, vrednovanje i implementiranje novih znanja i vještina u praktičnom dijelu.

Types of instruction

 • Predavanja
  10 sati: uvodno predavanje, osnove kineziologije, ciljevi i uloga sportske rekracije u ruralnom turizmu, dobri primjeri prakse u europskim državama i u pojedinim hrvatskim destinacijama, SWOT analiza, wellnes ponuda, analiza ponude i promocije sportsko rekreativnih aktivnosti u pojedinim hrvatskim destinacijama
 • Provjere znanja
  prezentacija seminarskih radova, praktična i pismena provjera znanja
 • Auditorne vježbe
  10 sati vježbi : sportsko rekreacijske aktivnosti, wellnes sadržaji, stare igre i običaji, izražajno čltanje i pokret
 • Konzultacije
  jednom tjedno
 • Terenske vježbe
  Studenti će posjetiti malo poljoprivredno gospodarstvo u sklopu kojeg će se upoznati sa stanjem, ponudom i problemima, planovima razvoja s kojima se vlasnici susreću u radu.
 • Seminari
  Planiranje atraktivne dodatne ponude na malim poljoprivrednim gospodarstvima prema unaprijed dogovorenim parametrima i definiranoj regiji. (S2) Istraživanja vezano za stare igre i običaje u ruralnim područjima.(S2) Prezentacija seminarskih radova (S2).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati ulogu sportske rekreacije u ruralnom turizmu pismena provjera
Predložiti sportsko rekreativne aktivnosti i wellness sadržaje u ruralnom turizmu prema određenom lokalitetu pismena provjera
Demonstrirati najviše zastupljene sportsko rekreativne aktivnosti u ruralnom turizmu praktična provjera
Objasniti primjenu starih običaja i igara u ruralnom turizmu Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Provedba plana nastave, održavanje konzultacija i pravovremeno informiranje studenata, evidencija dolazaka na nastavu i vrednovanje rada.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i pravovremeno ispunjavanje obveza (zadaće, seminarski radovi, aktivno sudjelovanje na praktičnim vježbama).

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 0,5
Seminarski rad ispod 60%
61%
71%
81%
91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,5
Praktična provjera znanja ispod 60%
61%
71%
81%
91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1
Usmeni ispit ispod 60%
61%
71%
81%
91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1
Ukupno Pohađanje nastave: 20% Seminarski rad: 20% Praktični dio ispita: 30% Usmeni dio ispita: 30% Dovoljan (2) = 61 % Dobar (3) = 71% Vrlo dobar (4) = 81% Izvrstan (5) = 91 % 24 60 3

Weekly class schedule

 1. 1. Uvodno predavanje: o organizaciji predmeta i osnovama kineziologije – studenti će se u prvom dijelu predavanja upoznati s izvedbenim nastavnim planom i programom i obvezama, a u drugom dijelu predstaviti će se ciljevi i primijenjena područja kineziologije s naglaskom na sportsku rekreaciju.
 2. 2. Sportsko rekreacijski sadržaji u turizmu i primjena u ruralnom turizmu (SWOT analiza) - studenti će upoznati trenutno stanje vezano za sportsko rekreativne aktivnosti u turizmu, a na temelju SWOT analize o aktualnom stanju ponude u ruralnom turizmu upoznati mogućnosti ponude sportsko rekreativnih aktivnosti u ruralnom turizmu.
 3. Wellness ponuda i mogućnosti primjene u ruralnom turizmu. Studenti će upoznati vrste wellness ponude u turizmu i mogućnosti organizacije wellness ponude na poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim objektima u ruralnom turizmu (ruralna kuća, ruralni hotel, kampovi i dr.)
 4. Pregled istraživanja o turističkim sportsko rekreativnim sadržajima, zdravstvenom i ruralnom turizmu u Hrvatskoj. Na osnovu pregleda istraživanja studenti će upoznati trenutno stanje te dobre primjere prakse ostalih europskih turističkih destinacija o provedbi sportsko rekreacijskih i wellness sadržaja u ruralnom turizmu
 5. Istraživanja vezana o mogućnostima razvoja sportske i wellness ponude u ruralnom turizmu, dobri primjeri prakse europskih turističkih destinacija.
 6. Praktične vježbe iz različitih sportsko rekreacijskih aktivnosti (fitnes programi, outdoor aktivnosti)
 7. Stare igre i običaji u ruralnim područjima – praktični prikazi igara koje su studenti istražili u sklopu seminarskih radova.
 8. Terenska nastava: Studenti će posjetiti malo poljoprivredno gospodarstvo u sklopu kojeg će se upoznati sa stanjem, ponudom i problemima, planovima razvoja s kojima se vlasnici susreću u radu.
 9. Planiranje atraktivne dodatne ponude na malim poljoprivrednim gospodarstvima prema unaprijed dogovorenim parametrima i definiranoj regiji.
 10. Praktične vježbe iz različitih sportsko rekreacijskih aktivnosti (fitnes programi, outdoor aktivnosti)
 11. Praktične vježbe iz različitih sportsko rekreacijskih aktivnosti (fitnes programi, outdoor aktivnosti)
 12. Prezentiranje dodatne ponude na malim poljoprivrednim gospodarstvima.
 13. Praktične vježbe iz različitih sportsko rekreacijskih aktivnosti (fitnes programi, outdoor aktivnosti)
 14. Prezentacija seminarskih radova
 15. Prezentacija seminarskih radova.

Obligatory literature

 1. Caput-Jogunica, R. (2008). Kineziologija. Recenzirani nastavni materijal, priručnik za studente Učiteljskog fakulteta – dislocirani studij u Slavonskom Brodu. http://web.foozos.hr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1&Itemid=499&lang=hr Andrijašević, M. Kineziološka rekreacija (2010) Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet. Demonja, D., Ružić, P. (2010). Ruralni turizam u Republici Hrvatskoj, s Hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Meridijani. ISBN 9789532391299 Zbornik radova: Tehnološki razvoj u funkciji održivog turizma i sporta. Međimursko veleučilište u Čakovcu. ISBN 978-953-56303-8-8 , UDK 338.48+796+004+504(063) God. 3, br. 3, 2014. Hoeger, W.K. (2010). Fitness & Wellness. Wadsworth, Cengage learning Inc. ISBN-13: 978-0538737494

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.