Print

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici (156989)

Course coordinator

Course description

U ovom modulu studenti se upoznaju sa općom znanstvenom metodologijom i njenim posebnostima u agroekonomskim znanostima. U sklopu modula obrađuju se teorija znanosti, faze istraživačkog procesa, mjerenje i mjerne karakteristike, osnovne metode u agroekonomici te pisanje, struktura i oblikovanje znanstvenog i stručnog rada. Kroz auditorne vježbe studenti će praktično upoznati faze istraživačkog procesa te samostalno izraditi mjerne instrumente za pojedine istraživačke metode. Seminarski rad će obuhvatiti primjenu odabrane znanstvene metode i oblikovanje znanstvenog rada.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 10
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Kolegij osposobljava studente za razumijevanje znanosti i metodologije znanstvenog istraživanja. Cilj kolegija je da student/ica bude sposoban/na razlikovati znanstvene metode i opisati specifičnosti znanstvenih metoda u agroekonomskim znanostima. Nadalje, cilj je osposobiti studente razlikovanju i usporedbi faza istraživačkog procesa te poznavanje mjernih karakteristika pojedinih instrumenata te razviti sposobnost samostalne izrade znanstvenog rada.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe – praktične vježbe primjene znanstvenih metoda i analize podataka
 • Seminari
  Seminari – studenti rade na izradi koncepta istraživanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati pojam znanost i objasniti znanstvene teorije/pristupe Prvi test znanja, završni ispit
opisati i objasniti razine znanstvene spoznaje Prvi test znanja, završni ispit
objasniti faze istraživačkog procesa Prvi test znanja, seminarski rad; završni ispit (usmeni, pismeni)
identificirati specifičnosti znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima, agroekonomici Drugi test znanja, završni ispit
identificirati i primijeniti prikladne znanstvene metode i mjerne instrumente za provođenje istraživanja Vježbe, seminarski rad, drugi test znanja, završni ispit
Postaviti i izvesti jednostavno znanstveno istraživanje Vježbe, seminarski rad (pisani oblik i usmena prezentacija)
Prezentirati istraživačku temu, vrednovati i argumentirati zaključke Seminarska nastava (pisani oblik i usmena prezentacija

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, organizacija vježbi i seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; održavanje pismenih/usmenih ispita.

Students' obligations

Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na vježbama, izrada i javna obrana seminarskog rada, polaganje kolokvija (međuispita) i/ili usmenog ispita. Studenti samostalno kreiraju jednostavno istraživanje na zadanu temu i usmeno ga prezentiraju pred nastavnicima i ostalim studentima nakon čega slijedi rasprava.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Vježbe 40% <60%
60-70
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 67,5 2,25
Seminarski rad 20% <60%
60-70%
71 -80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 45 1,5
Predavanja/Završni ispit 40% < 60%
60 -70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 67,5 2,25
1. Međuispit: Pismeni (20%) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2. Međuispit: Pismeni (20%) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
2. test znanja Mogućnost polaganja ispita drugog djela gradiva (metode za prikupljanje podataka, mjerni instrumenti) Izvodi se kao test znanja s kombinacijom otvorenih i zatvorenih pitanja, u trajanju 60 min. Uvjet za pristup je pozitivno položen 1. test znanja 14. tjedan Nije moguća
Završni pismeni/usmeni ispit Nakon održane nastave, predaje i prezentacije seminarskog rada student pristupa završnom pismenom i/ili usmenom ispitu ako nije položio oba testa znanja. Završni ispit obuhvaća kompletno gradivo obrađeno na predavanjima i predviđenom literaturom. Nakon održane nastave Tijekom redovitih ispitnih rokova
Vježbe Obavezne su za sve studente/ce. U manjim grupama studenti na zadanu metodu za prikupljanje podataka, izrađuju mjerne instrumente, upoznaju se i praktično primjenjuju tehnike za obradu podataka Tijekom semestra u predviđenom terminu za vježbe Nema nadoknade
Pohađanje nastave Bilježe se dolasci i aktivnost studenata na nastavi (predavanja, vježbe, seminar. ) Tijekom semestra Nema nadoknade

Weekly class schedule

 1. P- Uvod u predmet - osnovne informacije o kolegiju, organizacija nastave
 2. P- Pojmovno određenje znanosti ; normativni i empirijski pristup; Pojam metodologije; znanstvena metoda.
 3. P- Induktivna, deduktivna metoda, analiza-sinteza. Razine znanstvene spoznaje: znanstveno opisivanje (deskripcija); znanstvena klasifikacija; znanstveno objašnjenje (eksplanacija); znanstveno predviđanje.
 4. P -Karakteristike znanstvenog istraživanja (kontrola, operacionalizacija, replikacija). Specifičnost istraživanja društvenih pojava. Uzorkovanje, način izbora uzorka, probabilistički, neprobabilistički uzorak.
 5. P- Teorijske aktivnosti u istraživačkom procesu:Izbor i definiranje problema i područja znanstvenog istraživanja; disciplinarna i interdisciplinarna istraživanja.
 6. AV- Rad na literaturi. Definiranje pojmova i pojmovna analiza. Određivanje ciljeva istraživanja:spoznajni ili znanstveni; pragmatični ciljevi. Znanstvena hipoteza, pojam, validnost, vrste znanstvenih hipoteza.
 7. P- Izbor i razrada metoda za prikupljanje podataka – primarni, sekundarni izvori. AV- vrste varijabli i indikatori, pouzdanost, valjanost, objektivnost…
 8. P- Osnovne kvalitativne i kvantitativne metode. AV - intervju, fokus grupe, anketa.
 9. V- Studija slučaja, analiza sadržaja.
 10. V- Znanstvene publikacije – vrste znanstvenih radova, struktura znanstvenog rada
 11. V -Znanstvene publikacije – postupak recenzije i kritička prosudba kvalitete radova
 12. V- Kako oblikovati znanstveni rad.
 13. V- Pisanje znanstvenog rada i kritički osvrt na znanstveni rad. S- Oblikovanje znanstvenog rada na zadanu temu, rasprava.
 14. S- Oblikovanje znanstvenog rada na zadanu temu, rasprava.
 15. S- Oblikovanje znanstvenog rada na zadanu temu,rasprava.

Obligatory literature

 1. Halmi., A. (1996). Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima, A.G.. Matoš, Samobor.
 2. Marušić, M. i Vranešević, T. (2001.): Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb.
 3. Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010): Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Zagreb: M. E. P. d.o.o.
 4. Nachimals, David (1996). Research methods in social sciences, Arnold, London.
 5. Vujević, M. (2006): Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga
 6. Yin., K. Robert. (2007) Studija slučaja- dizajn i metode, prijevod B. Nebojša, FPZ, Zagreb

Recommended literature

 1. Stipe Belak. (2005): Uvod u znanost, udžbenik, Visa škola za turistički menadžment, Šibenik
 2. Churchill, Gilbert A. Jr. (1995.): Marketing Research; Methodoligical Foundations; 6. Edition, The Dryden Press.
 3. Gerring, J. (2007). Case Study Research – Principles and Practices, Cambridge University Press.
 4. Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. (eds.) (2000). Handbook of Qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications.
 5. Žutinić, Đurđica, 2015. Uvod u Metodologiju znanstvenog istraživanja, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, interna skripta.

Similar course at related universities

 • Scientific methods and writing skills, BOKU, Wien, Austria
 • Scientific Research Methods, Scottish Rural College, UK

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.