Print

Arhitektonsko projektiranje - Studio (157471)

Course coordinator

Course description

Informacija o sadržaju i temama kolegija. Sličnosti, razlike i međusobna povezanost djelatnosti arhitekture i krajobrazne arhitekture, s posebnim osvrtom na problem povezanosti unutarnjih i vanjskih prostora i interakcije arhitektonskog i krajobraznog prostora.
Predavanja - Glavni elementi procesa arhitektonskog projektiranja. Elementi urbanističke analize užeg i šireg prostora, arhitektonska analiza pojedinih građevina. Projektne podloge, projektni program, programiranje građevine. Analiza dokumenata prostornog planiranja, regulative i uvjeta projektiranja (promet i promet u mirovanju, uvjeti za osobe smanjene pokretljivosti, vatrogasni uvjeti, urbanistički
parametri). Građevna čestica - izgrađenost i iskoristivnost, prirodni teren; tlocrtna površina - TP, građevinska bruto površina – GBP, volumen građevine; dijelovi - etaže građevine). Materijali u arhitekturi. Osnove arhitektonskih konstrukcija – tipovi konstrukcija, bazični principi konstruiranja, konstruktivni raster. Prostorni i tehnički podsustavi, instalacije, fizika zgrade. Mjere, sustavi mjera, modularna koordinacija. Uspostavljanje sustava mjera u arhitekturi, osnove dimenzioniranja i proporcioniranja prostora. Sustavi mjera kao posljedica ergonomije i kao složeni sustavi bazirani na matematici ili simbolizmu brojeva (Zlatni rez, Fibonaccijev niz, Modulor itd). Odnos mjera u arhitekturi i mjera u vanjskom prostoru. Urbanistička kompozicija, arhitektonska kompozicija. Simultanost doživljaja vanjskog i unutarnjeg prostora.
Vježbe i seminari - Postavljanje oblikovnog i funkcionalnog koncepta građevine, artikulacija veze unutarnjeg i vanjskog prostora - skice, crteži, radna maketa, trodimenzionalni prikazi. Izrada idejnog projekta - nacrti, maketa i tehnički opis s urbanističkim parametrima. Istovremena izrada arhitektonskog i krajobraznog projekta, simultani i interaktivni pristup, usklađivanje projekata prije konačnog definiranja pojedinog dijela projekta.
Ispit – Student prezentira i argumentira svoje arhitektonsko i krajobrazno rješenje ostalima iz grupe, uz pitanja, diskusiju i kritičku evaluaciju ostalih ispitanika, mentora i gosta kritičara.

Type of course

ECTS: 12.00

English language: L1

Teaching hours: 120
Lectures: 30
Seminar: 8
Field exercises: 4
Design exercises: 78

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i na vrijeme predan kompletan projekt.

General competencies

Student se osposobljava za prepoznavanje i kritičko promišljanje estetskih vrijednosti arhitektonskih i urbanističkih prostornih kompozicija, za kreiranje i modificiranje krajobraznih rješenja povezanih s njima, kao i za punu profesionalnu komunikaciju i suradnju s arhitektima, urbanistima i stručnjacima srodnih područja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja obuhvaćaju teoretski i praktični aspekt arhitektonskog projektiranja (u pojednostavljenom obliku) te povezuju arhitektonsko i krajobrazno projektiranje.
 • Konzultacije
  Na konzultacijama student može dobiti pojašnjenja gradiva ili komentar na seminar ili projekt.
 • Seminari
  Kroz seminarske radove vezane uz temu projekta studenti grupno istražuju i obrađuju odabrane teme i prezentiraju ih ostalima.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti izrađuju idejni projekt ili idejno rješenje građevine i vanjskog prostora, uključivo urbanističku dispoziciju pojedinih sadržaja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati, procijeniti i ocijeniti postojeći krajobraz, uključivo njegove arhitektonske i urbanističke značajke, i prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi na razini zajednice i društva Seminar, Usmeni
Definirati elemente kvalitete krajobraza, uključivo njegove arhitektonske i urbanističke značajke, i prema tome definirati ciljeve mogućeg razvoja u krajobrazu Seminar, Usmeni
Razlikovati tipologiju otvorenih prostora urbanih i ruralnih sredina i njihovu determiniranost projektiranom ili izvedenom arhitekturom i/ili urbanističkim planom, te utvrditi njihovo funkcionalno opredjeljenje i oblikovne kvalitete Seminar, Usmeni
Prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi, naročito uočavanjem problema degradacije kvalitete krajobraza građenjem Seminar, Usmeni
Identificirati potrebe društva i pojedinca do krajobraza i otvorenih prostora i njihovu povezanost s arhitektonskim sadržajem, unutar nametnutih okvira proizašlih iz ekonomskih, ekoloških i kulturnih faktora te raznorodnih tehničkih mogućnosti Pismeni (projekt), Usmeni
Oblikovati nove krajobrazne strukture povezane s arhitektonskim sadržajem i utemeljene na suvremenim organizacijskim, planerskim i projektantskim vještinama, uz zadovoljavanje humanih i prirodnih zahtjeva (zaštite prirodnog okoliša i baštine) Pismeni (projekt), Usmeni
Generirati veći broj konceptnih rješenja te odabrati i predložiti najpovoljnije rješenje područja Pismeni (projekt), Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan vremena nastavne aktivnosti.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka, predaja kompletnog projekta sa svim prilozima u printanom i elektronskom obliku.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminari 10 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 24 1
Prezentacija rada na projektu 10 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1
Pismeni ispit - projekt i usmeni ispit – obrana projekta 80 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
100 300 10
UKUPNO 100% 120 360 12

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul; Sličnosti, razlike i međusobna povezanost djelatnosti arhitekture i krajobrazne arhitekture; Problem interakcije arhitektonskog i krajobraznog prostora. Podjela projektnih podloga i programa; Obilazak terena, fotografiranje, skiciranje, diskusija. Grafičke analize, skiciranje, diskusija.
 2. Terenska nastava – relevantni primjeri spoja arhitekture i krajobraza
 3. Glavni elementi procesa arhitektonskog projektiranja; Elementi urbanističke analize užeg i šireg prostora, arhitektonska analiza pojedinih građevina, krajobrazne analize.
 4. Analiza dokumenata prostornog planiranja, regulative i uvjeta projektiranja, osnovni pojmovi. Postava građevine unutar zone obuhvata, zoning sadržaja, dimenzioniranje funkcionalnih grupa
 5. Oblikovni i funkcionalni koncept građevine, odnos prema krajobrazu, orijentacija sadržaja
 6. Mjere, sustavi mjera, modularna koordinacija. Odnos mjera u arhitekturi i mjera u vanjskom prostoru. Urbanistička kompozicija, arhitektonska kompozicija.
 7. Razrada oblikovnog i funkcionalnog koncepta građevine, preciziranje odnosa prema krajobrazu, radna maketa
 8. Prezentacija rješenja, diskusija
 9. Korekcija i daljnja razrada odabranog oblikovnog i funkcionalnog koncepta građevine i krajobraza, radna maketa, tlocrti, presjeci, pročelja (skice)
 10. Materijali u arhitekturi. Osnove arhitektonskih konstrukcija. Prostorni i tehnički podsustavi.Definiranje osnovnog konstruktivnog sistema i konstruktivnog rastera.
 11. Razrada i dimenzioniranje pojedinih prostora unutar grupa sadržaja. Definiranje veza unutarnjeg i vanjskog prostora.
 12. Definiranje i dimenzioniranje sadržaja u vanjskom prostoru.
 13. Prezentacija rješenja građevine i krajobraza, diskusija
 14. Idejni projekt – obavezni dijelovi i njihov sadržaj. Tehnički opis – obavezni dijelovi opisa i izračun urbanističkih parametara.
 15. Prezentacija konačnih rješenja, kritička evaluacija, diskusija

Preconditions

Obligatory literature

 1. Neufert, E. (2002): Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb.
 2. Knežević, G. (1976): Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Peulić, Đ. (2002): Konstruktivni elementi zgrada, Zagreb, Croatiaknjiga.

Recommended literature

 1. Mittag, M. (2000): Građevinske konstrukcije, Građevinska knjiga AD, Beograd.
 2. Vrkljan, Z. (1980): Oprema građevinskih nacrta, GI Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb.
 3. Pevsner, N. (1976): A history of building types, Princeton University Press, London.
 4. Frampton, K. (1992): Moderna arhitektura - kritička povijest, Globus, Zagreb.
 5. Marinović-Uzelac, A. (2001): Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.