Print

Teorija zaštitnog planiranja (26475)

Course coordinator

Course description

Modul daje osnovna znanja iz teorije okoliša i prirode, prostornog planiranja i zaštitnih djelatnosti. Filozofija i etika uređivanja prostora i zaštite okoliša. Etika zemlje - etika poštivanja prirode i zahtjevi za zaštitu krajobraza. Intrinzične vrijednosti i zemljišne vrijednosti. Kurativna i preventivna zaštitna djelatnost. Relativizam vrijednosti u zaštitnim mjerama. Prava prirode, normativi i standardi u zaštitnom planiranju. Položaj alata za preventivne zaštitne djelatnosti obzirom na planerski postupak i postupak oblikovanja. Modeli u zaštitnom planiranju. Kalibracije vrijednosti - promjena okoliša vs. utjecaj na okoliš. Tipologija znanja. Odnos između stručnog i laičkog u planiranju. Participacija i demokratizacija u uređivanju prostora.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Seminar: 30

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 67%
Very good (4): 78%
Excellent (5): 89%

General competencies

Studenti dobivaju teorijske temelje za (zaštitno) planiranje prostora i krajobraza ,kako bi si stvorili jasnu, kognitivnu predstavu o procesima planiranja i odlučivanja, opcijama razvoja (zaštite) prostora.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminari uključuju analizu etičkih kodeksa struke krajobrazne arhitekture, domaćeg zakonodavnog okvira za sudjelovanje javnosti i sektorskih pristupa vrednovanju prostora. Kroz seminar Zaštitno okolišni aspekti u planiranju razvoja utvrđuje se postupak planiranja i realizacije razvoja određene djelatnosti, a seminar uključuje analizu djelatnosti, analizu okoliša i mogućih utjecaja zahvata, određivanje konflikata, analizu provođenja postupka procjene, analizu korištenih instrumenata zaštite i analizu sudjelovanja javnosti. Stjecanje vještina – skupine (3-4 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju pojedine segmente seminara.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Uključiti i izložiti zahtjev za zaštitom kvaliteta krajobraza u proces prostornog planiranja Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Analizirati i usporediti osnovna načela okolišne etike i strukovne etike u krajobraznoj arhitekturi Seminar, Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Kritički prosuđivati i tumačiti tipove organiziranosti planiranja u društvu i domete zaštite krajobraza Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Integrirati zaštitu krajobraza ne samo kao stručni, već i društveni problem Seminar, Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Dostupnost nastavnih materijala (baza prostrornih podataka, ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, zakonodavni okvire; komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usmeni ispit 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij Na kraju semestra,pod uvjetom da je su izvršene sve obaveze Prijavljuje se kod nastavnika
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te zabilješkama s predavanja I seminara . Prijavljuje se u sustavu ISVU

Weekly class schedule

 1. Razvoj zaštitnog planiranja i zaštite okoliša
 2. Etika zemlje - etika poštivanja prirode i zahtjevi za zaštitu krajobraza
 3. Etički kodeks struke krajobrazne arhitekture, primjeri različitih strukovnih organizacija Seminar (grupe studenta) prezentacija etičkih kodeksa: ASLA, IFLA, Hrvatska komora arhitekata, Slovenska komora arhitekata
 4. Teorija zaštitnog planiranja Načela i paradigme zaštitnog planiranja, razvoj, zakonodavni okvir zaštite krajobraza
 5. Sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u prostoru Pozicije javnosti, uloga javnosti, zadaci eksperata, zakonodavni okvir
 6. Sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u prostoru Seminar (grupe studenata) prezentacija domaćeg zakonodavnog okvira: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, uredbe o sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša, uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Uredba o strateškoj procjeni, Direktiva 2003/35/EZ
 7. Sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u prostoru. Diskusija sa gostom – stručnjakom iz prakse
 8. Promjena okoliša vs. utjecaj na okoliš Procjena utjecaja na okoliš. Strateška procjena planova i programa na okoliš, ocjena prihvatljivosti.
 9. Seminar– zaštitno okolišni aspekti u planiranju razvoja djelatnosti
 10. Seminar– zaštitno okolišni aspekti u planiranju razvoja djelatnosti (analiza djelatnosti, analiza okoliša i mogućih utjecaja zahvata, određivanje konflikata).
 11. Seminar– zaštitno okolišni aspekti u planiranju razvoja djelatnosti (analiza provođenja postupka procjene, analiza korištenih instrumenata zaštite i analiza sudjelovanja javnosti).
 12. Osnovni pristupi zaštitnom planiranju Pristup preko krajobraznih jedinica i rasterske mreže – razvoj i primjena
 13. Razvoj metoda u planiranju, primjeri iz domaće praske
 14. Sektorsko vrednovanje prostora
 15. Sektorsko vrednovanje Seminar (grupe studenata) prezentacija sektorskog vrednovanja za izabranu djelatnost Test znanja

Obligatory literature

 1. Gobster, P.H, Xiang, W.-N. (2012). Editorial - a revised aims and scope for Landscape and Urban Planning. –in: Landscape and urban planning : an International Journal of Landscape Science, Planning and Design, 106: 289-292
 2. Marušič, J. (1993). Conservation planning within a framework of landscape planning in Slovenia. – in: Landscape and urban planning, 23: 233-237
 3. Taylor, P.W. (1986). Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethics. New Jersy: Princeton University press.
 4. Hardin, G. (2001) Tragedy of the Commons. – in: The Social Contract, p.26-35
 5. Makarow, M., Rodriguez-Peña, Á., Žic-Fuchs, M., Caball, M. (2010). Landscape in changing World. –in: Science Policy Briefing, 41, pp. 1-15
 6. Radna zajednica Alpe-Jadran (2002). Prostornim planskim instrumentima do djelotvornijih rješenja. Zagreb, (PDF)
 7. Bell, S., Sarlöv Herlin, I., Stiles, R. eds. (2012). Exploring the Boundaries of Landscape Architecture. London, New York: Routledge.

Recommended literature

 1. Lyle, J.T. (1994). Regenerative Design for Sustainable Development. New York: John Wiley & Sons.
 2. Wildermuth ,H. (1994). Priroda kao zadaća. Zagreb: Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine.
 3. Salet, W., Faludi, A. (2000). The Revival of Strategic Spatial Planning. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Similar course at related universities

 • Varstveno načrtovanje (PVO), Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Varstveno načrtovanje (SPVO), Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Etika okolja in narave, Biotehniška fakulteta, Ljubljana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.