Print

Ekološko maslinarstvo (144412)

Course coordinator

Course description

Uspješan rad u ekološkom maslinarstvu zahtijeva temeljito poznavanje agro- i elaiotehnike u masliniku. Počevši od odabira prikladnog terena za podizanje ekološkog maslinika, odabira sorte, razmaka sadnje te primjeni glavnih agro- i elaiotehničkih mjera prema godišnjem ciklusu rasta i razvoja masline. S obzirom na specifičnosti pojedinih agro- i elaiotehničkih zahvata koje je potrebno primijeniti u ekološkoj proizvodnji masline posebno je dat akcenat na stjecanje znanja iz ishrane i zaštite masline, te poznavanje pravilnika za prelazak na ekološku proizvodnju i podizanje novih ekoloških maslinika.
Stječu se vještine u odabiru lokacija za podizanje ekološkog maslinika s obzirom na prikladnost pedo-klimatskih uvjeta i vještine u primjeni tehnologija za proizvodnju ekoloških djevičanskih maslinovih ulja.
Praktičnim vježbama stječu se vještine iz područja poznavanja i razlikovanja sorata te odabiru prikladnog roka berbe kod tehnologija proizvodnje ekoloških ekstra djevičanskih ulja i njihove valorizacije organoleptičkom metodom ( IOOC).
Polaganje ispita provodi se usmenim putem uz prethodnu provjeru znanja pismenim testom, evidencijom o izlaganju seminarskog rada i urednosti pohađanja nastave.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Laboratory exercises: 8
Seminar: 8
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81--90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za primjenu osnovnih tehnologija u ekološkom maslinarstvu u cilju proizvodnje visokokvalitetnog ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja te ovladavaju osnovama u vještini primjeni reza na mladim i starim maslinama te specifičnostima u obavljanju gnojidbe i zaštite ekoloških maslinika.
Stječu znanja o odabiru prikladnih lokacija za podizanje ekološkog maslinika masline te osnove znanja iz područja senzorskih i kemijskih karakteristika ekoloških djevičanskih maslinovih ulja.
Ova znanja studente osposobljavaju u otkrivanju aktualne stručne i znanstvene problematike iz područja ekološkog maslinarstva i ekoloških djevičanskih maslinovih ulja za nastavak studija na doktorskom ili specijalističkom studiju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se Praktične vježbe senzorskih analiza maslinovih ulja.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti će odraditi vježbe u Ekološkim maslinicima ( OPG -) i na fakultetskom pokušalištu „Kolekcija udomaćenih sorata maslina „ u Vodnjanu.
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada stječu se vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima dotičnog modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) upotpunjuju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da u paru ili do petero studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
studenti stječu znanje o odabiru povoljnih lokacija i sorata za podizanje ekološkog maslinika na mediteranskom dijelu Hrvatske Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni odgovarajućih agro i elaiotehničkih zahvata sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju ishrane masline u uvjetima ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o novim spoznajama i metodama iz područja ishrane bilja, koje su primjenjiva u očuvanju agro-ekosustava. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju graničnih vrijednosti za teške metale u tlu (esencijalne i neesencijalne), kritički osvrt na njih i usporedba sa međunarodnim graničnim vrijednostima Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju zaštite masline u uvjetima ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju sredstava za zaštitu bilja u maslinarstvu, od konvencionalne preko integrirane do ekološke proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o procijeni populacije štetnika u masliniku, identifiikaciji bolesti i procijeni jačine infekcije bolestima te pragovima tolerancije. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju standarda i smjernica u ekološkoj poljoprivredi, zakone i pravilnike u RH u ekološkom uzgoju bilja i stoke. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju terminologije u ekološkoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru stupanja dozrelosti ploda masline prema međunarodnoj službenoj metodi te odabiru prikladnog roka berbe u cilju dobivanja najkvalitetnijih ekoloških ekstra djevičanskih maslinovih ulja Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o primijeni najprikladnijeg načina berbe, transporta, čuvanja i prerade ploda masline s ciljem dobivanja ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o valorizaciji kvalitete ekološkog maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje za razvoj vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Prisustvo na nastavi 48 48 1,5
Seminar 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
8 24 0,8
Pismeni ispit (P1) 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 20 0,7
Pismeni ispit (P2) 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 23 0,8
Pismeni ispit (P3) 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 20 0,7
Pismeni ispit (P4) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 45 1,5
UKUPNO 100% (PN+P+S+UI/5) 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko želi višu ocjenu ili nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 90% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit (P3) Ispit, programski obuhvaća nastavne jedinice 8. i 9. tjedna nastave. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan
Pismeni ispit (P4) Ispit, programski obuhvaća nastavne jedinice 1., 9. 10., 11., 12., 13., i 14. tjedna nastave. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Nositelj predmeta daje konačnu ocjenu u koju ulazi prosjek ocjena ispita P1, P2, P3, i P4. Student polaže UI ukoliko želi višu ocjenu ili nije položio parcijalne ispite tijekom semestra Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Definicija programa Ekološkog maslinarstvo P. Povijest maslinarstva Sredozemlja i hrvatskog maslinarstva. Komparativne prednosti i nedostaci podizanja ekoloških maslinika u Hrvatskoj u odnosu na razvijene zemlje na Mediteranu i u svijetu.
 2. Kratki pregled primjene sredstava za zaštitu bilja u maslinarstvu, od konvencionalne preko integrirane do ekološke proizvodnje.
 3. Procjena populacije štetnika u masliniku, dentifikacija bolesti i procjena jačine infekcije bolestima. Pragovi tolerancije P
 4. Terminologija u ekološkoj poljoprivredi. Definicija ekološke poljoprivrede. Smjerovi (škole) ekološke poljoprivrede; Međunarodne organizacije i institucije ekološke poljoprivrede
 5. Broj gospodarstava i površine u ekološkoj poljoprivredi u Europi, svijetu i RH.
 6. Standardi i smjernice u ekološkoj poljoprivredi. Zakon i pravilnici u RH u ekološkom uzgoju bilja i stoke.
 7. Seminar - polaznici modula, sami, u manjim grupama, obrađuju pojedino područje, temu ili cjelinu vezanu uz eko-poljoprivredu. Pripremljeni rad iznose na predavanju, koji služi kao temeljni materijal za raspravu. Ocjena seminara uključena je u ocjenu modula.
 8. Nove spoznaje i metode iz područja ishrane bilja, koje su primjenjive u očuvanju agroekosustava. Utjecaj različitih agrokemijskih sredstava (mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, organski materijali…) na onečišćenje tla i podzemnih voda u maslinicima. Utjecaj tla i sorti na primanje, translokaciju i akumulaciju teških metala i dušika u plodu maslina i maslinovom ulju.
 9. Granične vrijednosti za teške metale (esencijalne i neesencijalne), kritički osvrt na njih i usporedba sa međunarodnim graničnim vrijednostima
 10. Sortiment masline u Hrvatskoj ( Introducirane sorte, autohtone i tradicionalne , novootkrivene).
 11. Specifičnosti rezidbe masline u ekološkom uzgoju.
 12. Specifičnosti u odabiru prikladnih pedoloških i klimatskih uvjeta za ekološko maslinarstvo.
 13. Seminarski radovi – studenti odabiru teme u konzultaciji i odobrenje nastavnika S
 14. Berba, transport i prerada maslina tehnologijama dobivanja ekološkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja .
 15. Konzultacije, ispit.

Obligatory literature

 1. Lampkin, N. (1994). Organic Farming. Farming Press. p. 715.
 2. Hamilton, N. (2007). Grow Organic: fruit and vegetables fresh from your garden. London: New Holland.
 3. Grewell, J. B., Danly, L. L. M., Landry, C. J. (2003). Ecological agrarian: agriculture&#39;s first evolution in 10000 years. Purdue University Press.
 4. Gucci ,R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks .
 5. Koprivnjak, Olivera (2006). Djevičansko maslinovo ulje od masline do stola. Poreč : MIH d.o.o.
 6. Miljković, I. …et al. (2011). Maslina i maslinovo: ulje božji dar u Hrvata = Olive and olive oil a gift from God to the Croats. Zagreb : Mavi : Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo.

Recommended literature

 1. Krišković, P. (1987). Osnove biološkog voćarstva. Rijeka: Tisak..
 2. Krišković, P. (1989). Bioagrikultura. Zagreb: Mladost .
 3. Steffen, R. (1999). Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture. Rodale Press.
 4. Fiorino, P. (2007). Olea : trattato di olivicoltura . Bologna: Edagricola.
 5. Bakarić, P. (2002.) Sorte maslina Dubrovačkog primorja. Dubrovnik: vlast. nakl. , ISBN 953-98233-0-8
 6. Bulić, S. (1921). Građa za dalmatinsku elajografiju. Šibenik: Pokrajinska uprava za Dalmaciju.
 7. Hugues, C. (1999). Maslinarstvo Istre. Zagreb: Ceres.
 8. Kiritsakis, Apostolos ( Paol) K. (1998). Olive oil from the tree to the table. Trumbull, Connecticut : Food &amp; nutrition press.
 9. Škarica, B. … et al.(1997). Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj. Punat: Bonifačić.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.