Print

Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618)

Course coordinator

Course description

U predmetu se obrađuju teme iz područja kemije tla, ishrane bilja, zaštite tla i zaštite vode, odnosno utvrđivanja karakteristika tla, analize biljnog materijala, stanja hraniva i polutanata u sustavu tlo-biljka, te specifične analize vode za različite namjene (voda za piće, voda za navodnjavanje, otpadne vode). Određivanje odabranih pokazatelja danas se bazira na primjeni sofisticiranih analitičkih instrumenata i kompjutorskih programa. Laboratorijske komponente u predmetu će osigurati osposobljavanje za provođenje osnovnih laboratorijskih postupaka i metoda te za rukovanje analitičkim instrumentima i tumačenje rezultata.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Laboratory exercises: 14
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje predavanja; Pohađanje svih laboratorijskih vježbi; Izrađen seminarski rad

Description

Pismeni ispit

General competencies

Modulom Laboratorijske metode i upravljanje podacima student dobiva temeljne znanja o principima odabira ispravne analitičke metode za određivanje pojedinih pokazatelja. Savladava znanja o načelima laboratorijskih metoda u analizama tla i vode, te stječe vještine za laboratorijski rad u skupini kao i vještine za pisanje izvješća o kemijskim analizama i prikazivanja rezultata.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Grupe do 10 studenata.
 • Seminari
  Pojedinačno, pismeno, usmeno, prezentacija.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Spoznati važnost kemije u sustavu upravljanja kvalitetom okoliša. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Pismeni ispit
Pokazati razumijevanje osnovnih metoda i relevantnih pokazatelja u analitičkoj kemiji. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Primijeniti metode instrumentalnih kemijskih analiza bazirane na spektormetriji i spektroskopiji. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Razumjeti ulogu kalibracije i kontrole kvalitete tijekom analitičkih mjerenja. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Pripremiti izvješća o osnovnim eksperimentalnim rezultatima i izvući točne zaključke. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Spoznati ograničenja različitih metoda i odabrati ispravan način izvođenja metode. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Primijeniti osnovne statističke koncepte koji su osnova za interpretaciju analitičkih podataka važnih za laboratorijske eksperimente. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Razumjeti važnost uspostave sustava kvalitete te moći definirati značenje osiguranja i kontrole kvalitete. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Prepoznati važnost korištenja standarda, referencijskih materijala i internih uzoraka za kontrolu kvalitete. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Moći identificirati glavne komponente sustava upravljanja kvalitetom u laboratoriju. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama 0,5 0-10,75
11-11,75
12-12,75
13-13,75
14
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 14 0,5
Ukupno 0,5 0-14 1-5 14 14 0,5
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 2 0-5,75
6-6,75
7-7,75
8-8,75
9-10
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 14 2
Ukupno 2 0-10 1-5 14 14 2
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 0,5 0-1,75
2-2,75
3-3,75
4-4,75
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 2 0,5
Ukupno 0,5 0-5 1-5 2 2 0,5
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Do kraja semestra Odrada, seminar
Pismeni ispit Pismeni ispit Ispitni rok -
Seminarski rad Izrada i prezentacija seminarskog rada Do kraja semestra Naknadna izrada i prezentacija seminarskog rada

Weekly class schedule

 1. Uvod P. Vinceković,Marko. Klasične i napredne analitičke metode; analitički koncepti i teorije: uloga u znanosti i svakodnevnom životu; dobivanje kvalitativnih informacija (što je u uzorku) i kvantitativnih informacija (koliko je čega u uzorku) o tvari koja se ispituje; važnost u zaštiti okoliša.
 2. Instrumentalne analitičke metode P. Vinceković, Marko. Spektroskopske metode temeljene uglavnom na ultraljubičastom i vidljivom zračenju; ponavljaju se svojstva elektromagnetskog zračenja; adsorpcija zračenja; pojmovi u apsorpcijskoj spektroskopiji; Beerov zakon i primjena; AAS. Porijeklo spektralnih interferencija i njihovo uklanjanje; kemijske interferencije; AES – interferencije u plamenoj AES; emisijska spektrometrija plazmom – instrumentacija i principi rada.
 3. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom P. Romić, Marija. Provedba održavanja i kvalifikacije mjerne, ispitne i kontrolne opreme; postupci u redovitom održavanju opreme i osiguranju mjerne sljedivosti do međunarodnih etalona.
 4. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom: 1. Vježba umjeravanja klipne pipete Lab, SZ,Filipović, Lana. Postupak umjeravanja klipne pipete; niz postupaka kojima se utvrđuje odnos između istisnutog volumena i odgovarajućeg nominalnog ili izabranog volumena danog uređaja; svrha postupaka ukloniti pogrešku u mjernom procesu.
 5. Kalibracija mjerenja: 1. Vježba kalibracije mjerne kivete u spektrofotometriji, Lab, SZ, Filipović, Lana. Cilj vježbe je upoznati se s radom na UV-Vis spektrofotometru; u postupku se koristi referentna otopina (K2CrO4) za koju je u danim uvjetima poznata vrijednost apsorbancije (A). Mjerenjem apsorbancije (A) takve otopine moguće je utvrditi odstupanja spektrofotometra; provjerava se i duljina puta zračenja (b).
 6. Mjerne i ispitne metode i njihova validacija, P Filipović, Lana. Tumače se načela analitičkih metoda: planiranje, izvedba i dokumentiranje.
 7. Mjerne i ispitne metode i njihova validacija: 2. Vježba određivanja kadmija metodom standardnog dodatka, Lab, SZ, Filipović, Lana. Cilj ove vježbe je upoznati se s metodom standardnog dodatka kojom se smanjuje pogreška uzrokovana matricom. Pod utjecajem matrice misli se na promjene signala zbog sastojka koji nije analit.
 8. Svojstva tla i metode laboratorijskih ispitivanja P, Romić, Marija. Površinska kemijska svojstva minerala tla. Porijeklo površinskog minerala. Kapacitet zamjene kationa. Analitičke metode i principi ispitivanja kapaciteta zamjene kationa.
 9. Svojstva tla i metode laboratorijskih ispitivanja: 3. Ionski sastav vode otopine tla metodom segmentiranog protoka (SFA), Lab, Filipović, Lana. U vježbi se određuju kloridi (Cl-) u uzorcima vode na ionskom analizatoru vode i ekstrakta tla. Cilj vježbe je upoznati studente s principima rada i kalibracijom instrumenta. Kalibracija instrumenta provodi se metodom vanjskog standarda, a način izračuna kalibracijskog pravaca provodi se prema normi ISO 8466-1.
 10. Osiguranje i kontrola kvalitete u analitičkom laboratoriju P, Romić, Marija. Analitički proces; izbor analitičke metode; uzorkovanje; priprema uzorka za analizu i uklanjanje interferencija; baždarenje (umjeravanje) i završno mjerenje; razlika između točnosti i preciznosti; vrste pogrešaka u eksperimentalnim podacima.
 11. Sustavi upravljanja kvalitetom P Romić, Marija. Sustav osiguranja kvalitete; dobra laboratorijska praksa; upravljanje kvalitetom; kontrola kvalitete; međulaboratorijski poredbeni postupci; referencijski materijali.
 12. Upravljanje podacima: 1. Vježba izrade kontrolnih dijagrama Lab, Romić, Marija; Zovko, Monika. Izrada kontrolnih dijagrama na temelju podataka dobivenih kontinuiranim mjerenjem nekog pokazatelja (sadržaja Cr, Zn, Pb i Cu u tlu) u u istom uzorku; analiza dijagram a; primjena statsitičkih metoda u analizi laboratorijskih rezultata s posebnim naglaskom na kontrolne dijagrame.
 13. Upravljanje podacima: 2. Vježba određivanja mjerne nesigurnosti, Lab, Filipović, Lana. Vježba određivanja pokazatelja koji je vezan uz rezultat mjerenja; karakterizira rasipanje vrijednosti koje bi mogle biti dodijeljeneanalitu; provođenje postupka izračunavanja mjerne nesigurnosti na primjeru ispitivanja pH tla.
 14. Statističke metode za analizu mjernih rezultata, Lab, Filipović, Lana. Pregled statističkih metoda potrebnih za analizu mjernih rezultata; uvjeti koje trebaju zadovoljiti mjerni rezultati da bi primijenjena statistička metoda dala pouzdane rezultate; pravilno interpretiranje rezultata statističke obrade.
 15. Seminar S Romić, Marija Statistika u validaciji metoda.

Obligatory literature

 1. Romić, Marija. Priručnik za vježbe. Zagreb: Agronomski fakultet .
 2. Kaštelan Macan Marija (2003). Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Zagreb: Školska knjiga.
 3. Grupa autora (2013). Analitika okoliša. Zagreb: Hinus, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Recommended literature

 1. Prichard, Elizabeth, Barwick, Victoria (2007). Quality Assurance in Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd.
 2. Temminghoff, E.J.M., Gaikhorst, Gerdine, R. van Eck (2000). Part I: Instrumental Analysis. Wageningen: Wageningen University.
 3. Temminghoff, Erwin J.M. (ed) (2000). Methodology of Chemical Soil and Plant Analysis. Wageningen: Wageningen University.
 4. Soil and Plant Analysis Council, Inc. (2000). Soil Analysis: Handbook of Reference Methods. CRC Press.
 5. D. van Dijk, V. J. Houba, G. (2000). Interlaboratory Analytical Studies and their Evaluation. Wageningen: Wageningen University.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.