Print

Upravljanje farmom (143854)

Course coordinator

Course description

Program modula sadržava tehnološko-tehničke i ekonomsko-financijske sastavnice kojima se obrazuje moderan upravitelj stočarske farme za samostalno i uspješno vođenje. Glavna poglavlja su pojedini managementi: smještaj i način držanja, hranidba, reprodukcija, selekcija, mužnja, zaštita zdravlja i dobrobit životinja, financijsko poslovanje i marketing i drugi. Program sadrži i tehnološko projektiranje farmi različitog tipa te suvremene zahtjeve na stočarsku farmu obzirom na interes potrošača i javnog mijenja.

Type of course

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih tehnoloških zahtjeva na suvremenim stočarskim farmama. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja kako bi mogli samostalno upravljati tehnološkim procesima u stočarskoj proizvodnji na vlastitom gospodarstvu ili u sklopu većih proizvodnih sustava.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije do tri grupe u cilju stjecanja praktičnih znanja u vođenju farme
 • Seminari
  Seminari su vezani uz određene tehnološke procese u stočarskoj proizvodnji ovisno o pojedinoj vrsti, pasmini (genotipu) i kategoriji domaćih životinja, skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i prezentiraju seminare

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti ulogu i funkciju managera-upravitelja u razvoju i funkcioniranju farme. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati glavne tehnološke zahtjeve na suvremenim mliječnim i mesnim farmama goveda, ovaca i koza te na svinjogojskim i peradarskim farmama. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti različite managemente na farmama (smještaj i držanje, hranidba, reprodukcija, selekcija, mužnja, zaštita zdravlja i dobrobit životinja). Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati različita tehnološka rješenja te prepoznati i odabrati najbolja. Rasprave tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit.
Izračunati proizvodne pokazatelje na farmama; Izračunati financijsko-ekonomske pokazatelje na farmama; Izračunati količine otpadnih tvari na farmama. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit
Analizirati proizvodne, financijsko-ekonomske i ekološke pokazatelje na farmama i prepoznati glavne koji utječu na rezultate proizvodnje; Organizirati rad te samostalno upravljati stočarskom farmom. Rasprave tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit.
Samostalno prezentirati rezultate aktivnosti na predavanju i u praktikumu. Seminarski rad i rasprave tijekom nastave

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 32 32 1,1
Aktivno sudjelovanje na vježbama 20 40 1,3
Test znanja 1. (Pi1) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Test znanja 2. (Pi2) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Test znanja 3. (Pi3) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Test znanja 4. (Pi4) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Seminarski rad (S) 5% Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 16 0,5
Završni ispit (Zi) -uvijet položeni parcijalni testovi znanja 23% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 32 1,1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama (2-5 studenata) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan 5. tjedan 6. tjedan 8. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od četiri pitanja po jedno iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih dijelova sadržaja modula te sposobnost identificiranja praktičnih problema u vođenju stočarskih farmi. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Definicija farme P – pojašnjenje pojma managementa u stočarskoj proizvodnji
 2. Upravljanje farmom goveda P – upravljanje resursima, tehnologija u proizvodnji mlijeka i mesa
 3. Upravljanje farmom goveda P – management reprodukcije i hranidbe
 4. Upravljanje farmom goveda P, S – tranzicijsko razdoblje, suhostaj, rana, srednja i kasna laktacija P
 5. Upravljanje farmom goveda P, S – smještaj i hranidba tovne junadi
 6. Upravljanje farmom goveda V, S – utjecaj farme na okoliš
 7. 1. Međuispit (kolokvij 1.) Upravljanje farmom ovaca i koza P
 8. Upravljanje farmom ovaca i koza V – tehnologija na ovčarskim i kozarskim farmama
 9. Upravljanje svinjogojskom farmom P, V – tehnološki postupci (reprocentar i tovilište)
 10. 2. Međuispit (kolokvij 2.) Upravljanje peradarskom farmom P, V – glavni tehnološki postupci na peradarskim farmama (proizvodnja jaja i tov brojlera)
 11. Upravljanje peradarskom i svinjogojskom farmom V – izračun proizvodnih pokazatelja na farmama
 12. 3. Međuispit (kolokvij 3.) Vođenje financijsko-ekonomskog poslovanja na mliječnoj farmi P, V
 13. Terenske vježbe – posjet obiteljskim farmama za proizvodnju mlijeka, mesa i jaja V
 14. 4. Međuispit (kolokvij 4.) Izračun količine otpadnih tvari na farmama i planiranje skladišnih kapaciteta, korištenje programa Cromix V
 15. Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obligatory literature

 1. Caput, P. (1996): Govedarstvo, Celeber d.o.o., Zagreb, 1996.
 2. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo, HMU, Zagreb
 3. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo, HMU, Zagreb
 4. Uremović, M., Uremović, Z. (1998 ): Svinjogojstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 5. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo, HMU, Zagreb.
 6. Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002): Stočarstvo, Agronomski fakultet, Zagreb

Recommended literature

 1. Grbeša, D. (2012): Preporuke u hranidbi mliječnih krava, HMU, Zagreb
 2. Katalinić, I. (2004): Izgradnja i adaptacija govedarskih staja, HZPSS, Zagreb

Similar course at related universities

 • Strategija upravljanja malim i srednjim gospodarstvima, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.