Print

Hidraulički pneumatski sustavi u poljoprivredi (211292)

Course coordinator

Course description

Korištenje tehnike i tehnologije u području poljoprivrede nezamislivo bez poznavanja i razumijevanja osnova hidraulike i pneumatike. Program modula "Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivredi" obuhvaća primjenu zakonitosti hidraulike i pneumatike u području poljoprivrede.
Programski dijelovi modula su: hidraulički i pneumatski sustavi, osnovni dijelovi sustava, izvedbe i podjela hidrauličkih i pneumatskih sustava u poljoprivredi, elementi hidrauličkih sustava, osnovni hidraulički pogoni i načini njihovog upravljanja, karakteristike i održavanje čistoće hidrauličkih fluida, brtvljenje pokretnih i nepokretnih elemenata, hidraulički sustavi na strojevima i opremi u području poljoprivrede, elementi pneumatskih sustava u području poljoprivrede, vrste pneumatskih uređaja, pneumatsko upravljanje, održavanje hidrauličkih i pneumatskih sustava, osnovni faktori rizika i otklanjanje neispravnosti.
Modul na jednostavan i prihvatljiv način daje studentima temeljna i praktična znanja koja obuhvaćaju primjenu hidraulike i pneumatike na poljoprivredne strojeve, oruđa, opremu, objekte, sustave navodnjavanja i melioracije.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih zakonitosti hidraulike i pneumatike, zadataka i proračuna iz područja poljoprivredne tehnike i tehnologije (mehanizacija, melioracije).
Polaganje ispita iz modula provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 26
Auditory exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

General competencies

Predmet osposobljava, poznavanjem zakona hidraulike i pneumatike, razumijevanje načina rada različitih suvremenih poljoprivrednih strojeva, oruđa, opreme, uređaja i tehnologija u području poljoprivredne proizvodnje, dorade, prerade i skladištenja poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
Student stječe temeljna znanja iz hidraulike i pneumatike koji su primijenjeni u poljoprivrednim postrojenjima, strojevima, uređajima i opremi u području poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Types of instruction

 • Predavanja
  Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave
 • Auditorne vježbe
  Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost izvođenja vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji, što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše ili beneficiju na usmenom ispitu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati i identificirati hidrauličke i pneumatske sustave u području poljoprivredne tehnike i tehnologije Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati i klasificirati potrebnu infrastrukturu hidrauličkih sustava Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati i klasificirati potrebnu infrastrukturu pneumatskih sustava Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati načine rada hidrauličkih i pneumatskih sustava različitih suvremenih poljoprivrednih strojeva i priključnih agregata Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati načine rada ostalih hidrauličkih i pneumatskih sustava primjenjenih u poljoprivrednoj tehnici i tehnologiji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati i objasniti primjenu hidrauličkih sustava u melioracijama; visoko/niskotlačni sustavi navodnjavanja, kontrolirana drenaža, crpne stanice i ostali elementi regulirane odvodnje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Postaviti dijagnostiku hidrauličkih i pneumatskih sustava temeljenu na fizikalnim načelima i zakonitostima. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Povezati različite koncepte i mogućnost njihove primjene. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 50 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula koji obrađuje osnove pneumatike i hidraulike, elemente i strojeve hidrauličkih i pneumatskih sustava u poljoprivredi. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 9. tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula koji obrađuje područje primjenu hidraulike i pneumatike u postupcima navodnjavanja. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15. tjedan
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Uvod u hidrauličke i pneumatske sustave u poljoprivrednoj tehnici i tehnologiji - P
 2. Pneumatika – priprema stlačenog zraka - P
 3. Sustav za dobavu i razvod stlačenog zraka - P
 4. Hidraulički i pneumatski sustavi traktora i radnih strojeva - P
 5. Hidraulički i pneumatski sustavi traktora i radnih strojeva - P
 6. Hidraulički i pneumatski sustavi priključnih agregata - P
 7. Hidraulički i pneumatski sustavi priključnih agregata - P
 8. Ostali hidraulički i pneumatski sustavi primijenjeni u poljoprivrednoj tehnici i tehnologiji - P
 9. Hidraulički sustavi u melioracijskom navodnjavanju - P
 10. Hidraulički sustavi u melioracijskom navodnjavanju - P
 11. Hidraulički sustavi u melioracijskoj odvodnji - P
 12. Hidraulički sustavi u melioracijama - V
 13. Održavanje hidrauličkih i pneumatskih sustava - P
 14. Primjeri dobre prakse - P
 15. Projektiranje osnovnih hidrauličkih i pneumatskih sustava u poljoprivredi - V

Obligatory literature

 1. Galić, A. (2020.): Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivredi, interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 2. Pliestić, S. (2019.): Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi, interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 3. Pliestić, S. (2008.): Tehnička fizika u poljoprivredi, interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 4. Nikolić, G. (2005.): Pneumatika i hidraulika (I. dio), Školske novine, Zagreb
 5. Nikolić, G., Novaković, J. (2003): Pneumatika i hidraulika (II. dio), Školske novine, Zagreb
 6. Lift, H. (1989). Hydraulik in der Landtechnik.Vogel Buchverlag, Würzburg

Recommended literature

 1. Barber, A. (1997.): Pneumatic handbook, 8th Edition, Elsevier Science Ltd. Oxford
 2. Koroman, V., Mirković, R. (1992.): Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb
 3. Ondrasek G. 2019. Irrigation in Agroecosystems. IntechOpen, London, UK. ISBN: 978-1-78984-924-0

Similar course at related universities

 • Physics; Introductory Thermodynamics; Fluid Mechanics - Wageningen University, The Netherlands Physik für Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechnologen und Agrarwissenschaftler - Landwirtschaftliche Fakultät Universität Bonn
 • Mehanika, Termotehnika i procesna tehnika, Hidropneumatska tehnika - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Agrarphysik - Universität für Bodenkultur, Wien, Austria
 • Fundamentos Físicos de la Ingeniería - E. T. S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes , Ingeniero Agrónomo, Universidad de Córdoba, España
 • Física - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola - Universidad de Sevilla, España

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.