Print

Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)

Course coordinator

Course description

Predmet upoznaje studente s pojmovima i razvojem menadžmenta i poduzetništva. Objašnjava primjenu teorije menadžmenta u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom. Uči o prirodi i važnosti poduzetništva općenito i važnosti poduzetništva u poljoprivredi. Izradom poslovnog plana studenti se upoznaju s pokretanjem poduzetničnog pothvata.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Compulsory course, 4 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 28
Auditory exercises: 18
Seminar: 14

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i prezentiran poslovni plan, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje

Description

Ocjenjivanje je provodi putem međuispita ili preko cjelovitog ispita, koji se sastoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita. Izrada poslovnog plana sastavni je dio provjere znanja.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje, kontroliranje) i njihovoj važnosti za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Modul upoznaje studente s različitim sustavima gospodarenja poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo, ratarstvo, hortikultura), problemima planiranja i organizacije proizvodnje, ulaganja i financiranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te analize poslovanja. Također, modul upoznaje studente i s važnošću poduzetništva, razvojem poduzetničkih ideja i poduzetničkih osobina kod poljoprivrednika. Studiju slučaja, kao metodi obrazovanja u menadžmentu, daje se u naglasak u primjeni u sklopu pri čemu se koriste slučajevi s hrvatskih gospodarstva kao i strana iskustva.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Vezane za upravljanje u proizvodnjom te analizom poslovanja u različitim sustavima gospodarenja poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo, ratarstvo, hortikultura).
 • Seminari
  Vezan za poslovno planiranje-poduzetnička ideja i elementi poslovnog plana; Financiranje poduzetničke ideje- izvori financiranja i izračun troška kapitala; Analiza rizika u poslovnom planu- izvori rizika, analiza osjetljivosti.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Pravilno interpretirati temeljne pojmove menadžmenta i poduzetništva. Pismeni i usmeni ispit
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na planiranje. Pismeni i usmeni ispit
Opisati i interpretirati poslovne planove. Izrada poslovnog plana-seminarski rad
Definirati suvremene teorije organizacije. Pismeni i usmeni ispit
Definirati i razlikovati značenje i ulogu organizacije. Pismeni i usmeni ispit
Razlikovati ciljeve menadžera i organizacija. Pismeni i usmeni ispit
Opisati financijski menadžment i menadžment ljudskih potencijala u organizacijama. Pismeni i usmeni ispit
Analizirati uspjeh, dileme i izazove organizacija. Pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnici održavaju nastavu prema objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari se izvode u obliku poslovnog plana. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Izrada poslovnog plana 30% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 56 1
Ukupno 30% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) Ocjena se sastoji od cojena poslovnog plana i prezentacije 14 56 1
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. međuispit 35% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 3
2. međuispit 35% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 2
Ukupno 70% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (ocjena 1. međuispita*0,40)+(ocjena 2. međuispit*0,3)= ocjena međuispita 60 180 5
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Cjeloviti ispit 70% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
80 5
Ukupno 70% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (Ocjena ispitax0,7)+(ocjena poslovnog planax0,3) = ukupna ocjena 60 180 5
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada poslovnog plana Izrada poslovnog plana-poduzetničkog projekta Do kraja semestra Nije moguća
1. međuispit Uključuje teme menadžmenta u poljoprivredi i poduzetništvo u poljoprivredi. Do sredine semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na ljetnom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
2. međuispit Uključuje teme funkcije menadžmenta (planiranje, organiziranje, vođenje, kadrovsko popunjavanje i kontrola) i poduzetništva Do kraja semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na ljetnom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
Cjeloviti ispit Pismeni ispit (pristupaju studenti koji nisu položili 1. i 2. međusipit) i usmnei ispit (pristupaju sv studenti) U redovnim i izvanrednim rokovima

Weekly class schedule

 1. Razvoj menadžmenta i poduzetništva; Razvoj znanosti o menadžmentu (povijest menadžmenta i razvoj teorije menadžmenta); Postanak i razvoj poduzetništva.
 2. Pojam i definicije menadžmenta i farm menadžmenta; Posebnosti poljoprivredne proizvodnje; Procesi u okviru farm menadžmenta; Osnovne funkcije menadžmenta.
 3. Pojam planiranja i vrste planova; Definiranje ciljeva;Predviđanje; Određivanje strategije; Alokacija resursa; Raspoređivanje zadataka; Procedure.
 4. Uloga i značenje organizacije; Suvremene teorije o organizaciji; Ciljevi menadžera i organizacija; Razvijanje strukture; Delegiranje; Uspostavljanje odnosa; Efekti organiziranja.
 5. Vođenja i motiviranje (Iniciranje; Izbor kadrova; Razvoj kadrova; Komuniciranje; Promocija).
 6. Funkcije upravljanja ljudskim potencijalima; Uporaba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim potencijalima; Motivacijske tehnike; Donošenje odluka.
 7. Kontroliranje: Razvoj standarda; Izbor sustava kontrole; Tehnike kontrole; Monitoring; Mjerenje performansi; Unapređenje performansi.
 8. Pojam poduzeća, poduzetnika i poduzetništva; Poduzetničke funkcije; Oblici poduzetništva; Poduzetništvo, neizvjesnost i rizik; Poslovno odlučivanje.
 9. Upravljanje promjenama: Menadžment promjena; Poticaji promjena;Vrste promjena; Razlozi otpora; Svladavanje otpora;Ciljevi promjena;Modeli upravljanja promjenom.
 10. Poslovno planiranje: Elementi poslovnih planova i dizajn.
 11. Vježbe: Značajke organizacije i upravljanja u stočarskoj proizvodnji.
 12. Vježbe: Značajke organizacije i upravljanja u području biljne proizvodnje.
 13. Seminarska nastava (prezentacija radova –studij slučaja).
 14. Seminarska nastava (prezentacija radova –studij slučaja).
 15. Seminarska nastava (prezentacija radova –studij slučaja).

Obligatory literature

 1. Koontz, H., Menadžment, Deseto izdanje, Mate, Zagreb, 1994.
 2. Par, V.: Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi, interna skripta, 2012., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Certo, S.C. i Trevis Certo, S.: Moderni menadžment, 10. izdanje, MATE, Zagreb, 2008.
 4. Hisrich, R.D., Peters, M.P. i Shepard, D.A.: Poduzetništvo, 7. izdanje, MATE, Zagreb, 2008.
 5. Olson, K.D.: Economics of Farm Management in a Global Setting. John Wiley&Sons, Inc. USA, 2011.

Recommended literature

 1. Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

Similar course at related universities

 • Innovation Management, Universidad Europea de Madrid.
 • Financial Management of Smaller Firms, Harvard Business School.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.