Print

Etika korištenja životinja (132845)

Course coordinator

Course description

O važnosti pravilnog postupanja s domaćim životinjama govori činjenica da je većina zemalja zakonski odredila načine postupanja prema životinjama. U okviru ovog modula studenti će dobiti spoznaje o tome što se podrazumijeva pod etikom u stočarskoj proizvodnji. Osim toga dat će se povijesni pregled mjera etičnog ponašanja čovjeka prema životinjama i načini prepoznavanja stanja dobrobiti na osnovu: ponašanja životinja, zdravlja, nivoa proizvodnje i fizioloških parametara određenih laboratorijskim analizama. Mjere kvalitetnog odnosa čovjeka prema pojedinim vrstama domaćih životinja u smislu osiguravanja odgovarajućeg smještajnog prostora, opskrbe hranom, izbjegavanja postupaka u kojima životinje trpe stresove i pate, obradit će se u posebnim poglavljima. Uloga selekcije na otpornost i mjere za osiguranje dobrobiti u proizvodnji na otvorenom obradit će se za pojedine vrste domaćih životinja.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Elective course, 6 semester, 3 year)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Elective course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 22
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Cilj ovog modula je stjecanje potrebnih znanja za pravilno postupanje s domaćim životinjama pri bavljenju stočarstvom bilo na farmama ili u stručnim službama.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti što se podrazumijeva pod pojmom etike u stočarskoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Analizirati najvažnija etička pitanja iz perspektive različitih etičkih teorija Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Prepoznati najveće probleme s kojima se susrećemo u odnosu čovjeka i životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Definirati pokazatelje na osnovu kojih procjenjujemo dobrobit pojedine vrste domaćih životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Usporediti dobrobit životinja u različitim proizvodnim sustavima Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati etičke probleme koji se javljaju u primjeni biotehnologije u stočarstvu Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Analizirati legislativu u području zaštite životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Pomoći studentima u pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izlaganja seminarskih radova
Izraditi i predati seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 22 22 1,0
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 50% 8 24 1,0
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 44 1,0
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Uvod u etiku korištenja životinja – Uvod i koncepti etike o životinjama, opis predmeta i ciljevi, definicija etike u stočarstvu
 2. Opći dio etike - Spoznaje o etici u prošlosti i načini prosuđivanja stanja dobrobiti domaćih životinja, etičke teorije
 3. Etika u uzgoju goveda - Etološka načela odnosa čovjeka spram goveda pri uzgoju i korištenju, usporedba tradicionalne proizvodnje i intenzivne proizvodnje
 4. Etika u uzgoju goveda – Potrebe goveda na socijalnom kontaktu, kretanju, prostoru, hrani, zaštiti zdravlja, najvažniji etički problemi, legislativa
 5. Etika u uzgoju konja - Upoznavanje etoloških načela odnosa spram konja, komfor i njega konja, transport, natjecanja i doping
 6. Etika u uzgoju konja - Potrebe konja na socijalnom kontaktu, kretanju, prostoru, hrani, zaštiti zdravlja, legislativa
 7. Etika u uzgoju svinja - Mjere u skladu s dobrobiti svinja u sustavu intenzivne svinjogojske proizvodnje (smještajni prostor, opskrba hranom, vodom)
 8. Etika u uzgoju svinja - Izbjegavanje invazivnih postupaka u svinjogojskoj proizvodnji, stvaranje otpornih genotipova svinja, etička pitanja u primjeni biotehnologije
 9. Etika u uzgoju svinja - Zahtjevi za dobrobiti svinja u proizvodnji na otvorenom, legislativa
 10. Etika u uzgoju ovaca i koza Odnos čovjeka prema ovci u smislu opskrbe hranom, smještajem, vodom
 11. Etika u uzgoju ovaca i koza - Uloga selekcije u otpornosti, etička pitanja primjene biotehnologije (kloniranje), legislativa
 12. Etika u uzgoju ovaca i koza - Odnos čovjeka prema kozi u smislu opskrbe hranom, smještajem, vodom
 13. Etika u uzgoju ovaca i koza - Uloga selekcije u otpornosti životinja, etička pitanja u primjeni tehnoloških postupaka i biotehnologije, legislativa
 14. Etika u uzgoju peradi - Kvalitetan odnos uzgajivača prema peradi opskrba peradi zrakom, vodom i hranom, proizvodni sustavi
 15. Etika u uzgoju peradi - Osiguranje životnog prostora prema njihovim biološkim potrebama peradi, dnevni nadzor i efektivna zdravstvena zaštita peradi, adekvatni postupci pri transportu i klanju peradi

Obligatory literature

 1. Sandoe P., Christiansen, (2009.): S.B. Ethics of Animal Use. Blackwell Publishing
 2. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin)

Recommended literature

 1. M.C. Appleby and B.O. Hughes (1997.): Animal welfare. CABI Publishing Wallingford Oxon OX10DE. UK
 2. Sandoe, P., Crisp, R. 1999. Ethics. In: Animal Welfare (Appleby, M.C., Hughes, B.O., eds), CABI Publishing, Oxon, 3-17.
 3. Duncan, I.J.H., Fraser, D. 1999. Understanding Animal Welfare. In: Animal Welfare (Appleby, M.C., Hughes, B.O., eds), CABI Publishing, Oxon, 19-32. Seminari na Merlinu

Similar course at related universities

 • Ethics of Animal Use, Faculty of Science, Univrsity of Copenhagen
 • Animal Philosophy, Ethics and Law, Malta College of Art, Science and Technology

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.