Print

Hranidba peradi i kunića (144505)

Course coordinator

Course description

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja iz hranidbe peradi i kunića te im omogućuje rad u svojstvu nutricioniste i tehnologa u peradarstvu i kunićarstvu kao i izvođenje u hranidbenih istraživanja.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Značaj hranidbe u suvremenoj peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji. Biodostupnost hranjiva i njihov značaj za zdravlje, proizvodnost i dobrobit peradi i kunića. Hranidbene potrebe peradi u uzgoju i proizvodnje mesa i jaja. Specifičnosti probave i hranidbene potrebe kunića. Hranidbeno modeliranje sastava mesa i jaja peradi. Hranidba peradi u organsko biološkoj proizvodnji.
Studentske vježbe omogućuju studentima upoznavanje s krmivima pogodnim za perad i kuniće. Nadalje na vježbama studenti uče sastavljanje obroka i krmnih smjesa za perad i kuniće. Putem seminara studenti obrađuju teme iz hranidbe pojedinih vrsta i kategorija peradi i kunića. Terenska nastava izvodi se posjetom komercijalnim tvornicama stočne hrane..
Polaganje ispita se provodi putem parcijalnih testova (kolokvija) znanja te po potrebi i završnim usmenim ispitom.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Practicum: 18
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe). Tolerira se 20 % opravdanih izostanaka.
Pozitivna ocjena iz seminarskog rada.

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje važnosti hranidbe peradi i kunića u gospodarstvu, tehnološke i hranidbene vrijednosti krmiva i kompletnih obroka za perad i kuniće te utjecaj hranidbe na zaštitu zdravlja i dobrobit peradi i kunića.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Putem vježbi studenti se osposobljavaju za prepoznavanje i uporabu krmiva u kreiranju obroka odnosno krmnih smjesa za perad i kuniće.
 • Seminari
  Putem seminara studenti detaljnije obrađuju pojedine nastavne cjeline na osnovi od nastavnika prikupljene literature.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti centralnu ulogu probave i metabolizma u odabiru krmiva za sastavljanje hrane za perad Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Opisati osobine najvažnijih krmiva u hranidbi intenzivno držane peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Procijeniti potrebe lakih i teških tipova peradi za energijom, proteinima, aminokiselinama, mineralima i vitaminima na osnovi željene količine i kakvoće konačnog proizvoda (jaja, meso) Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Istaći razlike u hranidbi kavezno-naspram alternativno držanih kokoši nesilica Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati utjecaj hranidbe na dobrobit peradi i okolinu Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Razlikovati hranidbene navike i potrebe suvremenih hibrida peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Kreirati obroke-krmne smjese za sve vrste i kategorije peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Preporučiti hranu za proizvodnju dizajniranih jaja Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Istaći specifičnosti probave u kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Kreirati obroke za rasplodne i tovne kunić Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi te vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminarskih radova.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe); Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 48 40; 25 0,5
Seminarski rad 20% 12 25 0,5
Parcijalni ispit (1) 20 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1,5
Parcijalni ispit (2) 20 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 1,5
Usmeni ispit 40 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 40 2
UKUPNO 100 % 60 180 6

Studenti su obavezni zaraditi minimalno 1,5 ECTS boda kao preduvjet za izlazak na završni usmeni ispit
0,5 bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i rješavanju problema. Prati se usvajanje znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, te samostalnog i timskog rada u rješavanju radnih zadataka. Kontinuirano tijekom nastave Moguća putem samostalnog zadatka
Izrada seminara Seminarski rad s određenom temom ili po izboru studenta, vezan uz programski sadržaj modula. Izvodi se samostalno uz javnu prezentaciju. Prema satnici Nije moguća

Weekly class schedule

 1. P-Značaj hranidbe u suvremenoj peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji. Utjecaj najnovijih spoznaja iz hranidbe na visoko industrijaliziranu proizvodnju mesa i jaja.
 2. P- Biokemijska svojstva i biodostupnost hranjiva te njihov utjecaj na zdravlje, proizvodnost i dobrobit peradi i kunića
 3. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe jednodnevne peradi.
 4. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe mlade peradi u uzgoju te rasplodnih životinja.
 5. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe tovnih pilića te konzumnih nesilica.
 6. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe pura. Proizvodnja i karakterizacija krmiva za perad
 7. P- Hranjiva vrijednost, tehnološka kakvoća i podobnost krmiva u hranidbi peradi.
 8. V- Računalno sastavljanje krmnih smjesa za perad.
 9. V- Računalno sastavljanje krmnih smjesa za perad.
 10. V- Proizvodnja funkcionalne hrane za ljude putem hranidbenog modeliranja sastava mesa i jaja peradi.
 11. P-Anatomija probavnog sustava kunića, tijek probave u mladih i odraslih kunića. Hranidbene navike i potrebe raznih kategorija kunića.
 12. V- Sastavljanje krmnih smjesa za kuniće. S- Hranidba alternativno držane peradi.
 13. S-Hranidba peradi u organsko-biološko-ekološkoj peradarskoj proizvodnji.
 14. S-Mjere i postupci osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane za perad i kuniće.
 15. V-Terenske vježbe u tvornici-mješaoni stočne hrane.

Obligatory literature

 1. M. Domaćinović, Z. Antunović, E. Džomba, A. Opačak, M. Baban, S. Mužic: Specijalna hranidba domaćih životinja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 2015.
 2. Gordana Kralik, Elizabeta Has-schon, D.Kralik, Marcela Šperanda: Peradarstvo, biološki i zootehnički principi, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 2008.
 3. Pesti G.M.; R.I. Bakalli; J.P.Driver; A.Atencio; E.H. Foster: Poultry Nutrition and Feeding, The University of Georgia, Athens USA 2005.
 4. Blas C. and Julian Wiesman: The nutrition of the Rabbit, CABI Publishing, Wallingford 1998.

Recommended literature

 1. Leeson S.; J.D. Summers: Commercial Poultry Nutrition, University Books, Ontario,Canada 2005.

Similar course at related universities

 • 1. Scotlands Rural College, UK Advanced Poultry Nutrition
 • 2. University Kaposvar, Hungary Poultry Nutrition; prof. Veronika Halas
 • 3. University BOKU, Austria Advanced Nutrition of Monogastric Livestock; Wolfgang Wetscherek

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.