Print

Ruralni turizam (116651)

Course coordinator

Course description

Jedan od danas najraširenijih selektivnih oblika turizma je ruralni turizam. Program ovog predmeta omogućuje studentima da uz kombinaciju teoretskih predavanja i praktičnog rada, steknu znanja i vještine potrebne za uspješnu organizaciju i upravljanje aktivnostima ruralnog turizma.

Programski dijelovi modula su:
Osnove turizma i specifičnosti ruralnog turizma.
Oblici ruralnog turizma.
Osnovni koncepti upravljanja ruralnim turizmom.
Planiranje i implementacija poslovnih aktivnosti u ruralnom turizmu.
Marketing u ruralnom turizmu.
Utjecaj ruralnog turizma na regionalni razvoj.
Ruralni turizam u Hrvatskoj.
Zakonske regulativa vezana uz ruralni turizam.
Istraživanja vezana uz ruralni turizam.
Seminarski radovi koji potiču studente na primjenu stečenih znanja na konkretnim primjerima.
Polaganje ispita se provodi preko seminara i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 28
Auditory exercises: 12
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Sposobnost analiziranja čimbenika koji utječu na mogućnost bavljenja ruralnim turizmom i utvrđivanja potencijala regije ili gospodarstva za bavljenje ruralnim turizmom te sposobnost izrade plan razvitka ruralnog turizma u regiji ili na poljoprivrednom gospodarstvu.

Types of instruction

 • Predavanja
  Interaktivna predavanja, rasprave o primjerima iz prakse, on-line sadržaji, video materijali
 • Auditorne vježbe
  Priprema za izradu seminarskih radova
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Prikupljanje terenskih podataka
 • Seminari
  Seminar - skupine (3-5 studenata) samostalno odabiru stvarnu ruralnu lokaciju te izrađuju i prezentiraju akcijski plan za razvitak turističke ponude na odabranoj lokaciji.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti koncept ruralnog turizma, njegove specifičnosti i oblike usmeni ispit
Definirati pretpostavke za bavljenje ruralnim turizmom usmeni ispit
Identificirati lokacije i gospodarstva s potencijalom za bavljenje ruralnim turizmom usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na mogućnost bavljenja ruralnim turizmom usmeni ispit, seminarski rad
Utvrditi mogućnosti za unapređenje ruralnog turizma na odabranom gospodarstvu/lokalitetu seminarski rad
Vrednovati učinak ruralnog turizma na regionalni razvoj usmeni ispit, seminarski rad
Predvidjeti budući razvitak ruralnog turizma usmeni ispit, seminarski rad
Prikupiti podatke za izradu plana razvitka turističke aktivnosti u ruralnom području seminarski rad
Izraditi i prezentirati akcijski plan razvitka turističke aktivnosti u odabranom ruralnom području ili za odabrano gospodarstvo seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i auditornih vježbi
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Students' obligations

Sudjelovanje na nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 90 3
Usvojenost programskog sadržaja-usmeni ispit 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Aktivno praćenje nastave Studenti mogu sudjelovati u raspravama na predavanjima ili rješavati probleme. Nadoknada nije predviđena

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet - osnovne informacije o predmetu
 2. Određenje pojmova u turizmu, nastanak i razvoj ruralnog turizma
 3. Agroturistički i ostali oblici ruralnog turizma.
 4. Pretpostavke i činitelji razvoja ruralnog turizma. Koristi, troškovi i rizici u ruralnom turizmu.
 5. Osnovni koncepti upravljanja u ruralnom turizmu, SWOT analiza.
 6. Planiranje i implementacija poslovnih aktivnosti u ruralnom turizmu.
 7. Primjena marketinškog koncepta poslovanja u ruralnom turizmu
 8. Elementi marketinškog spleta u ruralnom turizmu.
 9. Utjecaj ruralnog turizma na regionalni razvoj, uloga javnog i privatnog sektora.
 10. Ruralni turizam u Hrvatskoj: stanje i perspektive ruralnog turizma, zakonske regulativa .
 11. Istraživanja vezana uz ruralni turizam (case study).
 12. Izrada seminarskih radova.
 13. Izrada seminarskih radova.
 14. Prezentacija seminarskih radova, završni ispit.
 15. Prezentacija seminarskih radova, završni ispit.

Obligatory literature

 1. Demonja, D., Ružić, P. (2010). Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Zagreb: Meridijani.
 2. Kušen, E. (2007). Kako ugostiti turiste na vlastitom imanju: priručnik. Zagreb: Institut za turizam.
 3. Ružić, P. (2005). Ruralni turizam. Pula: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.
 4. Hajdaš, S. (2006.). Agroturizam. Pregrada: Matis.
 5. Franić, Ramona, Grgić, Z. (2002). Agroturizam na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Hrvatskoj: pretpostavke i izgledi razvitka: tudij slučaja. –in: Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS), Vol.67 No.3.

Recommended literature

 1. Lickorish, L.J. (2006). Uvod u turizam. Split: Ekokon.
 2. Kušen, E.(2005). Kako ugostiti turiste na vlastitom imanju : priručnik. Zagreb : Institut za turizam.
 3. Ružić, P.(2007). Ruralni turizam. Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam,
 4. Jelinčić, Daniela Angelina (2008). Agroturizam u europskom kontekstu. –in: Stud. ethnol. Croat., vol. 19, str. 269-291
 5. Benešić, Z. …et al. (1999). Gastronomija i turizam sjevero-istočne Hrvatske : (Slavonije i Baranje) .Vinkovci : Slavonska naklada Privlačica.
 6. Zbornik radova Znanstvenog skupa Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske, Osijek, 7. i 8. lipnja 2002. Osijek : Ekonomski fakultet.
 7. Hrvatski kontinentalni turizam : radni skup : referati i propćenja / Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Osijek (1994).Osijek : Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Osijek.
 8. Franić, Ramona(2007). Društveno-gospodarski preduvjeti razvitka agroturizma u Zagrebačkoj županiji. –u: Agronomski glasnik. - 69, 5 ; str. 381-400.
 9. Lukić, A. (2000). Ruralni turizam - čimbenik integralnog razvitka ruralnog prostora Hrvatske : od mašte do stvarnosti. /-u: Geografski horizont, 46, 1/2 ; str. 7-31.
 10. Vojvodić, M. (2002). Agroturizam kao unosan posao i povratak tradiciji. –u: Blatski ljetopis, 3 ; str. 89-93.
 11. Ruralni turizam : projekti, okoliš i održivost = Rural tourism : projects, environment and viability. (2006). –u: Acta turistica. 18, 2 ; str. 109-137.
 12. Brščić, K. (2006). Aktualno stanje i razvojni trendovi na domaćem agroturističkom tržištu - primjer Istre. –u: Turizam i hotelska industrija: novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu : knjiga sažetaka : 18. bienalni međunarodni kongres, Opatija, 03.-05. svibnja 2006.; str. 314-328.
 13. Mesarić Žabčić, R.(2004).Seoski turizam u Međimurju. –u: Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske. Obnovljeni tečaj 4 1 ; str. 103-107.
 14. Stepinac-Fabijanić, T.(2000). Mogućnosti razvoja ekoturizma na prostoru Parka prirode Žumberak i Samoborsko gorje. –u: Turizam. 48, 4 ; str. 379-384.
 15. Crnatkov, T.(2005). Platforma uspjeha: ruralni ekoturizam. –u: Cro turizam,gGod.11 , 3 , str. 56-

Similar course at related universities

 • Rural Tourism, Slovak Univerity of Nitra Agrotourism and Rural Tourism, Mendel University in Brno

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.