Print

Temelji voćarstva (144485)

Course coordinator

Course description

Uspješan rad u bilo kojem segmentu uzgoja i čuvanja voća danas je u praksi nemoguć bez poznavanja i razumijevanja temeljnih znanja voćarske struke. Program modula Temelji voćarstva omogućuje studentima, koji se nisu susretali s predmetima srodne tematike na preddiplomskom studiju, stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz voćarstva neophodnih za uspješno savladavanje drugih specijalističkih modula voćarske tematike na diplomskom (MS) studiju Hortikulture, usmjerenja Voćarstvo. Modulom obuhvaćena morfologija i fiziologija voćaka, ekološki uvjeti za uzgoj voćaka, razmnožavanje i sadnja voćaka, agrotehničke i pomotehničke mjere u voćarstvu, berba i čuvanje voća.
Laboratorijske vježbe omogućavaju studentima, kroz praktičan rad, pod stručnim nadzorom nastavnika, primjenjivanje osnovnih metoda pomometrije, određivanja zrelosti plodova, pripreme sjemena za stratifikaciju i postupke ukorijenjivanja reznica nekih voćnih vrsta.
Polaganje se ispita provodi parcijalnim pismenim testovima znanja, izradom i izlaganjem seminarskog rada, te završnim usmenim ispitom.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Laboratory exercises: 4
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih principa i tehnika uzgoja voća (agrotehnika i pomotehnika), te osnovnih postupaka tretiranja i čuvanja ubranih plodova.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o odabiru prikladnog položaja za osnivanje nasada pojedinih voćnih vrsta, prikladnom sortimentu, ovisno o agroklimatskim prilikama proizvodnog područja, godišnjim radovima u nasadu, rezidbi voćaka, te berbi i čuvanju voća.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se pomometrijske metode plodova najznačajnijeg voća, osnovne metode određivanja zrelosti plodova (udio suhe tvari i škroba u mesu ploda, tvrdoća ploda), priprema sjemena nekih voćnih vrsta za stratifikaciju, te demonstriraju postupci ukorijenjivanja reznica nekih voćnih vrsta. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine od 10 studenata).
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada se stječu vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) diseminiraju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da po dvoje studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumijevati povezanost temeljnih znanja o uzgoju voćaka sa specifičnim zahtjevima pojedinih proizvodnih područja, pismeni ili usmeni ispit
vrednovati važnost primjene stečenih znanja (odabir položaja proizvodnog nasada, odabir odgovarajućih sorta, priprema tla i sadnja, agrotehnički i pomotehnički zahvati u voćnjaku, branje i čuvanje plodova) u pripremi slijeda tehnoloških procesa u vođenju tržišno orijentiranog plantažnog voćnjaka, pismeni ili usmeni ispit, seminar
kreirati slijed pojedinih aktivnosti u godišnjem ciklusu i ukupnom proizvodnom trajanju voćnjaka (od sadnje do krčenja), pismeni ili usmeni ispit
sintetizirati stečena znanja i vještine o agrotehničkim i pomotehničkim zahvatima u uzgoju pojedinih vrsta voćaka, pismeni ili usmeni ispit, seminar
primijeniti osnovne metode određivanja zrelosti plodova pismeni ili usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, pozitivno ocijenjen seminar

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 25% 1
2
3
4
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 16 1
I. međuispit 38% 1
2
3
4
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 16 1
II. međuispit 37% 1
2
3
4
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 16 1,5
Završni ispit 75% 1
2
3
4
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 32 3
UKUPNO 100% 1-5 1-5 60 48 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja Prema dogovoru s nastavni-kom Obvezno polaganje
Završni ispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja ili zadovoljavajuće odgovoriti usmeno na postavljena pitanja Prema dogovoru s nastavni-kom Ako su položeni međuispiti, nije potrebno izaći na završni ispit

Weekly class schedule

 1. Povijest kultivacije voćnih vrsta P - Značaj proizvodnje voća u prošlosti i sadašnjosti u svijetu i u našoj zemlji.
 2. Obilazak voćarskog dijela pokušališta „Jazbina“ i vrta Zavoda za voćarstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta V – Upoznavanje s morfologijom i pomoekologijom osnovnih voćnih vrsta.
 3. Seminar S - Teme seminara studenti dogovaraju sa nastavnikom.
 4. Proizvodnja i potrošnja voća P - Domaća voćarska proizvodnja i vrste koje nije moguće uzgajati u našim agroekološkim uvjetima, ali čine značajan udio u potrošnji voća (npr. banane). Perspektivne voćne vrste. Značajke i svrha razvoja sortimenta navedenih voćnih vrsta.
 5. Pomologija i razmnožavanje voćaka V - Upoznavanje s osnovnim metodama pomometrije, određivanje zrelosti plodova (udio suhe tvari i škroba u mesu ploda). Priprema sjemena za stratifikaciju. Postupci ukorijenjivanja reznica nekih voćnih vrsta.
 6. Ekološki uvjeti voćarske proizvodnje P - Razmatranje agroklimatskih i pomoekoloških uvjeta (npr. klima, tlo, ekspozicija – nagib terena, nadmorska visina, količina i raspored oborina i drugo), proizvodnje najvažnijih kontinentalnih i suptropskih voćaka s obzirom na proizvodna područja u Republici Hrvatskoj.
 7. Godišnji i životni ciklusi voćaka P - Fotosintetska aktivnost, odabir prikladnog uzgojnog oblika s obzirom na značajke vegetativnog i generativnog rasta pojedinih biljnih vrsta i sorta. Razmaci sadnje i principi rezidbe voćaka. Naizmjenična rodnost i učinkovitost priroda.
 8. Načini razmnožavanja voćaka P - Spolno (generativno) i nespolno (vegetativno) razmnožavanje. Osnovni principi rasadničarske proizvodnje.
 9. Radovi u voćnjaku P - Agrotehničke (priprema tla za sadnju, meliorativna gnojidba, natapanje, i dr.) i pomotehničke mjere (odabir i oblikovanje uzgojnih oblika, njega nasada, rezidba, i sl.) u uzgoju voća.
 10. Cvatnja i oplodnja P - Morfologija generativnih organa, vrijeme cvatnje i okolinski uvjeti za vrijeme cvatnje, faze cvatnje, oplodnja i zametanje plodova, razvoj sjemena i njegov utjecaj na kakvoću ploda određenih voćnih vrsta i sorta.
 11. Biljni hormoni i regulatori rasta P - Opis i djelovanje biljnih hormona i regulatora rasta u voćarstvu; potreba za njihovom uporabom i način primjene u voćarstvu.
 12. Plodonošenje i prirod P - Faze razvoja i rasta plodova pojedinih voćnih vrsta; broj i veličina stanica, oblici plodova. Vrste (podjela) plodova u botaničkom i voćarskom smislu. Opterećenje prirodom i potreba za prorjeđivanjem viška plodova.
 13. Dozrijevanje, berba i čuvanje voća P - Objašnjenje specifičnih fizioloških procesa koji se odvijaju u plodovima za vrijeme dozrijevanja i čuvanja voća. Metode određivanja najpovoljnijeg trenutka berbe plodova. Načini pakiranja i uvjeti čuvanja voća.
 14. Zimsko mirovanje voćaka P - Prilagodba voćaka na niske temperature i priprema za zimsko mirovanje. Potreba voćnih vrsta prema fiziološki inaktivnim temperaturama. Ozljede voćaka od niskih temperatura. Utjecaj podloge na otpornost prema hladnoći
 15. Seminar S – Studenti pojedinačno izlažu seminarske radove na temu dogovorenu početkom semestra.

Obligatory literature

 1. Westwood, M. N. (1993). Temperate-Zone Pomology: Physiology and Culture. -3rd ed.. Portland, Oregon: Timber Press.
 2. Miljković, I. (1991). Suvremeno voćarstvo. Zagreb: Nakladni zavod.
 3. Štampar, K. (1966). Opće voćarstvo. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.
 4. Skendrović Babojelić, M.; Fruk, G. (2016) Priručnik iz voćarstva : građa, svojstva i analize voćnih plodova. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Recommended literature

 1. Jackson, D. I., Looney, N. E., Morely-Bunker, M. (2010). Temperate and Subtropical Fruit Production. -3rd ed., Wellington: CABI Publishing.
 2. Jemrić, T. (2007). Cijepljenje i rezidba voćaka. Rijeka: Uliks.
 3. Gucci, R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks.
 4. Šindrak, Z., Jemrić, T., Grđan, K., Baričević, L. (2013). Divlje ruže: važnost, uporaba i uzgoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Similar course at related universities

 • Fundamentals of Fruit Production, Czech University of Life Sciences Prague, Češka Republika

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.