Print

Osnove agroekonomike (98092)

Course coordinator

Course description

U poljoprivrednoj proizvodnji osim biotehničkih znanja sve više su potrebna i društvena znanja od ekonomskih do socio-psiholoških. Program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike, tržišta i marketinga te ruralne sociologije. Tijekom nastave polaznici dobivaju nužne informacije o metodama u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, međunarodnim aspektima agrobiznisa, poslovnom povezivanju u agrobiznisu, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama u agrobiznisu, marketingu te društvenom aspektu poljoprivrede i ruralnih zajednica.
Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Polaganje ispita se provodi kroz dva parcijalna testa znanja i/ili kroz završni pismeni ispit. Studentima je omogućeno bez obrazloženja zatražiti usmeni umjesto pismenog ispita.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Compulsory course, 3 semester, 2 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Compulsory course, 3 semester, 2 year)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Compulsory course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 42
Auditory exercises: 18

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Description

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, parcijalni, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

General competencies

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Također, moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi polaznici rješavaju zadatke (probleme) iz makro i mikro ekonomike uporabom primjerenih metoda.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti pojmovnu razliku između makro i mikro ekonomike. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Objasniti značaj djelovanja tržišta na poljoprivredni sektor. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Objasniti vezu između poljoprivrede i društvenih promjena u ruralnom prostoru. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Razlikovati ulogu poljoprivrede u gospodarskoj strukturi razvijenih i nerazvijenih zemalja i njezin doprinos bruto domaćem proizvodu,vanjskotrgovinskoj razmjeni i zaposlenosti. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini poduzeća. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini proizvoda. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.Pismeni međuispit 50% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3,0
2. Pismeni međuispit 50% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3,0
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 100 do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1.Pismeni međuispit Pismeno se provjerava znanje iz makroekonomike, predavanja i vježbi. Tijekom semestra Nema. Uvjet za mogućnost polaganja 2. međuispita je položen prvi međuispit.
2. Pismeni međuispit Pismeno se provjerava znanje iz mikroekonomike (predavanja i vježbi) te tržišta. Tijekom semestra. Nema. U slučaju nepoloženog 2. međuispita, polaže se cjeloviti ispit na ispitnom roku.
Pismeni ispit Obuhvaća ukupno gradivo modula. Polaže se u slučaju da student ne položi ispit putem međuispita. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Weekly class schedule

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike. Teorija i vrste sustava; Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i agrobiznisa. Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 2. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; agregatna proizvodna funkcija u poljoprivredi i tehničko-tehnološke promjene; Poslovno povezivanje u agrobiznisu.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci; poljoprivreda i agrobiznis u međunarodnim ekonomskim odnosima.
 5. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija.
 6. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja.
 7. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, temeljni problemi ekonomske organizacije, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja, teorija troškova i odluke.
 8. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, temeljni problemi ekonomske organizacije, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja, teorija troškova i odluke.
 9. Mikro agrarna ekonomika P - Ekonomija rizika i neizvjesnosti; Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija.
 10. Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija.
 11. Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija; Društveni aspekt poljoprivrede P - Poljoprivreda kao podsustav sociokulturnog sustava.
 12. Društveni aspekt poljoprivrede P - Društveni kontekst proučavanja poljoprivrede i ruralnih zajednica.
 13. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda; I parcijalni ispit - Parcijalni ispit iz makro i mikro agroekonomike.
 14. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda.
 15. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda; II parcijalni ispit - Parcijalni ispit iz Društveni aspekt poljoprivrede i Tržište poljoprivrednih proizvoda.

Obligatory literature

 1. Grgić, I., Par, V., Žutinić, Đ., Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/26353_skripta.pdf
 2. Grgić, I., Franić, R., Cerjak, M., Mikuš, O., Hadelan, L., Mesić, Ž., Zrakić, M., Bokan, N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike –Pojmovnik i osnovne metode –, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Recommended literature

 1. Družić, I. i drugi (2003.): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007.): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992.): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000.): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005.): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Similar course at related universities

 • Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Introduction to the Economics of Food and Agriculture, University of Kentucky, College of Agriculture
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
 • University of Hohenheim, Masters programme in agricultural economics
 • International Development and Agricultural Economics Economics of Farming Systems, Czech University of Life Sciences Prague (formerly of Agriculture)
 • Economic Valuation Methods and Cost-Benefit Analysis, The Food Industry: Structure and Economics, The Faculty of Science University of Copenhagen

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.