Print

Poljoprivredno inženjerstvo (144531)

Course coordinator

Course description

Za uspješan rad studenata agronomske struke (usmjerenja Mehanizacija i Poljoprivredne melioracije) neophodno je poznavanje osnova projektiranja i zgradnje infrastrukturnih elemenata te osnova projektiranja i izgradnje gospodarskih farmi. Program ovog modula omogučuje studentima stjecanje osnovnih tehnika i znanja iz područja poljoprivrednog inženjerstva, koje obuhvača više međusobno povezanih cjelina.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Projektiranje i izgradnja infrastrukturnih objekata pruža studentima znanjao osnovama građevinske regulative, AC klasifikacije tla, podlogama za
projektiranje, projektiranja računalom, izvođenja zemljanih radova, terasiranja terena te prostornog planiranja, projektiranja i građenja mreže
gospodarskih cesta, kanala i ribnjaka. Projektiranje i izgradnja gospodarskih farmi pruža studentima znanja o mogučnostima i postupcima uređenju ruralnog prostora i gospodarskih dvorišta, građevinskom materijalu, projektiranju i izgradnji farmi, gospodarskih i pratećih objekata, toplinskoj zaštiti zatvorenih staja, stajama za goveda, konje, svinje, perad, ovce i koze te gnojištima, skladištima i
plastenicima.Praktičan primjer planiranja i projektiranja gospodarske ceste u kojem studenti kroz program vježbi mogu vidjeti i naučiti cjelokupni postupak projektiranja i izgradnje manje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje.
Zbog razvoja info tehnika i tehnologija kroz 4 sata nastave studentima će se održati predavanje „Uvod u modele toka vode i pronosa tvari“ u svrhu osuvremenjavanja nastave te pružanja uvida u osnove navedene problematike.

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Auditory exercises: 18
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Dolazak na predavanja i predane vježbe

Description

Studenti imaju pravo izostanka s jednog predavanja te za potpis moraju do kraja semestra predati izrađene vježbe koje se izrađuju tokom semestra

General competencies

Predmet (modul) osposobljava studente za razumijevanje problematike pravilnog projektiranja i izgradnje infrastrukturnih objekata i gospodarskih farmi te odabir najpovoljnijeg rješenja sa stručno-kritičkim osvrtom obzirom na ekonomske, građevinske, sociološke i ostale aspekte navedene problematike (u svrhu unapređenje kvalitete života i rada u ruralnim područjima). Omogučava studentima pravilan odabir prateće opreme koja se
ugrađuje u navedene objekte uz pravilno korištenje i održavanje iste.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  izvode se u projektantskom obliku (računanju i crtanju) na rješavanju konkretnog problema projektiranja i izgradnje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje Vježbe se provode u skupinama od 10-15 studenata
 • Seminari
  Izrada seminara vezanog za opisanu problematku projektiranja i gradnje te ugradnju prateće opreme. Seminare samostalno izrađuju manje grupe studenata (do 4 studenta) te ih samostalno prezentiraju pred kolegama tokom satnice predviđene za seminare.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
iskazati povezanost temeljnih znanja, koja se odnose na problematiku projektiranja i izgradnje infrastrukturnih objekata i gospodarskih farmi te ugradnje prateće opreme u navedene objekte Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
prepoznati važnost pravilne izgradnje objekata i gospodarskih farmi obzirom na zakone RH, građevinsku regulativu te poštivanje građevnih normi i standarda a u svrhu unapređenja kvalitet života i rada u ruralnim prostorima Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
isplanirati i provesti poslove potrebne za projektiranje i izgradnju objekata i gospodarskih farmi (istražni radovi, terenska i laboratorijska ispitivanja, izrada projekta te plana gradnje na određenoj lokaciji) Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
integrirati stečena znanja u svrhu izrade projektne dokumentacije potrebne za izgradnju gospodarskih objekata i farmi Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit
ustanoviti razlike, prednosti i nedostatke različitih rješenja za projektiranje i gradnju navedenih objekata te odabrati najbolje ponuđeno rješenje (projekt) uz pravilan odabir prateće opreme u navedenim objektima. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 56 56 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 30 1
Seminarski rad (S) - priprema i prezentacija 10% 4 34 1,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,5
Parcijalni ispit 2 (PI2) 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,5
Usmeni ispit (UI) 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,5
Ukupno 100% S+P1+P2+UI/4 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti te se prati aktivnost studenata tokom nastave. Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji. Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) - priprema i prezentacija Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 studenata. Pisani rad se predaje na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 9. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu oba članova i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja. Tokom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Pismeni ispit iz prvog dijela gradiva Tijekom semestra Ispitni rok
Parcijalni ispit 2 (PI2) Pismeni ispit iz drugog dijela gradiva Tijekom semestra Ispitni rok
Usmeni ispit (UI) Studenti koji nisu položili modul putem kolokvija. Ispit uključuje cjelokupno gradivo Ispitni rok

Weekly class schedule

 1. Poljoprivredno inženjerstvo –P: uvodno predavanje (značaj i uloga poljoprivrednog inženjerstva u razvoju poljoprivredne proizvodnje i uređenju ruralnog prostora u RH) te upoznavanje sa studentima i njihovim afinitetima/područjima posebnog interesa u okviru modula.
 2. Građevinska regulativa i AC klasifikacija tla –P: građevinska i tehnička regulativa; sudionici u gradnji; idejni, glavni i izvedbeni projekt; lokacijska i građevinska dozvola; organizacija gradilišta; AC klasifikacija tla.
 3. Projektne podloge, projektiranje i prostorno planiranje –P: projektne podloge i postupak projektiranja; projektiranje računalom; izvođenje zemljanih radova; terase i terasiranje; osnove prostornog planiranja.
 4. Gospodarske ceste, kanali i ribnjaci –P: tipovi gospodarskih cesta, tipovi kolničkih konstrukcija i prometno opterečenje; tipovi melioracijskih kanala, funkcija i gabariti; Hladnovodni i toplovodni ribnjaci, tehnologija uzgoja riba te objekti sladnovodnih/toplovodnih ribnjaka.
 5. Projektiranje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje –V: geotehnički istražni radovi, sondažne bušotine, terenska i laboratorijska ispitivanja.
 6. Projektiranje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje –V: izrada uzdužnog profila ceste i izjednačenje zemljanih masa.
 7. Projektiranje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje –V: izrada poprečnog profila ceste.
 8. Projektiranje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje –V: izrada (crtanje) trase ceste u širini predviđenoj projektom te situacijski prikaz u M=1:500.
 9. Projektiranje gospodarske ceste za potrebe poljoprivredne proizvodnje –V: predaja programa, kontrola i ocjenjivanje (2 školska sata). Projektiranje i izgradnja gospodarskih farmi –P: uvodno predavanje (postupci uređenja ruralnog prostora i gospodarskih dvorišta, građevinski materijali s kratkim osvrtom na projektiranje farmi i različitih tipova gospodarskih dvorišta i pratećih objekata, toplinska zaštita zatvorenih staja).
 10. Staje za goveda –P: tipovi staja za goveda obzirom na način gradnje i način držanja životinja; toplinska izolacija i transmisijsko strujanje topline kroz obodne konstrukcije, ventilacija, podne konstrukcije i načini izgnojavnja u navedenim stajama.
 11. Staje za svinje –P: tipovi staja za svinje i pojedini objekti u stajama za svinje; toplinska izolacija, ventilacija, podne konstrukcije i načini izgnojavnja
 12. Staje za konje, perad, koze i ovce –P: tipovi staja za konje; tipovi nastambi za perad i različiti načini držanja peradi u njima; tipovi staja za ovce i koze.
 13. Gnojišta, skladišta i zaštičeni prostori –P: tipovi stajskog gnoja i gnojišta, način skladištenja i zakonska regulativa iznošenja prirodnog stajskog gnoja na proizvodne površine; tipovi objekata za skladištenje repro materijala, stočne hrane i uroda; tipovi i gabariti staklenika i plastenika s pripadajućom opremom.
 14. Uvod u modele toka vode i pronosa tvari.
 15. Prezentacija seminarskih radova –S: studenti prezentiraju napravljene seminarske radove prema prethodno dogovorenim i zadanim temama.

Obligatory literature

 1. Mustać, I.; Dolanjski, D. (2006). Poljoprivredno inženjerstvo: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za melioracije.
 2. Dolanjski, D. (2002). Gospodarsko graditeljstvo: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za melioracije.
 3. Dolanjski, D. (2000). Niskogradnja u poljoprivredi: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za melioracije.
 4. Peulić, Đ. (1980). Konstruktivni elementi zgrada I i II. Zagreb: Tehnička knjiga.

Recommended literature

 1. Korlaet, Ž.(1995). Uvod u projektiranje i građenje cesta. Zagreb: Građevinski fakultet, Zagreb.
 2. Slunjski, E. (1995). Građevinski strojevi. Zagreb: Građevinar.
 3. Beslač, J. (1989). Materijali u arhitekturi i građevinarstvu. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Šikić, D. i sur. (1989). Tehnički uvjeti za gospodarske ceste. Zagreb: JAZU.
 5. Nonveiller, E. (1981). Mehanika tla i temeljenje građevina. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Narodne novine: Zakoni i pravilnici

Similar course at related universities

 • Inženjerska mehanika, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
 • Inženjerska mehanika II, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Organizacija i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.