Print

Akarologija (144427)

Course coordinator

Course description

Predstavnici reda Acarina (grinje) spadaju u najzastupljenije predstavnike iz razreda Arachnida u poljoprivredi. Među njima su najčešći štetnici voćaka, vinove loze, ukrasnog bilja. Unutar reda nalaze se važni antagonisti štetnih grinja. Korisne grinje, većinom iz porodice Phytoseiidae, regulatori su populacije štetnika iz porodice crvenih pauka (Tetranychidae), te grinja šiškarica (Eriophydae). Modul će dati osnovna znanja iz morfologije, biologije i ekologije grinja. Posebna pozornost bit će posvećena najzastupljenijim štetnim vrstama, po poljoprivrednim kulturama i uvjetima koji omogućavaju nastanak velikih populacija. Studenti će dobiti osnove determinacije i identifikacije vrsta, te način oštećenja biljnog tkiva. Modul razmatra mogućnosti korištenja grinja u biološkoj zaštiti i mogućnosti laboratorijskog uzgoja grinja za potrebe biološke zaštite. Terenske i vježbe u praktikumu omogućuju studentima bolje upoznavanje s problematikom, a putem seminara studenti savladavaju vještine samostalnog rada.
Polaganje ispita se provodi praćenjem aktivnosti studenata tijekom semestra, parcijalnim testom znanja i završnim usmenim ispitom.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Laboratory exercises: 6
Seminar: 4
Field exercises: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave, vježbi i izrada seminarskog rada.

General competencies

Predmet osposobljava studente za determinaciju grinja na temelju izgleda šteta na biljkama. Osposobljava studente za odabir najpovoljnijeg načina i sredstava za zaštitu bilja koji smanjuju njihovu populaciju, posebice u stakleničkoj proizvodnji povrća i cvijeća gdje su grinje najveći problem.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
  Studenti na fakultetskim objektima obavljaju preglede biljnih organa i determiniraju vrste i razvojne stadije grinja.
 • Seminari
  Studenti, u grupi od 4 , izrađuju i prezentiraju predavanja iz zadanih tema.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati najvažnije porodice i vrste grinja fitofaga. Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada.
Procijeniti važnost izbora sredstava za zaštitu bilja u svrhu smanjenja populacije grinja. Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada.
Predvidjeti i prepoznati štete od fitofagnih grinja na poljoprivrednim kulturama. Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada.
Procijeniti štetnu populaciju grinja za najvažnije poljoprivredne kulture. Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada.
Integrirati biološke mjere suzbijanja u zaštitu od grinja. Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada.

Working methods

Teachers' obligations

Predmetni nastavnik predavanje organizira kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za interaktivnu nastavu. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju biti organizirana prema satnici i održati se unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja iz cjelokupnog područja. Teme seminarskih radova nastavnik mora dodijeliti studentima na početku semestra i osigurati im minimalno 8 tjedana za pripremu. Nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminarskih radova i zajedno sudjeluje u raspravi. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada (usmena prezentacija i napisani tekst) nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1 do 10, a prolazna se ocjena smatra 5.
Vježbe koje studenti prolaze ne ocjenjuju se posebno, nego se evidentira njihovo zalaganje na vježbama.

Students' obligations

Preporučuje se prisutnost na predavanjima, uz moguće izostanke od 30%. Vježbe i seminari su obavezni dio nastave. Obveza svakog studenta je izrada seminarskog rada i prezentacija u power point-u nakon čega se razvija rasprava između studenata i nastavnika. Studenti, slušači seminarskog rada zajedno s nastavnikom ocjenjuju zalaganje, prezentaciju i obranu seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Redovito pohađanje nastave (20% odsutnosti je opravdano) sudjelovanje na vježbama u praktikumu i terenskim. 26 26 0,87
Izrada i prezentacija seminarskog rada 30% 4 12 0,4
Pismeni ispit 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 0,87
Usmeni ispit 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 0,86
UKUPNO 100% 1-5 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Redovito pohađanje nastave (20% odsutnosti je opravdano) sudjelovanje na vježbama u praktikumu i terenskim. tijekom semestra nema
Izrada i prezentacija seminarskog rada Studenti u grupi od najviše 4 izrađuju seminarski rad na zadane teme i prezentiraju ga. Tijekom semestra nema
Pismeni ispit Gradivo koje se slušalo tijekom semestra bilo u predavanjima, vježbama ili seminarima obuhvaćeno je u pisanom ispitu. 15. tjedan semestra nema
Usmeni ispit Usmeni ispit se polaže u redovitim ispitnim rokovima. redoviti ispitni rokovi dozvoljena 3 izlaska na ispit nakon kojega je komisijski ispit.

Weekly class schedule

 1. Uvod u akarologiju, literatura potrebna za praćenje modula P
 2. Klasifikacija grinja i njihova važnost u poljoprivredi. Elementi za determinaciju i identifikaciju najvažnijih vrsta.P
 3. Fitofagne grinje u poljoprivredi. Čimbenici razvoja velikih populacija. P
 4. Fitofagne grinje u poljoprivredi. Načini suzbijanja u pojedinim kulturama. P
 5. Korisne grinje u poljoprivredi. Porodice i vrste grinja antagonista P
 6. Važnost grinja u ekosustavu. Oribatidae indikatori biološke ravnoteže P
 7. Grinje u biološkoj zaštiti. Način uzgoja predatorskih grinja u biološkoj zaštiti. P
 8. Zimski pregled grana V
 9. Zimski pregled grana V
 10. Pregled biljnog materijala V
 11. Terenske vježbe V
 12. Terenske vježbe V
 13. Terenske vježbe V
 14. Seminarski radovi S
 15. Seminarski radovi S

Obligatory literature

 1. Oštrec, Lj. (1998). Zoologija, Štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Čakovec: Zrinski d. d.
 2. Korunić, Z. (1981). Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (biologija, ekologija, suzbijanje). Zagreb: vlast. nakl.
 3. Maceljski, M. (1998). Poljoprivredna entomologija. Čakovec: Zrinski d. d.

Recommended literature

 1. Evans, G. O. (1992). Priciples of Acarology. Wallingford, Oxon: C:A:B

Similar course at related universities

 • Ökologische Grundlagen der biologischen Schädlingskontrolle, BOKU

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.