Print

Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)

Course coordinator

Course description

Priprema budućeg magistra struke, potencijalnog istraživača, znanstvenika ili nastavnika za pravilno razumijevanje struke, a vezano za ishranu bilja u bilo kojem segmentu hortikulture: vinogradarstvu i voćarstvu, povrćarstvu, ljekovitom i aromatičnom bilju, te proizvodnji, njezi i održavanju u ukrasnoj hortikulturi. U ovom dijelu školovanja studenti će se upoznavati, znatno šire, sa znanstvenim spoznajama o ishrani bilja (posebice medijima za rast), koristeći sva raspoloživa sredstva na terenu. Svrha poljoprivrednih znanstvenih disciplina mora biti primjena znanosti u praksi. Studente će se upoznati s uvijetima u tlu, svojstvima tla, načinima kretanja hraniva kroz tlo, čimbenicima koji na to utječu, te na njihov ulazak i kretanje unutar biljke, a vezano za najnovije znanstvene spoznaje iz pedologije, kemije, biokemije i fiziologije. Naučit će kako razlikovati fiziološke od biljnih bolesti. Važan zadatak ovog modula je upoznati buduće magistre inženjere hortikulture s problemima koji nastaju na terenu pri nerazumijevanju problematike i neadekvatne primjene ishrane bilja u cijelosti, čemu će pridonijeti i terenska nastava, vezano za ulogu mineralne ishrane pojedinih biljnih vrsta, kvaliteti hrane (količine minerala, vitamina, aminokiselina) do problema vezanih uz zaštitu okoliša.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

Conditions for obtaining signature

Odrađena nastava.

General competencies

1. Prikupiti adekvatna znanja iz područja ishrane u hortikulturi, osnove za nastavak obrazovanja na doktorskom i/ili specijalističkom studiju.
2. Sudjelovati u nastavnom i/ili znanstveno-istraživačkom procesu.
3. Intervjuirati krajnjeg korisnika u pojedinim segmentima hortikulture na terenu, prikupiti sve relevantne pokazatelje te prilagoditi rješenje potrebama korisnika.
4. Samostalno planirati i voditi ishranu bilja u hortikulturi na poljoprivrednim gospodarstvima i tvrtkama.
5. Dizajnirati kontrolu plodnosti tla te interpretirati rezultate u obliku studije za potrebe podizanja novih nasada, vještačenja i različitih projekata sanacije.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se osnovne kemijske analize supstrata za potrebe pisanja preporuke za gnojidbu hortikulturnog bilja. Laboratorijske vježbe provode se u skupinama od po 10 studenata.
 • Seminari
  Seminarski rad je samostalan rad grupe studenata gdje studenti timski razrađuju problematiku vezanu za ishranu bilja i predlažu praktična rješenja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Imenovati i nabrojiti sve medije za rast biljaka i objasniti njihove karakteristike. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Opisati načine dolaska hraniva do korijena te njihovo kretanje kroz biljku Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit
Prepoznati uloge pojedinih biogenih elemenata i/ili štete od teških metala prema nutritivnim, toksikološkim i ekološkim aspektima. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Nabrojiti karakteristike hortikulturnih biljaka i njihove zahtjeve prema svojstvima tla. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Prepoznati razlike između simptoma nedostatka i/ili viška biogenih elemenata na terenu te izdvojiti fiziološke poremećaje od biljnih bolesti Sudjelovanje u raspravama, terenska nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Odabrati i koristiti modernu tehnologiju u analitici tla i biljnog materijala. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Obraditi rezultate kemijskih analiza tla i biljke. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Sugerirati održivi model gnojidbe u skladu s potrebama hortikulturnih biljaka i agroekološkim čimbenicima. Sudjelovanje u vježbama, terenska nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Izdvojiti najčešće probleme u voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu te ukrasnom bilju. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.
Argumentirati važnosti prevencije nad sanacijom Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, usmeni ispit, završni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pisanog i usmenog ocjenjivanja.

Students' obligations

Redovito pohađati nastavu. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati i odgovarati na pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 10% 50 50 1,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20% < 60%
60 - 70 %
71 - 80 %
81 -90 %
91 -100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Seminar (S) 20% < 60 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
Usmeni ispit (UI) 30% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 1,5
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 10% 50 50 2
Seminar (S) 20% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
Završni ispit (pisani i usmeni dio) (ZI) 70% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 90 3
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI1) Moguć je ispravak prvog ili drugu parcijalnog ispita na kraju semestra.
Parcijalni ispit 2 (PI2) Moguć je ispravak prvog ili drugu parcijalnog ispita na kraju semestra.

Weekly class schedule

 1. Principi ishrane u hortikulturi – prikaz problematike i važnosti optimalne ishrane
 2. Mediji za rast biljaka – podjela i karakteristike
 3. Razlike između potreba za hranivima i potrošnje hraniva
 4. Čimbenici koji kontroliraju količinu minerala u biljci
 5. Čimbenik intenziteta i kapaciteta
 6. Načini dolaska hraniva do korijena
 7. Pasivno i aktivno kretanje iona u korijenu
 8. Ionske interakcije
 9. Uloga optimalne ishrane bilja za otpornost biljaka (uloga makroelemenata)
 10. Uloga optimalne ishrane bilja za otpornost biljaka (uloga mikroelemenata)
 11. Aktualna problematika ishrane u povrćarstvu (seminari) + 1. laboratorijska vježba – priprema supstrata za analizu
 12. Aktualna problematika ishrane u voćarstvu (seminari) + 2. laboratorijska vježba – određivanje E.C.-a i soli u supstratima
 13. Aktualna problematika ishrane ukrasnog bilja (seminari) + 3. laboratorijska vježba – određivanje vodotopivog Ca u supstratima
 14. Aktualna problematika ishrane u vinogradarstvu i vinarstvu (seminari) + 4. laboratorijska vježba – određivanje vodotopivog Mg u supstratima
 15. Perspektive moderne ishrane bilja u hortikulturi (smjernice za obradu, korištenje i prezentaciju podataka) (seminari) + 5. laboratorijska vježba – obrada i komentiranje dobivenih rezultata

Obligatory literature

 1. Herak Ćustić , Mirjana (2005). Principi i perspektive ishrane u hortikulturi: interna skripta. Zagreb
 2. Vukadinović, V., Vukadinović, Vesna (2011). Ishrana bilja. Osijek: Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Lešić, R. …et al. (2004). Povrćarstvo, ishrana povrća i gnojidba. Čakovec: Zrinski d.o.o.
 4. Ćustić, Mirjana (1998). Kemijska sredstva u poljoprivredi: pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH.
 5. Ćustić, Mirjana (1996). Djelovanje gnojidbe dušikom na aminokiselinski sastav glavatog radiča(diss.). Zagreb: vlast. nakl.
 6. Marschner, H. (1998). Mineral Nutrition of Higher Plants, Institute of Plant Nutrition. University of Hohenheim.
 7. Brooks, P. (2004). Dizajn vrta (2004). Zagreb: Znanje d.d.

Recommended literature

 1. Keller, J., Mohring , H. K. (1966). Die Düngung in der gärtnerischen Praxis. Hamburg: P. Parley
 2. Finck, A. (1982). Fertilizers and Fertilization: Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. Weinheim: Verlag Chemie
 3. Fardossi, A., Baumgarten, K., Bauer (2003). Richlinien für die Sachgerechte Dügung im Weinbau. Wien. BMLFUW.
 4. Bergmann , W.(1992). Nutritional Disorders of Plants. Jena, Stuttgart: Gustav Fisher Verlag .
 5. Mengel, K., Kirkby, E.A., Kosegarten, H., Appel, T. (2001). Principles of Plant Nutrition. - 5th ed., Springer.
 6. Craul, P.J. (1992). Urban Soil in Landscape Design. New York: Jon Wiley &amp; Sons, INC.

Similar course at related universities

 • Crop physiology and Nutrition, University of Hochenheim.
 • Biochemistry in Plant Nutrition, Justus-Liebig-University of Giesen.
 • Plant Nutrition and Nutrient Management, University of Nebraska-Lincoln.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.