Print

Osnove stočarstva (156986)

Course coordinator

Course description

Ograničavajući čimbenici veće i jeftinije proizvodnje u stočarstvu jesu nezadovoljavajući rezultati plodnosti ženskih životinja, neodgovarajuća hranidba i načini držanja po vrstama životinja i fazama proizvodnje. Preko programskih dijelova modula: govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, kunićarstva i ribarstva, studenti će biti educirani o postupcima postizanja dobre plodnosti plotkinja i načinu proizvodnje kvalitetne krme. Steći će osnovna znanja kako primijeniti u određenoj fazi proizvodnje i određene vrste životinja najučinkovitiji menadžment, uz što niža ulaganja (input) i na taj način postići profitabilnu proizvodnju mlijeka i mesa, jaja i riba. Nastava će se izvoditi putem predavanja i vježbi u praktikumu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 50
Practicum: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za dobivanje osnovnih znanja o stočarstvu i njegovoj važnosti u poljoprivredi i gospodarstvu svijeta i Hrvatske, znanja o govedarskoj, svinjogojskoj, ovčarskoj, kozarskoj, peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati stanje stočarske proizvodnje u svijetu i u Hrvatskoj. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati pojedine vrste i pasmine domaćih životinja te važnost animalnih genetskih izvora. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Navesti proizvodnu namjenu pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Analizirati postojeće stanje i mogućnosti stočarskog sektora. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati i usporediti različite proizvodne sustave proizvodnje mesa i mlijeka uz održivo gospodarenje zemljištem. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Upoznati genetsku osnovu životinja i osnovne principe nasljeđivanja. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi u praktikumu
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 50 50 1,7
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 10 20 0,8
Test znanja 1. (Pi1) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 16 0,5
Test znanja 2. (Pi2) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 16 0,5
Test znanja 3. (Pi3) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 16 0,5
Test znanja 4. (Pi4) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 16 0,5
Test znanja 5 (Pi5) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 16 0,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Gospodarska važnost stočarstva, organizacija i rasprostranjenost stoke u svijetu
 2. Pojam pasmine (definicija, važnost u stočarskoj proizvodnji, klasifikacije pasmina)
 3. Opća i specijalna pasminska svojstva
 4. Međuispit pismeni, Osnove govedarstva
 5. Upoznavanje novih tehnologija u sustavima proizvodnje kravljeg mlijeka i mesa
 6. Mogućnosti unapređenja konkurentnosti govedarske proizvodnje u Hrvatskoj
 7. Međuispit pismeni, osnove ovčarstva
 8. Prikaz postupaka u tehnologiji proizvodnje pojedinih ovčjih proizvoda
 9. Osnove kozarstva
 10. Prikaz postupaka u tehnologiji proizvodnje pojedinih kozjih proizvoda
 11. Međuispit pismeni, osnove svinjogojstva
 12. Tehnološki proces proizvodnje svinjskog mesa
 13. Međuispit pismeni, osnove peradarstva
 14. Osnove kunićarstva
 15. Međuispit pismeni

Obligatory literature

 1. Uremović Z. (2002). Stočarstvo (M. Uremović, V. Pavić, B. Mioč, S. Mužic, Z. Janječić ), sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Uremović M. I Z. Uremović (1997). Svinjogojstvo, sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Zagreb
 3. Mioč B., Pavić, V. (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga Zagreb
 4. Boro Mioč (2022): Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Recommended literature

 1. B. Mioč, V. Držaić, I. Širić, A. Kasap (2020): Vuna prošlost, sadašnjost i budućnost. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Mužic S. (1999). Proizvodnja kokošjih jaja. Priručnik, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Whittemore Colin T. (1998). The science and Practice of Pig Production. Second Edition, Cambridge, Great Britain
 4. Boatsfield G. (1996). Farm Livestock. Ipswich, Great Britain
 5. Nemanić J., Berić, Ž. (1995). Peradarstvo. Priručnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 6. Omrčen S. (1995). Kunićarstvo. Priručnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Similar course at related universities

 • Stočarstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 • Stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.