Print

Invazivni štetni organizmi u poljoprivredi (226171)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je stjecanje znanja o invazivnim štetnim organizmima (štetnicima, korovima i biljnim patogenima) u poljoprivredi. Prepoznavanje socio-ekonomskog i ekološkog utjecaja invazivnih štetnih organizama na bioraznolikost, poljoprivredu i gospodarstvo te zdravlje ljudi. Upoznavanje s inovativnim metodama istraživanja raznolikosti invazivnih štetnih organizama. Kroz laboratorijske vježbe studenti se praktično upoznaju s identifikacijom invazivnih štetnih organizama te procjenama njihove brojnosti, a kroz grupne rasprave identificiraju se uzroci i posljedice njihovog javljanja u različitim ekološkim sustavima, te se raspravlja o raspoloživim mjerama suzbijanja. Kroz seminarski rad studenti produbljuju znanje, te se dodatno upoznavaju s trenutno prisutnim i i novim, potencijalnim invazivnim štetnim organizmima. Polaganje ispita se provodi preko pismene provjere znanja i usmenog ispita.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 34
Laboratory exercises: 2
Practicum: 12
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 70-80%
Very good (4): 80-90%
Excellent (5): 90-100%

Conditions for obtaining signature

Obavezno pohađanje 80% predavanja, 80% vježbi i 100% seminara.

Description

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje utjecaja invazivnih štetnih organizama na poljoprivrednu proizvodnju (ekonomske štete i troškovi suzbijanja), biološku raznolikost (ugrožavanje opstanka autohtonih vrsta i narušavanje prirodnog funkcioniranja i ravnoteže u ekosustavu) te zdravlje ljudi i životinja. Studenti se upoznavaju s najznačajnijim predstavnicima iz glavnih taksonomskih skupina invazivnih štetnih organizama Hrvatske s posebnim osvrtom na morfologiju, biologiju, ekologiju te rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi. Posebna pozornost posvećena je metodama praćenja i mogućnostima suzbijanja invazivnih štetnih organizama, te praktičnom prepoznavanju invazivnih štetnih organizama na temelju morfoloških razlika uz procjenjivanje brojnosti populacije. Polaznici predmeta dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja ih osposobljavaju za razumijevanje značaja invazivnih štetnih organizama a stečene vještine uspješno se mogu integrirati u daljnjem obrazovanju.

Types of instruction

 • Predavanja
  Karakterizacija invazivnih štetnih organizama Hrvatske. Pregled najznačajnijih predstavnika iz glavnih taksonomskih skupina te njihov utjecaj na biološku raznolikost (ugrožavanje opstanka autohtonih vrsta i narušavanje prirodnog funkcioniranja i ravnoteže u ekosustavu), zdravlje ljudi i životinja, te troškovi suzbijanja invazivnih štetnih organizama. Upoznavanje s postupkom procjene invazivnosti vrsta člankonožaca, crna i bijela lista. Putovi prijenosa i načini širenja invazivnih štetnih organizama. Prikaz invazivnih štetnih organizama Hrvatske s posebnim osvrtom na morfologiju, biologiju, ekologiju te rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi. Nove metode istraživanja invazivnih štetnih organizama. Posebna pozornost posvećena je metodama praćenja i mogućnostima suzbijanja invazivnih štetnih organizama uz naglasak na integrirane i ekološke smjernice zaštite. Razmatranje čimbenika daljnjeg širenja invazivnih štetnih organizama u agroekološkim uvjetima Hrvatske.
 • Provjere znanja
  Pismeni ispiti iz entomološkog, herbološkog i fitopatološkog dijela predmeta i završni usmeni ispit.
 • Konzultacije
  Nositelj predmeta i suradnici u nastavi svaki tjedan održavaju konzultacije prema dogovorenom rasporedu na kojima studenti dobivaju potrebnu pomoć i upute u vezi usvajanja predmetnog sadržaja te izrade seminarskog rada.
 • Laboratorijske vježbe
  Identifikacija invazivnih biljnih patogena uz pomoć standardnih determinacijskih ključeva.
 • Vježbe u praktikumu
  Identifikacija invazivnih člankonožaca i korova uz pomoć standardnih determinacijskih ključeva.
 • Terenske vježbe
  Prikupljanje invazivnih člankonožaca korištenjem različitih tipova lovki, obavljanje pregleda biljnih organa na napad invazivnih štetnika i određivanje mjera suzbijanja. Upoznavanje s invazivnim korovnih vrstama – morfološke i biološke značajke te načini širenja.
 • Seminari
  Studenti izrađuju pisani seminarski rad iz entomološkog ili herbološkog dijela predmeta prema propisanom predlošku i javno prezentiraju radove. Teme radova određuju se u dogovoru s nositeljem predmeta i suradnicima u nastavi sukladno osobnim interesima studenata iz područja predmeta.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati invazivne štetne organizme na poljoprivrednim kulturama u Hrvatskoj. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Ustanoviti ekonomsku važnost invazivnih štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Opisati i objasniti životni ciklus invazivnih štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Procijeniti važnost invazivnih štetnih organizama u odnosu na biološku raznolikost agroeko sustava. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Identificirati uzroke i posljedice unosa i širenja invazivnih štetnih organizama u agroeko sustavu. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Preporučiti učinkovite mjere suzbijanja invazivnih štetnih organizama u konvencijalnoj, integriranoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Definirati programe suzbijanja i procijeniti prednosti i nedostatke raspoloživih mjera suzbijanja invazivnih štetnih organizama. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadatci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Integrirati stečene vještine u daljnjem obrazovanju. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, pismeni i završni usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave prema nastavnom planu. Sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Obavezno pohađanje 80% predavanja, 80% vježbi i 100% seminara. Izrada i javna prezentacija seminarskih radova. Priprema za završni pismeni i usmeni ispit u predviđenim ispitnim rokovima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit. 80% 0-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
34 102 3,4
Izrada i prezentacija seminarskog rada 10% 0-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 24 0,8
Pohađanje vježbi 10% 0-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Ukupno 100% 90-100 % 80-90 % 70-80 % 60-70 % 0-60 % Izvrstan (5) Vrlo dobar (4) Dobar (3) Dovoljan (2) Nedovoljan (1) 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje - invazivni člankonošci, povijesni pregled i definicija P; Socio-ekonomski i ekološki utjecaj invazivnih člankonožaca P
 2. Terenska nastava na fakultetskim pokušalištima (entomološki i herbološki dio) T
 3. Postupak procjene invazivnosti vrsta člankonožaca P; Invazivni kukci iz reda Hemiptera P
 4. Invazivni kukci iz reda Coleoptera P; Invazivni kukci iz reda Diptera P
 5. Invazivni kukci iz reda Lepidoptera P; Invazivni paučnjaci iz reda Acarina P
 6. Ostali invazivni člankonošci u RH i novi, potencijalno opasni člankonošci za RH - projekcija budućih trendova P; Genetska i morfometrijska istraživanja invazivnih člankonožaca P
 7. Determiniranje invazivne faune V (laboratorij)
 8. Biološke invazije korova – globalni problem na planeti P; Invazivne korovne iz porodice Asteraceae V (praktikum)
 9. Ekološko-genetički potencijal invazivnih korovnih vrsta P; Invazivne korovne iz porodice Poaceae, Malvaceae, Solanaceae V (laboratorij)
 10. Putovi unošenja, procesi udomaćivanja i načini širenja invazivnih korovnih vrsta P; Drvenaste invazivne korovne vrste V (laboratorij)
 11. Štete od invazivnih korovnih vrsta u agroekosustavu i mjere suzbijanja P; Invazivni fitoptogeni organizmi - definicija, povijesni pregled, socio-ekonomski te ekološki utjecaj na prirodne i agroekosustave P
 12. Invazivne fitopatogene gljive i pseudogljive P; Invazivni fitopatogeni prokarioti, virusi i virusima slični organizmi P
 13. Mjere prevencije i suzbijanja širenja invazivnih fitopatogenih organizama P; Suvremene metode identifikacije invazivnih fitopatogenih organizama V (laboratorij)
 14. Seminarski radovi studenata (entomološki dio) S i R, M i M
 15. Seminarski radovi studenata (herbološki dio) S i R, M i M

Obligatory literature

 1. Nastavni materijali postavljeni u sustavu Merlin.
 2. Roques, A., Kenis, M., Lees, D., Lopez-Vaamonde, C., Rabitsch, W., Rasplus, J.-Y., Roy, D. B., 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1) (Special Issue). Pensoft Publishers, Bugarska.
 3. Zavaleta, E., Hobbs, R., Mooney, H., 2001. Viewing invasive species removal in a whole-ecosystem context. Trends in Ecology & Evolution. 16 (8): 454-459.
 4. Nikolić i sur. (2014),. Flora Hrvatske-invazivne biljke. Alfa Zagreb.
 5. Vrbničanin, S. (2015). Invazivni korovi: invazivni procesi, ekološki-genetički potencijal, unošenje, predviđanje, rizici, širenje, štete i kartiranje. Herbološko društvo Srbije, Beograd.
 6. Weber, E (2003) Invasive Plant Species of the World. CABI Publishing Wallingford, (UK) pp. 548, p. 34. Global Invasive Species Database. http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=188&fr=1&sts=
 7. Pimentel, D. 2011. Biological Invasions: Economic and Environmental Costs of Alien Plant, Animal and Microbe Species, Second Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, SAD.

Recommended literature

 1. Mack, R.N., Simberloff, D., Lonsdale, W.M., Evans, H., Clout, M., Bazzaz, F.A., 2000. Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, and control.
 2. Hulme P.E., Roy D.B., Cunha T., Larsson T. B., 2009. A pan-European Inventory of Alien Species: Rationale, Implementation and Implications for Managing Biological Invasions. In: Handbook of Alien Species in Europe. Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology, vol 3. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8280-1_1
 3. Radosevich, S.R., Holt, J.S., Ghersa, C.M.: Ecology of weeds and invasive plants. Relationship to agricultural and natural resource management. Wiley-Intescience, New Jersey, 2007.
 4. CABI-Invasive Species Compendium (https://www.cabi.org/isc/)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.