Print

Istraživanje tržišta (132881)

Course coordinator

Course description

U okviru modula teoretski se obrađuju slijedeći programski dijelovi: uloga informacija u marketingu, izvori i mjerenje informacija, metode i instrumenti istraživanja tržišta, analiza i vrednovanje prikupljenih podataka, primjena istraživanja tržišta na odabrana područja marketinga te organizacija istraživanja tržišta u praksi. Studentima će se upoznati s mogućnostima jednovarijatne i dvovarijatne statističke analize u programu SPSS. U okviru seminarskog rada studenti će provesti jednostavno istraživanje tržišta.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

Conditions for obtaining signature

Prisustvovanje predavanjima i seminarima.

General competencies

U okviru ovog modula studenti će dobiti temeljna znanja iz istraživanja tržišta i pripremiti se za samostalno provođenje jednostavnih istraživnja tržišta.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se izvode uz pomoć power point prezentacija. Teoretski dio predavanja nadopunjen je praktičnim primjerima. Studenti se potičnu na aktivno sudjelovanje u nastavi.
 • Seminari
  Studenti zajedno s nastavnicima dizajniraju jedno jednostavno istraživanje tržišta i sudjeluju u prikupljanju podataka. Prikupljene podatke samostalno obrađuju i analiziraju u programu SPSS. Na kraju u seminarskom radu evidentiraju sve faze istraživanja tržišta i predaju ga u pisanom obliku na ocjenjivanje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati potrebnu za istraživanjem tržišta Usmeni ispit
Definirati proces istraživanja tržišta, vrste istraživanja i primjenu istraživanja Usmeni ispit
Izraditi jednostavne instrumente za istraživanje tržišta, podjestnik za intervju i anketni upitnik Seminarski rad
Primjeniti jednovarijatne i dvovarijatne metode statističke analize Usmeni ispit
Dizajnirati jednostavno istraživanje tržišta Usmeni ispit
Provesti istraživanje tržišta, vrednovati i interpretirati rezultate istraživanja Seminarski rad
Dostići razinu znanja iz područja istraživanja tržišta za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, pomoć pri izradi seminarskih radova

Students' obligations

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, polaganje usmenog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja – usmeni ispit 80% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 150 5
Seminarski rad 20% <30
30 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Odlučivanje i informacije, komunikacijski proces, prikupljanje informacija, MIS, potreba za istraživanjem tržišta
 2. Proces istraživanja tržišta, plan prikupljanja primarnih podataka
 3. Postupak biranja uzorka, vrste uzoraka, veličina uzorka
 4. Objektivnost, pouzdanost, valjanost istraživanja, mjerenje podataka, mjerni nivo i skaliranje, mjerenje stavova
 5. Istraživanje dosadašnjih iskustava, analiza odabranih slučajeva, skupni intervju, dubinski intervju, projektilne tehnike, metoda ispitivanja, paneli, metoda promatranja
 6. Eksperimentalni postupak, vrste eksperimenta, laboratorijski eksperiment, test u kućanstvu, pokusni marketing
 7. Priprema podataka za računalnu obradu, deskriptivna analiza, jednovarijantna analiza, dvovarijantna analiza, sastavljanje izvješća
 8. Istraživanje za potrebe segmentacije tržišta, prognoze prodaje, preferencija potrošača
 9. Istraživanje za potrebe razvoja proizvoda, oglašavanja
 10. Istraživanje za potrebe određivanja cijene, zadovoljstva potrošača i vrijednosti marke proizvoda
 11. Seminar - Analiza jednog primjera istraživanja tržišta provedenog za potrebe agrobiznisa
 12. Seminar - Dizajniranje istraživanja
 13. Seminar - Provođenje terenskog istraživanja
 14. Seminar - Unos i obrada rezultata istraživanja
 15. Seminar – Analiza prikupljenih podataka i pisanje izvješća

Preconditions

Obligatory literature

 1. Marušić, M. i Vranešević, T. (2001.): Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb
 2. Prilog uz vježbe - Interni materijali (skripta)

Recommended literature

 1. McCarthy, E. J., Perreault, Jr., W. D. (1990.): Basic marketing, Irwin, 10 edition
 2. McDaniel, C, Gates, R. (2012): Marketing Research, 9th Edition, John Wiley &amp; Sons Inc.
 3. Berekoven, L., Eckert, W., Ellenrieder P. (1996.): Marktforschung, Methodische Grundlagen und praktische Anwendung, 7. Auflage, Gabler

Similar course at related universities

 • Market research, BOKU, Wien, Austria
 • Market research in Agribusiness, University of Arkansas, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.