Print

Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (226236)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je stjecanje uvida u povijest stvaranja Europske unije, njenu strukturu i organizaciju, kao i stanje poljoprivrede i poljoprivredne politike u EU. Prati se razvoj zajedničke poljoprivredne politike, razlozi i obilježja reformi te uvjeti prilagodbe hrvatske poljoprivredne politike članstvu u EU, kako u proizvodnom, tako i u administrativnom sektoru.
Programski dijelovi modula su:
- Uvod u modul, definicije i osnovni pojmovi
- Povijesni razvoj Europske unije i zajedničke poljoprivredne politike
- Poljoprivredni sektori u zemljama Europske unije
- Prilagodba hrvatske poljoprivrede, poljoprivredne i ruralne politike EU
- Seminarska nastava

Polaganje ispita obavlja se preko seminara, pisanog ispita znanja i po potrebi usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Seminar: 28

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Ostvarena 3 ECTS boda

Description

ECTS bodovi se ostvaruju tijekom održavanja nastave: redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi u raspravama i istraživačkim zadacima (1 ECTS) te pripremljen i izložen seminarski rad (2 ECTS-a). Ukoliko student iz opravdanih razloga ne ostvari 3 ECTS boda na predviđeni način, putem samostalnog zadatka može nadoknaditi 1 ECTS.

General competencies

Samostalnost u istraživanju ekonomskih i političkih fenomena u organizaciji EU, osobito u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja. Svijest o važnosti društvene, ekonomske i političke integracije za poljoprivredni i ruralni sektor.

Types of instruction

 • Predavanja
  Nastavnik priprema predavanja i izlaže ih uz popratne Power Point prezentacije. Studenti aktivno sudjeluju u raspravama tijekom predavanja i u istraživačkim zadacima za koje nastavnik priprema tiskane materijale i upute.
 • Terenske vježbe
  Organiziraju se jednodnevne posjete državnim službama i/ili jedinicama lokalne samouprave uključenima u procese usklađivanja i primjene poljoprivredne politike standardima EU.
 • Seminari
  Seminar – ovisno o veličini grupe, troje do petoro studenata odabire jednu od ponuđenih tema, zajednički pripremaju pisani rad i prezentaciju, a svaki student/studentica usmeno prezentira dio teme.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati proces stvaranja Europske ekonomske zajednice, odnosno Europske unije i obrazložiti ekonomske i političke razloge tog procesa Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, seminarski rad, pisani ispit
Opisati faze proširenja Europske unije i utjecaje na poljoprivredni sektor zemalja-članica Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, istraživački zadatak, seminarski rad, pisani ispit
Objasniti ulogu poljoprivrede u gospodarstvu Europske unije i ulogu ZPP-a u poljoprivredi i ruralnom razvoju Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, istraživački zadatak, seminarski rad, pisani ispit
Nabrojati članice i usporediti njihove osnovne makroekonomske indikatore, osobito u kontekstu poljoprivrede i ruralnog razvoja, prije i nakon učlanjenja u EU Seminarski rad, pisani ispit
Identificirati ključne faze prilagodbe hrvatske poljoprivredne politike ZPP EU i kritički prosuđivati lekcije za hrvatsku poljoprivredu u usporedbi s drugim članicama Aktivnost u raspravama tijekom predavanja, istraživački zadatak, seminarski rad, pisani ispit
Samostalno i/ili u timu istražiti agrarno-politički problem u okviru standarda ZPP-a i prezentirati rezultate Istraživački zadatak, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija. Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i njihovog angažmana, ocjenjivanju u skladu s definiranim kriterijima.

Students' obligations

Redovito prisustvo na nastavi, sudjelovanje u raspravama i radnim zadacima. Izrada seminara i po potrebi domaćih zadaća.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja i vježbe - 32 32 1
Aktivno sudjelovanje u raspravama i domaće zadaće - 28 1
Seminarski rad 50% 28 60 2
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 50% 12-13,9
14-15,9
16-17,9
18-20
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Samostalni zadatak - - 30 1
Seminarski rad 50% - 60 2
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit 50% 12-13,9
14-15,9
16-17,9
18-20
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 30 1
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% završni pisani rad prosječna ocjena 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje predavanja i vježbe Vodi se evidencija nazočnosti studenata. Prati se sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Tijekom semestra Samostalni zadatak
Aktivno sudjelovanje u raspravama i domaće zadaće Sudjelovanje u raspravama, postavljanje pitanja, praćenje usvajanja teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, individualnog i timskog rada. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji. Tijekom semestra Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Seminarski rad Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od tri do pet studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad se predaje na pregled najmanje dva tjedna prije izlaganja, a konačni pri izlaganju. Izlaganja počinju u 10. tjednu nastave u semestru i izvode se prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi skupine, a ocjenjuje se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteza, analiza). 10. tjedan nastave -
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Pisani ispit sastoji se od 20 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa. 15. tjedan nastave -
Samostalni zadatak Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na konačni ispiti i upis ocjene, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Ispitni rok -
Seminarski rad Ukoliko studenti nisu prezentirali seminarski rad tijekom semestra, on se izlaže na završnom ispitu, predstavljaju rezultati istraživanja i odgovara na pitanja iz sadržaja samog rada. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit Pisani ispit na završnom roku jednak je pisanom ispitu koji se polaže tijekom semestra: 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Usmeni ispit polaže se kao oblik nadoknade za 1 ECTS bod ili kao korekcija ocjene. Odgovara se na tri pitanja iz cjelokupnog sadržaja predmeta. Ispitni rok -

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul: utemeljenje EZ i proširivanje EU
 2. Poljoprivredni sektor u EU, strukturni i ekonomski pokazatelji
 3. Obilježja ponude hrane iz EU i vanjska trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima – odnosi EU s ostatkom svijeta, odnosi EU i Hrvatske (pozicija Hrvatske unutar EU)
 4. Regionalne specifičnosti i različitosti poljoprivrednog sektora u zemljama EU
 5. Zajednička poljoprivredna politika EU od 1962. i reforme. Politika ruralnog razvoja.
 6. Analiza prilagodbe hrvatske poljoprivredne i ruralne politike u procesu pridruživanja EU
 7. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: poljoprivredni sektori odabranih zemalja
 8. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: poljoprivredni sektori odabranih zemalja
 9. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: institucije i organizacija EU
 10. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: trgovinski odnosi EU s ostatkom svijeta
 11. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: specifičnosti poljoprivredne politike u zemljama-članicama
 12. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: ruralna politika u zemljama-članicama
 13. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: pregovori za ulazak Hrvatske u EU
 14. Prezentacija seminarskih radova studenata i rasprava: hrvatska poljoprivredna i ruralna politika unutar ZPP-a
 15. Posjet javnoj ustanovi: pregovori o proširenju – analiza iskustava zemalja-članica i hrvatskih iskustava iz razdoblja pristupa EU

Obligatory literature

 1. Tracy, M. (1996). Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). Zagreb: MATE d.o.o.
 2. Franić, Ramona (2012). Hrvatska poljoprivreda u EU – problem ili rješenje? -u: Hrvatska u EU: kako dalje? Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, str. 161-187. ,ISBN 978-953-56875-2-8.
 3. Franić, Ramona i Žimbrek, T. (2003). Pretpostavke za uključivanje poljoprivrede u proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. –u: posebno izd. “Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: izazovi ekonomske i pravne prilagodbe” . Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, str. 153-172. ISBN 953-6047-27-6 (Institut). ISBN 953-7043-04-5 (Zaklada).
 4. Franić, Ramona (2005). Subvencije u hrvatskoj poljoprivredi i prilagodba EU. –u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Časopis za ekonomsku teoriju i praksu 23(1):133-150.

Recommended literature

 1. 1. Franić, Ramona, Kumrić, Ornella (2008). Challenges faced by the agro-food sector in Western Balkans as regards its integration with the EU markets: the case of Croatia. -in: Agriculture in Western Balkans and EU Integration, Ljubljana, DAES, 2008, p. 33-46., ISBN 978-961-91094-4-1.
 2. 2. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella (2013). Transformations in Croatian Agriculture and Agricultural Policy: Challenges and Opportunities within the European Context. -in: Agriculture in Mediterranean Europe, Between old and new paradigms (Dionisio Ortiz-Miranda, Ana M. Moragues-Faus, Eladio Arnalte-Alegre, eds.). Research in Rural Sociology and Development (series ed. Terry Marsden), vol. 19. Emerald Group Publ. Limited, pp. 233-261.,ISBN 978-1-78190-597-5, eISBN: 978-1-78190-598-2
 3. 3. ZAKONODAVNI AKTI I DRUGI INSTRUMENTI Vijeća EU 2011). Ugovor o pristupanju: Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.