Print

Biljna biokemija (64679)

Course coordinator

Course description

Modul daje prikaz osnovnih metaboličkih procesa u biljaka i njihovu regulaciju. Modul također obuhvaća i poglavlja o sekundarnim metabolitima biljaka, membranskom prijenosu, biljnim hormonima, te prijenosu genetičke informacije u eukariota. Laboratorijske vježbe uključuju spektrofotometrijsko određivanjanje fotosintetskih pigmenata, određivanje fotokemijske aktivnosit kloroplasta, utjecaj pH i temperature na enzimsku aktivnost, te određivanje vitamina C.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 52
Laboratory exercises: 8

Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet omogućuje razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa u biljaka potrebnih za stjecanje stručnih znanja i rješavanje problema u praksi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se četiri vježbe, a provode se u skupinama od po 10 studenata (deset skupina po 10 studenata).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati temeljne pojmove bioenergetike Pismeni ispit
Objasniti proces fotosinteze Pismeni ispit
Objasniti metabolizam ugljikohidrata i lipida u biljaka Pismeni ispit
Objasniti primarni metabolizam dušika i proces asimilacije sulfata u biljkama Pismeni ispit
Objasniti ulogu sekundarnih biljnih produkata Pismeni ispit
Objasniti osnovne mehanizme prijenosa molekula i iona kroz biološke membrane Pismeni ispit
Opisati ulogu biljnih hormona i objasniti mehanizme prijenosa hormonske poruke Pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Redovito izvođenje nastave, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima, vođenje evidencije o uspješnosti studenata na parcijalnim ispitima ili završnom ispitu.

Students' obligations

Uredno pohađanje nastave (predavanja + laboratorijske vježbe), pristupiti parcijalnim ispitima ili završnom ispitu iz modula.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanje + vježbe) 56 56 2
Parcijalni ispit 1 (PI-1) 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 62 2
Parcijalni ispit 2 (PI-2) 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 62 2
UKUPNO 100% PI-1 + PI-2 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit 100% 60-70
71-80
81-90
91-100
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 124 4
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI-1) Prvi parcijalni ispit polaže se u 9. tjednu nastave.
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Drugi parcijalni ispit polaže se u zadnjem tjednu predavanja.
Završni ispit Studenti koji kolegiji nisu položili putem parcijalnih ispita polažu završni ispit.

Weekly class schedule

 1. Energetika biokemijskih reakcija / Kinetika i regulacija enzimske aktivnosti P: Gibbs-ova slobodna energija, standardna promjena slobodne energije reakcije, visokoenergijske veze, kopulirane reakcije, Michaelis-Menten-ova jednadžba,. L: određivanje fotosintetskih pigmenata spektrofotometrijskom metodom
 2. Kinetika i regulacija enzimske aktivnost P: inhibicija enzima, regulacija enzimske aktivnosti, mehanizmi enzimske katalize, L: Faktori koji utječu na enzimsku aktivnost
 3. Primarni metabolizam ugljikohidrata P: glikoliza, glukoneogeneza, put pentoza-fosfata, L: Hill-ova reakcija
 4. Primarni metabolizam ugljikohidrata P: Krebsov ciklus, oksidacijska fosforilacija: enzimski kompleksi i prijenos elektrona, L: Određivanje vitamina C
 5. Fotosinteza P: fotosintetski pigmenti, građa fotosintetskog aparata, reakcije ovisne o svjetlu, fotofosforilacija
 6. Fotosinteza / Oligosaharidi i polisaharidi P: Calvin-ov ciklus, fotorespiracija, put C4-biljaka, biosinteza saharoze
 7. Oligosaharidi i polisaharidi / Lipidi P: građa polisaharida, biosinteza škroba, biosinteza strukturnih ugljikohidrata, građa lipida, biosinteza masnih kiselina, razgradnja lipida, biosinteza membranskih lipida
 8. Primarni metabolizam dušika P / 1. parcijalni ispit: redukcija nitrata, asimilacija amonijaka, biosinteza aminokiselina
 9. Primarni metabolizam dušika / asimilacija sulfata P: fiksacija dušika, skladišni proteini, biosinteza klorofila, asimilacija sulfata
 10. Sekundarni biljni produkti P: funkcija sekundarnih metabolita, izoprenoidi, fenilpropanoidi, neproteinske aminokiseline, amini, glukozinolati, betalaini, alkaloidi
 11. Biljne membrane / biljni hormoni P: građa membrane, pasivni i aktivni transport kroz membranu, mehanizam prijenosa hormonske poruke
 12. Biljni hormoni / Replikacija, transkripcija i translacija genetičke poruke P: auksini, giberelini, citokinini, abscisinska kiselina, eten, struktura nukleinskih kiselina i nukleoproteina, replikacija DNA
 13. Replikacija, transkripcija i translacija genetičke poruke P / 2.parcijalni ispit: transkripcija i translacija genetičke poruke u eukariota, posttranslacijske modifikacije, regulacija ekspresije gena, razgradnja proteina.
 14. *
 15. *

Obligatory literature

 1. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 2013., odabrana poglavlja
 2. P. Karlson, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1993., odabrana poglavlja
 3. Predavanja i nastavni materijali

Recommended literature

 1. H.-W. Heldt, B. Piechulla, Plant biochemistry, Elsevier, Amsterdam, 2011.
 2. P. M. Dey, J. B. Harborne, Plant biochemistry, Academic Press, 1997.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.