Print

Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)

Course coordinator

Course description

Modul Dekorativna komponenta hortikulturnih sirovina temelji se na upoznavanju hortikulturnih sirovina koje se osim u svrhu konzumacije mogu koristiti kao dekorativna komponenta bilo u uređenju interijera ili uporabe u floristici. Temeljem ovog modula obradit će se pregled hortikulturnih sirovina koje se prvenstveno mogu iskoristiti u dekorativne svrhe bilo da je riječ o svježoj sirovini ili o njenom prerađenom obliku. Proučit će se niz čimbenika koji su specifični za svaku izdvojenu kulturu pojedinačno, a to su njihova morfološka i biološka svojstva te njihova proizvodna područja u Hrvatskoj i u svijetu. Hortikulturne sirovine će se doraditi te kao takve koristiti kao komponenta u floristici. Obradit će se teoretski i praktično različiti postupci dorade sirovine (sušenje, konzerviranje, tretmani biljnim hormonima). Modulom će se dati prikaz tehnologija i uređaja koji se koriste za doradu hortikulturnih sirovina (sušare, hladnjače) koje se , kao takve, koriste kao dekoracija. Na predavanjima će naglasak biti na različitim hortikulturnim sirovinama i procesima njihove dorade, ali će se one prvenstveno promatrati s gledišta ukrasa u floristici. Danas se mnoge povrtne i voćne kulture koriste kao ukras kod mnogih sezonskih uređenja interijera (suhe tikvice, plodovi kestena, suho lišće kukuruza, osušeni nar itd.) i kao ukrasi u cvjetnim aranžmanima (ukrasni kelj, osušeni cvijet artičoke, kandirane ploške naranča i sl.).

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Laboratory exercises: 12
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%-80%
Very good (4): 81%-90%
Excellent (5): 91%-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje vođenja procesa dorade hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o procesima dorade hortikulturnih sirovina koji su temelj za razumijevanje i primjenu u proizvodnji.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe-u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se pet vježbi iz područja dorade hortikulturnih sirovina. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine od 10 studenata).
 • Seminari
  Seminar-stjecanje vještina – skupine (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine hortikulturne sirovine, njihovu doradu te primjenu za dekorativne svrhe.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
iskazati povezanost temeljnih znanja o procesima dorade hortikulturnih sirovina (voće, povrće), Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u procesu dorade hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
prepoznati važnost primjene stečenih znanja (sušenje, hlađenje) u pripremi i vođenju određenih procesa dorade hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine o doradi hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
pripremiti izvještaj o provedenom procesu dorade hortikulturnih sirovina Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za doradu hortikulturnih proizvoda Seminarski rad
pripremiti i voditi proces dorade hortikulturnih sirovina (sušenje, hlađenje) Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja+vježbe 5% 26 26 0,7
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 4 0,1
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% 4 10 0,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 10 0,3
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI/4) 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Semestar (30 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (0.5 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (0.1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuje svaki student. Pisani rad se predaje asistentici na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 14. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Pri izlaganju seminarskog rada ocjenjuju se prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 14. tjedan 15. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (0,5ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene voćnih i povrtnih sirovina koje se koriste za dekorativnu primjenu, mogućnosti i primjena procesa dorade i prerade voća i povrća za dekorativnu primjenu (Voća). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 4.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: teoriju iz domene procesa sušenja,hlađenja, utjecaja biljnih hormona na fiziološke procese te kandiranje pojedinih voćnih vrsta te njihova primjena u dejkorativne svrhe (Voća). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 2 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita

Weekly class schedule

 1. Pregled hortikulturnih sirovina P - osnovni pregled voćnih sirovina koje se koriste u dekorativne svrhe
 2. Pregled hortikulturnih sirovina P - osnovni pregled povrtnih sirovina koje se koriste u dekorativne svrhe
 3. Mogućnosti i primjena procesa prerade i dorade P - osim u svježem stanju, voćne i povrtne kulture različitim tehnološkim procesima prerađuju se ili dorađuju te se kao takve koriste pri uređenju interijera, u cvjetnim aranžmanima ili u nekom drugom obliku dekoracije.
 4. Sušenje voća i povrća/ I međuispit (kolokvij I) P - sušenje voća i povrća kako bi se dobio njihov oblik koji se koristi kao dekoracija. Najčešći načini sušenja i pregled opreme.
 5. Sušenje voća i povrća V - sušenje voća i povrća u laboratorijskoj sušari kao simulacija njihove dorade.
 6. Konzerviranje svježeg voća i povrća pri niskim temperaturama P - pregled postupaka i načina konzerviranja voća i povrća pri niskim ili sniženim temperaturama. Najčešći načini hlađenja i pregled opreme.
 7. Biljni hormoni P - utjecaj biljnih hormona na fiziološke procese ubranog voća i povrća.
 8. Konzerviranje voća i povrća pri niskim temperaturama i utjecaj biljnih hormona na fiziološke procese voća i povrća V - postupci produženja vijeka trajanja ubranog voća i povrća prethodno obrađenog niskim temperaturama. Simulacija utjecaja biljnih hormona (etilena) na fiziološke procese ubranog voća i povrća.
 9. Kandiranje pojedinih voćnih sirovina V - postupak kandiranja pojedinih voćnih kultura (naranča, limun) i mogućnost korištenja takvih kandiranih oblika kao dekoracije.
 10. Uvod u floristiku P - definiranje pojma floristike. Primjena voća i povrća u svježem obliku ali i mogućnost primjene njihovih dorađenih oblika
 11. Izrada dekoracija od unaprijed dorađenih voćnih i povrtnih kultura V- prikaz mogućnosti primjene dorađenih voćnih i povrtnih kultura kao dekoracije. Izrada dekoracija.
 12. Terenske vježbe T - posjet najvećem sajmu cvijeća FloraArt u Zagrebu ili posjet nekom vrtnom centru
 13. Terenske vježbe T - posjet najvećem sajmu cvijeća FloraArt u Zagrebu ili posjet nekom vrtnom centru
 14. Seminar S - teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Seminar S - teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom/ II međuispit (kolkvij II). Ispitni rok . Završni ispit (usmeni).

Obligatory literature

 1. Lovrić, T., Piližota, Vlasta (1994). Konzerviranje i prerada voća i povrća. Zagreb: Globus.
 2. Lešić, Ružica, Borošić, J., Buturac, I., Čustić, Mirjana, Poljak, M., Romić, D. (2002). Povrćarstvo. Čakovec: Zrinski .
 3. Pevalek-Kozlina, Branka (2003). Fiziologija bilja. Zagreb: Profil International
 4. Wiley, R. C. (1994). Minimally processed refrigerated fruits & vegetables. London: Chapman&Hall.

Recommended literature

 1. Mercer, S., Roth ,Sally. (2008). 3- Step Vegetable Gardening: the quick and easy way to grow super-fresh produce. Creative Homeowner Press.
 2. Gehrmann, B., Brinkmann, H. (2005). Medicinal herbs: a compendium. New York: Haworth Press.
 3. Davies, P. J. (2004). Plant hormones: biosythesis, signal transduction, action!. Springer

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.