Print

Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (157811)

Course coordinator

Course description

Programski dijelovi modula su slijedeći:
Osnovne značajke, porijeklo i pasmine pataka, gusaka i nojeva - Upoznavanje studenata s općim značajkama uzgoja pataka, gusaka i nojeva. Povijest uzgoja, porijeklo i opis pasmina. Udio u ukupnoj svjetskoj i domaćoj peradarskoj proizvodnji.
Proizvodni ciklusi i inkubacija jaja pataka, gusaka i nojeva - Uzgoj matičnih jata pataka, gusaka i nojeva. Proizvodnja rasplodnih jaja, inkubatori, embrionalni razvoj, postupci i rad u inkubatorskoj stanici. Samostalni rad studenata u inkubatorskoj stanici na inkubiranju rasplodnih jaja i rad s jednodnevnom peradi.
Uzgojni uvjeti, oprema i objekti za uzgoj pataka, gusaka i nojeva - Opis uzgojnih uvjeta, opreme, objekata i zemljišta koje je potrebno osigurati za uzgoj pataka, gusaka i nojeva. Posjet poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave uzgojem pataka i gusaka, te klaonici peradi. Prikupljanje proizvodnih i klaoničkih pokazatelja za potrebe auditornih vježbi.
Hranidba i tov pataka, gusaka i nojeva - Hranidba i hranidbene potrebe pataka, gusaka i nojeva tijekom tovnog perioda. Posjet farmama nojeva i klaonici uz detaljno razgledavanje i praktičan rad pri hranidbi i skupljanju rasplodnih jaja. Prikupljanje proizvodnih i klaoničkih pokazatelja nojeva za potrebe auditornih vježbi.
Iskorištavanje i plasman pataka, gusaka i nojeva - Načini iskorištavanja pataka, gusaka i nojeva. Samostalno pretraživanje preporučene literature i podataka s Interneta te izrada seminarskog rada o svjetskoj i domaćoj proizvodnji i načinima plasmana pataka, gusaka i nojeva. Za ekonomsku opravdanost uzgoja biti će izvršene auditorne vježbe.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 4
Seminar: 12
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Studenti će steći osnovna znanja iz područja uzgoja i korištenja vodne peradi i nojeva u okvirima teorijske i praktične nastave te će moći obavljati stručne poslove u uzgoju i tovu vodne peradi i nojeva.

Types of instruction

 • Predavanja
  Obuhvaćaju teorijsko i aplikativno pojašnjavanje relevantnih nastavnih cjelina.
 • Auditorne vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Vježbe se ostvaruju kroz pokazne vježbe, te kroz terenske vježbe u odabranim objektima subjekata u proizvodnji vodne peradi i nojeva.
 • Seminari
  Ostvaruje se kroz grupni ili samostalni rad studenata pod vodstvom predmetnog nastavnika uz primjenu do tada naučenih znanja i vještina i proučavanjem dostupnih literaturnih i internetskih podataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati obilježja i ulogu proizvodnje vodne peradi i nojeva Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Nabrojiti pasmine i hibride vodne peradi te pasmine nojeva s obzirom na proizvodne karakteristike Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Ustanoviti sličnosti i razlike između načina uzgoja različitih vrsta vodne peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati bolesti vodne peradi i nojeva Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Izračunati konverziju stočne hrane u tovu vodne peradi i nojeva Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Objasniti razlike između inkubacije rasplodnih jaja vodne peradi i nojeva Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati hranidbeni pokus Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati i odabrati kvalitetne rasplodne životinje Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati plan pripusta i reprodukcije vodne peradi i nojeva Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Pripremiti opremu i objekte za držanje, hranidbu i napajanje vodne peradi i nojeva Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Working methods

Teachers' obligations

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Students' obligations

• Obaveze studenata:
Redovito pohađati nastavu. Studenti su dužni prisustvovati na 75% predavanja i vježbi. U slučaju neopravdanog izostanka više od 3 puta, studenti dobivaju dodatni seminarski rad na temu iz područja koje su propustili na nastavi. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.
Tijekom nastave položiti parcijalne pismene ispite/kolokvije kao uvjet za polaganje usmenog završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) - 48 45 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi* Korektivni bodovi 30 1
Seminarski rad 25 Struktura sadržaj pisanog rada 50%
Uvjerljivost prezentacije 50%
Insufficient (1)
Excellent (5)
12 25 1
Parcijalni ispit (PI -1) 25 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1
Parcijalni ispit (PI-2) 25 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1
(Nadoknada)** (25%) - (25) (1)
Usmeni ispit(U) 25 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI)/4 60 180 6

Način ocjenjivanja = Polaganja ispita
*Studenti su obavezni zaraditi minimalno 3 ECTS boda kao preduvijet za izlazak na završni usmeni ispit
** Jedan bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI-1) Ispit, programski obuhvaća opće značajke uzgoja pataka, gusaka i nojeva. Osnovni principi i zahtjevi za uspješnim uzgojem matičnih jata pataka, gusaka i nojeva koji je osnova za daljnju proizvodnju rasplodnih jaja. Inkubatori i rad s rasplodnim jajima u inkubatorskoj stanici. Postupci i rad s podmlatkom u valionicama; sortiranje, odvajanje po spolu, vakcinacija. Primjena novih spoznaja u hranidbi jednodnevne peradi. Ispit je pismeni putem kolokvija. 5. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Ispit programski obuhvaća drugi dio, uzgojni uvjeti, oprema, objekti i zemljište za ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni uzgoj pataka i gusaka. Oprema, objekti i zemljište potrebni za uzgoj nojeva u različitim klimatskim podnebljima u Hrvatskoj. Hranidba i hranidbene potrebe pataka i gusaka u tovu za meso. Hranidba i tov pataka i gusaka za jetru. Hranidba i tov pataka na vodenim površinama i ribnjacima. Hranidba i hranidbene potrebe nojeva u tovu za meso. Izrada receptura za sastavljanje optimalnih krmnih smjesa od krmiva proizvedenih na gospodarstvima. Proizvodi dobiveni uzgojem pataka, gusaka i nojeva. Izračun ekonomičnosti, proizvodnosti, rentabilnosti, cijene koštanja, pokrića varijabilnih troškova i proizvodnog broja. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Nadoknada (samostalni zadatak) Student treba ostvariti nužna 3 ECTS boda za izlazak na usmeni ispit, a ukoliko ne, može nadoknaditi izradom samostalnog rada određenog iz programskog sardržaja predmeta. Tijekom ispitnih rokova prije usmenog ispita -
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama predmeta. Uvažava se evaluacija aktinosti tijekom nastave (+++) Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica analitičnost, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. P - Upoznavanje studenata s općim značajkama uzgoja pataka, gusaka i nojeva. Povijest uzgoja, porijeklo i opis pasmina. Udio u ukupnoj svjetskoj i domaćoj peradarskoj proizvodnji.
 2. P - Osnovni principi i zahtjevi za uspješnim uzgojem matičnih jata pataka, gusaka i nojeva koji je osnova za daljnju proizvodnju rasplodnih jaja.
 3. P - Opis inkubatora i rad s rasplodnim jajima u inkubatorskoj stanici; sortiranje, pranje, dezinficiranje i inkubiranje.
 4. P - Tijek embrionalnog razvoja pataka, gusaka i nojeva. Postupci i rad s podmlatkom u valionicama; sortiranje, odvajanje po spolu, vakcinacija. Primjena novih spoznaja u hranidbi jednodnevne peradi.
 5. V - Samostalni rad studenata u inkubatorskoj stanici na inkubiranju rasplodnih jaja i rad s jednodnevnom peradi. Prijem rasplodnih jaja, inkubiranje, prosvjetljavanje i sortiranje jednodnevne peradi. I međuispit (kolokvij I)
 6. P - Podrobni opis uzgojnih uvjeta, opreme, objekata i zemljišta koje je potrebno osigurati za ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni uzgoj pataka i gusaka.
 7. P - Oprema, objekti i zemljište potrebni za uzgoj nojeva u različitim klimatskim podnebljima u Hrvatskoj.
 8. V - Posjet obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave uzgojem pataka i gusaka. Prikupljanje proizvodnih i klaoničkih pokazatelja pataka i gusaka.
 9. P - Hranidba i hranidbene potrebe pataka i gusaka u tovu za meso. Hranidba i tov pataka i gusaka za jetru. Hranidba i tov pataka na vodenim površinama i ribnjacima.
 10. P - Hranidba i hranidbene potrebe nojeva u tovu za meso. Izrada receptura za sastavljanje optimalnih krmnih smjesa od krmiva proizvedenih na gospodarstvima.
 11. S - Prikupljanje proizvodnih i klaoničkih pokazatelja vodne peradi i nojeva za potrebe izrade seminarskih radova.
 12. P - Proizvodi dobiveni uzgojem pataka i gusaka: jaja, meso, jetra i perje. Nojevi; rasplodna jaja, meso, perje, koža i ljuska jaja. Prijevoz i klanje peradi. Ambalaža i označavanje proizvoda.
 13. P - S - Analiza svjetske i domaće proizvodnje pataka, gusaka i nojeva. Audio vizualna prezentacija seminara uz vremensko ograničenje za svakog studenta.
 14. P - S Izvršiti će se ekonomska analiza uzgoja pataka, gusaka i nojeva; ekonomičnost, proizvodnost, rentabilnost, cijena koštanja, pokriće varijabilnih troškova i proizvodni broj. Audio vizualna prezentacija seminara uz vremensko ograničenje za svakog studenta.
 15. S – Audio vizualna prezentacija seminara uz vremensko ograničenje za svakog studenta. II Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obligatory literature

 1. Z. Uremović, Marija Uremović, Vesna Pavić, B. Mioč, S. Mužic, Z. Janječić: Stočarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
 2. Dave Holderread: Raising Ducks. Schoolhouse Road Pownal, Vermont 2001.
 3. Chris Ashton: Domestic Geese. The Crowood Press, Ramsbury 1999.
 4. D.C. Deeming: The Ostrich - Biology, Production and Health. CABI Publishing, Wallingford 1999.
 5. Cherry, Peter, and Trevor Raymond Morris. Domestic duck production: science and practice. CABI, 2008.

Recommended literature

 1. Colin G. i sur.: Poultry Science, Fourth edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004.
 2. Heinz Pingel: Enten und Gänse. Ulmer, Stuttgart 2000.
 3. Christoph Kistner und Gerald Reiner: Strauβe - Zucht, Haltung und Vermarktung. Ulmer, Stuttgart 2004.
 4. Zdravko Pandur: Uzgoj i držanje nojeva. Noster, Hodošan 2003.

Similar course at related universities

 • Small animal breeding, Faculty of Animal Science, University of Kaposvar
 • Poultry science, Zootechnical Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.