Print

Tržište u agrobiznisu (185431)

Course coordinator

Course description

Poznavanje tržišta je osnovni preduvjet za uspješno poslovanje. U ovom modulu će se iznijeti osnovni pojmovi o tržištu te specifičnosti tržišta u agrobiznisu. Studenti će biti upoznati s potrošačkim trendovima, kao i s najnovijim načinima označavanja proizvoda. Nadalje, bit će objašnjene svjetske i domaće tržišne institucije kao i prodajni kanali u području agrobiznisa te će se opisati vanjskotrgovinska razmjena u područja agrobiznisa.
Programski dijelovi modula su:
Uvod u teoriju tržišta
Tržišni trendovi u agrobiznisu
Prodajni kanali
Tržišne institucije
Izvori tržišnih informacija
Međunarodna tržišta i međunarodna razmjena u području agrobiznisa
Hrvatska tržišta u području agrobiznisa
Seminarski rad u sklopu koje studenti u grupama rade analizu tržišta odabranog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda.
Polaganje ispita se provodi preko seminarskog rada i usmenog ispita.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Compulsory course, 3 semester, 2 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 10
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih zakonitosti funkcioniranja tržišta te analizu pojedinih tržišta iz područja agrobiznisa.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
  Skupine (3-5 studenata) izrađuju pregled svjetskog i hrvatskog tržišta odabranog proizvoda.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
objasniti pojam tržišta i način njegovog funkcioniranja 1. kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
opisati specifičnosti tržišta iz područja agrobiznisa 1. kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
opisati trendove na međunarodnom tržištu iz područja agrobiznisa 1. kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
razlikovati osnovne tržišne oznake podrijetla i kvalitete 2.kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
opisati prodajne kanale, njihove prednosti i nedostatke, objasniti ulogu i značaj tržnih institucija 2.kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
prikupiti osnovne tržišne podatke i izraditi proizvodno-potrošnu bilancu 2.kolokvij, pismeni ispit, seminarski rad, usmeni ispit
izraditi jednostavnu analizu tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i auditornih vježbi
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Students' obligations

Sudjelovanje na nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja-1 kolokvij 20% do 5
6 - 7
7 - 8
9 - 10
11
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 60 2
Usvojenost programskog sadržaja-2 kolokvij 20% do 5
6 - 7
7 - 8
9 - 10
11
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 60 2
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit ili 40% do 12
13 – 16
17 – 20
21 – 23
24 - 26
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Seminarski rad 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 60 2
Završni usmeni ispit 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Pojam i definicija tržišta, vrste i funkcije tržišta, specifičnosti tržišta u agrobiznisu
 2. Analiza ponude i potražnje
 3. Regulativno-interventne mjere na području tržišta poljoprivrednih proizvoda
 4. Elastičnost
 5. Regionalni marketing, Tržišne oznake podrijetla i kvalitete
 6. Trendovi u prehrani i ponašanju pri potrošnji; Informiranje i zaštita potrošača
 7. Vrste prodajnih kanala; prednosti i nedostaci; odabir prodajnog kanala, Zadruge
 8. Domaće i inozemne tržišne institucije i organizacije, Zakonodavni okvir, Tržni redovi
 9. Statistički izvori podataka, TISUP
 10. Proizvodno – potrošne bilance
 11. Pregled međunarodnog tržišta u području agrobiznisa
 12. Vanjskotrgovinska razmjena poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i trendovi
 13. Pregled hrvatskog tržišta iz područja agrobiznisa
 14. Analiza odabranih tržišta proizvoda iz područja agrobiznisa
 15. Analiza odabranih tržišta proizvoda iz područja agrobiznisa

Obligatory literature

 1. Kolega, A., Božić, M. (2001.): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb
 2. Kolega, A., Kovačić, D. (1995.): Uspješna prodaja, Tržništvo, Zagreb
 3. Samuelson, Nordhaus (2007.): Ekonomija, MATE, Zagreb

Recommended literature

 1. Gattermayer i sur. (1994.): Agrarvermarktung in Österreich, Service Facherlag
 2. Tracy, M. (1996.): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, Uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod izvornika “Food and Agriculture in a Market Economy – An Introduction to Theory, Practice and Policy)
 3. Grahovac, P. (1992.): Dugoročne tendencije u međunarodnoj razmjeni poljodjelskih proizvoda, Ekonomika poljoprivrede u suvremenoj Hrvatskoj I, (Zbornik radova), Ekonomski fakultet Zagreb
 4. Jurin, S., Šohinger, J. (1990.) Teorija tržišta i cijena, Globus, Zagreb
 5. Saccomandi, V. (1998.): Agricultural Market Economics, Van Gorcum, Assen, The Netherlands

Similar course at related universities

 • Economia agroalimentare, Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economi
 • Agrarmärkte, BOKU, Wien, Austria

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.