Print

Fitonematologija (144426)

Course coordinator

Course description

Fitonematologija daje cjeloviti prikaz biljnoparazitskih nematoda, kroz sistematski pregled kao i pregled štetnih i korisnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji. Morfološke i anatomske značajke nematoda, koje se koriste u svrhu identifikacije, bit će posebno prikazane kroz vježbe u praktikumu. Modul opširno prikazuje suvremene metode uzorkovanja tla i biljnog materijala te metode izdvajanja nematoda iz prikupljenih uzoraka, kroz predavanja, izlazak na teren i praktično u nematološkom laboratoriju. Uz pregled najznačajnijih štetnih vrsta, kroz predavanja i praktikum, bit će prikazani simptomi parazitacije nematoda na poljoprivrednim kulturama. Modul donosi i pregled mjera suzbijanja nematoda s naglaskom na nepesticidne mjere, ali i primjere primjene entomopatogenih i predatorskih nematoda pri suzbijanju brojnih štetnika u poljoprivredi.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Laboratory exercises: 5
Practicum: 7
Seminar: 3
Field exercises: 1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Kroz predmet Fitonematologija studenti usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja iz područja fitonematologije potrebnaza uočavanje problema, organizaciju prikupljanja uzoraka tla i biljaka, analizu uzoraka i identifikaciju štetnih nematoda te objavljivanje prognoza i izradu preporuka za suzbijanje, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Izdvajanje cistolikih nematoda iz uzoraka tla pomoću Spearsovog flotacionog uređaja. Izrada trenutnih i polutrajnih preparata. Identifikacija cistolikih nematoda do razine roda. Izdvajanje slobodnoživućih nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala.
 • Vježbe u praktikumu
  Učenje prepoznavanja nematoda pomoću trajnih preparata štetnih i korisnih vrsta. Crtanje morfologije i anatomije različitih trofičkih grupa nematoda.
 • Terenske vježbe
  Demonstracija prikupljanja uzoraka tla i biljnog materijala u poljskim uvjetima.
 • Seminari
  Studenti izrađuju pisani seminarski rad i usmeno prezentiraju radove prema zadanim temama.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Znati nabrojati najvažnije biljnoparazitske, entomopatogene i predatorske nematode Parcijalni ispit znanja 1 i 2, Završni pisani ispit znanja
Prepoznati simptome parazitacije nematoda na biljkama domaćinima Laboratorijske vježbe i vježbe u praktikumu, Parcijalni ispit znanja 1 i Završni pisani ispit
Isplanirati i provesti pravovremeno prikupljanje uzoraka tla i biljnog materijala radi analize na prisutnost nematoda Terenske vježbe, Parcijalni ispit znanja 2 i završni pisani ispit
Identificirati biljnoparazitske nematode temeljem usvojenih znanja o njihovoj morfologiji i anatomiji, biologiji i ekologiji Laboratorijske vježbe, Parcijalni ispit znanja 1 i 2, završni pisani ispit
Znati odabrati odgovarajuće mjere suzbijanja biljnoparazitskih nematoda Parcijalni ispit 2, završni pisani ispit
Integrirati znanje iz predmeta Fitonematologija s drugim modulima iz zaštite bilja Parcijalni ispit 2, završni pisani ispit
Prezentirati znanje i rezultate analiza putem tiska, stručnih službi, radionica stručnim osobama i općoj publici Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Razviti vještine učenja za nastavak studija i/ili cjeloživotno obrazovanje Aktivno sudjelovanje u nastavi na predavanjima i vježbama, izrada i prezentacija seminarskog rada

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik putem predavanja studentima prenosi teorijske spoznaje o štetnim i korisnim nematodama u biljnoj proizvodnji te mjerama suzbijanja. Putem vježbi u praktikumu te laboratorijskih i terenskih vjeţbi poučava studente vještinama prepoznavanja štetnih vrsta na temelju morfologije i anatomije; prikupljanju i analizi biljnog materijala i uzoraka tla te odabiru najprikladnijih mjera suzbijanja.
Nastavnik bilježi pohađanje, prati i potiče aktivnosti studenata u svim oblicima nastave. Priprema i osuvremenjuje nastavni materijal kojim poučava studente, priprema i provodi pisane parcijalne ispite znanja tijekom semestra i ocjenjuje ih. Odabire aktualne teme studentskih seminarskih radova, dodjeljuje ih studentima, pomaže u njihovom oblikovanju te ocjenjuje pisani oblik i izlaganje rada. Pregledava studentske crteže izrađene u praktikumu, organizira, priprema i prati rad studenata u grupama u laboratoriju i na terenu. Priprema završni pisani ispit, ocjenjuje ga te donosi zaključnu ocjenu temeljem relevantnih elemenata praćenja.

Students' obligations

Studenti redovito pohađaju i aktivno sudjeluju u svim oblicima nastave. Student mora pohađati 80% predavanja, 85% vježbi i 85% seminara. Izrađuju crteže anatomije i morfologije te simptomatologije parazitacije biljnoparazitskih nematoda za vrijeme trajanja vježbi u praktikumu i daju ih na pregled nastavniku. Samostalno ili u paru provode uzorkovanje te izdvajanje nematoda iz uzoraka tla i biljaka u nematološkom laboratoriju. Određuju vrste temeljem morfoloških karakteristika, određuju njihovu brojnost te donose odluku o odabiru duljine trajanja plodoreda ili prikladnoj mjeri suzbijanja štetne vrste. Izrađuju seminarski rad u paru ili u grupi do troje studenata te izlažu isti pred ostalim studentima i nastavnikom. Pripremaju se i pristupaju parcijalnim pisanim ispitima znanja tijekom semestra ili završnom pisanom ispitu u ispitnim rokovima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 27 27 0,9
Seminarski rad (S) Izrada pisanog dijela i usmeno izlaganje 20 % 5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 9 0,3
Parcijalni ispit 1 (PI 1) 40% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 27 0,9
Parcijalni ispit 2 (PI 2) 40% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 27 0,9
Završni pisani ispit (PI) -student polaže ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra (Bodovna vrijednost i udio u ocjeni isti kao u parcijalnim ispitima) 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100 % PI 1x0.4+PI 2x0.4 +S x 0.2 ili PI x 0.8 + S x 0.2 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Sadržajno oblikovanje rada: Problematika rada prikladno obrađena, stručna terminologija ispravno korištena, studenti pokazuju razumijevanje materije problematika rada djelomično ispravno korištena, studenti djelomično razumijevaju materiju problematika neprikladno prikazana, studenti ne pokazuju razumijevanje materije 6 bodova 3 boda 0 bodova
Izlaganje seminarskog rada PP prezentacija sadržajno i tehnički prikladno oblikovana, suradnja studenata u izlaganju primjerena, dužina trajanja izlaganja prikladna -PP prezentacija sadržajno i tehnički djelomično prikladna, studenti neravnomjerno sudjeluju u izlaganju, dužina trajanja izlaganja prekoračena -PP prezentacija sadržajno i tehnički neuređena, studenti nespremni, dužina trajanja izlaganja neprimjerena 2 boda 1 bod 0 bodova
Parcijalni ispit (PI 1) Obuhvaća metodske jedinice morfologije i anatomije nematoda, te najvažnije biljnoparazitske nematode (rodovi, vrste). 7. tjedan
Parcijalni ispit (PI 2) Obuhvaća metodske jedinice: nematode vektori virusa, entomopatogene nematode, mjere suzbijanja nematoda te metodiku uzorkovanja biljnog materijala i tla te metodiku izdvajanja nematoda iz uzoraka tla i biljaka. 15. tjedan
Završni pisani ispit (PI) Obuhvaća cjelokupno gradivo predavanja i vježbi prikazano kroz semestar. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P Uvod u nematologiju. Morfologija i anatomija nematoda
 2. PK Morfologija i anatomija nematoda. Crtanje morfologije i anatomije različitih trofičkih grupa nematoda.
 3. P Najvažnije biljnoparazitske nematode (rodovi, vrste)
 4. P Najvažnije biljnoparazitske nematode (rodovi, vrste)
 5. P Najvažnije biljnoparazitske nematode (rodovi, vrste)
 6. PK Najvažnije biljnoparazitske nematode (rodovi, vrste). Učenje na trajnim preparatima nematoda.
 7. I. Međuispit. P Nematode vektori virusa. PK Nematode vektori virusa. Učenje na trajnim preparatima nematoda.
 8. P Entomopatogene nematode. PK Crtanje morfologije i anatomije predatorskih nematoda.
 9. P Metode prikupljanja uzoraka tla i biljaka. Izdvajanje nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala.
 10. T Demonstracija prikupljanja uzoraka tla i biljnog materijala.
 11. L Izdvajanje cistolikih nematoda iz uzoraka tla pomoću Spearsovog uređaja. Izrada trenutnih i polutrajnih preparata. Identifikacija cistolikih nematoda do razine roda.
 12. L Izdvajanje cistolikih nematoda iz uzoraka tla pomoću Spearsovog uređaja. Izrada trenutnih i polutrajnih preparata. Identifikacija cistolikih nematoda do razine roda.
 13. L Izdvajanje slobodnoživućih nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala pomoću Oostenbrinkovog uređaja. Izrada trenutnih i polutrajnih preparata. Identifikacija slobodnoživućih nematoda do razine roda.
 14. P Zaštita poljoprivrednih kultura od biljnoparazitskih nematoda.
 15. II. Međuispit. S Izlaganje seminara.

Obligatory literature

 1. Ciglar, I. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda, Čakovec
 2. Krnjajić, Đ., Krnjajić, S. (1987): Fitonematologija, Beograd
 3. Maceljski, M. i sur. (2004): Štetočinje povrća, Čakovec
 4. Oštrec, Lj. (1998): Zoologija. Štetne i korisne životinje u poljoprivredi, Čakovec
 5. Materijali koji se nalaze u sustavu Merlin

Recommended literature

 1. Haydock, P.P.J. (2000): Potato cyst nematode management, Warwick, UK
 2. Lamberti, F., Taylor, C.E., Seinhorst, J. W. (1975): Nematodes vectors of plant viruses. Plenum Press, London
 3. Sharma, S. B. (1998): The Cyst Nematodes, London
 4. Siddiqi, M.R. (2000): Tylenchida. Parasites of Plants and Insects, UK
 5. Whitehead, A.G. (2002): Plant Nematode Control, UK

Similar course at related universities

 • Universität für Bodenkultur Wien, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna: Plant Nematology (in Eng.)
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku: Fitonematologija
 • Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet: Fitonematologija

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.