Print

Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)

Course coordinator

Course description

U Hrvatskoj je proizvodnja i prerada ovčjeg i kozjeg mlijeka sve interesantnija. Stoga je važno studente diplomskog studija upoznati s gospodarskom važnošću ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; s najučinkovitijim pasminama i genotipovima u proizvodnji mlijeka; s nasljeđivanjem pojedinih osobina mliječnosti i selekcijom za mlijeko; tipovima i oblicima ovčjeg i kozjeg vimena; sa sustavima proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka, osobito s intenzivnom proizvodnjom. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s janjadi i jaradi od partusa do odbića i pripusta, te osobito važnost primjene ranog odvajanja i odbića janjadi i jaradi u proizvodnji mlijeka. Posebno će biti obrađena hranidba ovaca i koza za mlijeko po pojedinim fiziološkim fazama, te primjena ranog odbića i hranidba jaradi i janjadi mliječnom zamjenom. Analizirat će se utjecaj genotipa (pasmine) na mliječnost, hranidbe i pojedinih fizioloških čimbenika te važnost i uloga tehnologije (čovjeka) u proizvodnji mlijeka visoke kakvoće. Mliječne farme i oprema na njima, izmuzišta i mužnja ovaca i koza nastavna su jedinica koja će se odraditi na terenu. Stečenim spoznajama student će biti osposobljen za rad u savjetodavnim službama, za voditelja farme te za doktorski studij.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 10
Seminar: 6
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Stjecanje saznanja o gospodarskoj važnosti ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; s najučinkovitijim pasminama i genotipovima u proizvodnji mlijeka. Student je osposobljen za upravitelja i/ili tehnologa proizvodnje mlijeka, suradnika ili voditelja savjetodavne službe, za rad u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama te za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe izvode se u grupama do 10 studenata s ciljem stjecanja praktičnih znanja o proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi obradit će se nastavna jedinica koja obuhvaća objekte za držanje mliječnih ovaca i koza te opremu u njima, izmuzišta te mužnju.
 • Seminari
  Tematika seminara je vezana za proizvodnju ovčjeg i kozjeg mlijeka. Studenti samostalno izrađuju seminarski rad te ga prezentiraju.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
odabrati odgovarajuću pasminu (genotip) ovaca i koza za traženu proizvodnju Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
identificirati i argumentirati kritične faze u uzgojno - tehnološkom procesu proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
izraditi plan hranidbe mliječnih ovaca i koza po pojedinim fiziološkim fazama,formulirati složene probleme optimiranja hranidbe, reprodukcije, selekcije i zdravlja mliječnih ovaca i koza te sugerirati društveno i etički odgovorna rješenja, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
organizirati, planirati i voditi proizvodnju ovčjeg i kozjeg mlijeka na farmi, nadzirati sustav kontrole proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
prezentirati stručne sadržaje na radionicama, seminarima ili stručnim skupovima, Seminar, sudjelovanje u raspravama tijekom nastave
argumentirano i nedvosmisleno iznositi zaključke, činjenice i znanja iz područja proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka nužnih za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak obrazovanja na trećoj razini. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje planiranih predavanja i vježbi, laboratorijskih i terenskih. Diseminacija tema seminara, konzultacije i nadzor nad izlaganjem seminarskih radova. Pripremanje nastavnih materijala i ispitne literature, održavanje parcijalnih (pismenih) ispita i završnog (usmenog) ispita.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati izvođenju vježbi i seminara, dok se prisustvovanje predavanjima preporučuje. Student je obvezan izraditi i prezentirati seminarski rad.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 80% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
54 150 5
Izrada i izlaganje seminarskog rada 20% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Gospodarska važnost proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka; P(4) – globalno stanje i trendovi u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka, brojnost i zastupljenost ovaca i koza za proizvodnju mlijeka u svijetu, stanje u mliječnom ovčarstvu i kozarstvu u RH
 2. Genotipovi ovaca i koza za proizvodnju mlijeka; P(4) – podrijetlo, rasprostranjenost, eksterijerne i proizvodne odlike najvažnijih genotipova ovaca i koza za proizvodnju mlijeka u svijetu i u nas
 3. Anatomske i fiziološke osobitosti ovaca i koza važne za proizvodnju mlijeka; P(2), V(2) – procjena dobi ovaca i koza po zubima, procjena mliječnog/mesnog tipa ovaca i koza, morfologija i tipovi ovčjeg i kozjeg vimena, prikladnost vimena (strojnoj) mužnji
 4. Anatomske i fiziološke osobitosti ovaca i koza važne za proizvodnju mlijeka; P(2), V(2) – kondicijsko stanje mliječnih ovaca i koza u pojedinim proizvodnim/fiziološkim fazama, metode procjene kondicijskog stanja ovaca i koza
 5. Nasljeđivanje i selekcija ovaca i koza za mlijeko; P(2), V(2) – osobine važne za proizvodnju mlijeka i njihovo nasljeđivanje, heritabilitet, korelacije između svojstava važnih u proizvodnji mlijeka, metode selekcije u mliječnom ovčarstvu i kozarstvu
 6. Upravljanje reprodukcijom ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; P(4) - spolni ciklus i otkrivanje estrusa, organizacija i provedba pripusta u različitim sustavima proizvodnje mlijeka; sinkronizacija estrusa, pravovremeno utvrđivanje gravidnosti ovaca i koza
 7. Izračuni i planiranje proizvodnje na ovčarskoj/kozarskoj farmi; V(4) - izračuni proizvodnih i reprodukcijskih pokazatelja u stadu (indeks janjenja/jarenja, međujanjidbeni / međujaridbeni razmak, izračuni stope smrtnosti i stope remonta stada, planiranje zimskog i proljetnog janjenja/jarenja i dr.)
 8. Pismeni (parcijalni) ispit I; pojedinačno izlaganje seminarskih radova studenata - S(4).
 9. Uzgojno-tehnološki postupci s janjadi i jaradi u sustavima proizvodnje mlijeka/kombiniranim proizvodnim sustavima (mlijeko/meso) mlijeka; P(4) – organizacija janjenja/jarenja (zimsko/proljetno janjenje i jarenje), znakovi partusa, označivanje janjadi/jaradi, kupiranje repova, odbiće, principi ranog odvajanja mladunčadi, uzgoj rasplodnog podmlatka
 10. Upravljanje hranidbom ovaca za mlijeko s obzirom na stupanj intenzivnosti proizvodnje (od ekstenzivnog do intenzivnog) i proizvodni cilj (mlijeko, mlijeko/meso) – P(4)
 11. Upravljanje hranidbom koza za mlijeko s obzirom na stupanj intenzivnosti proizvodnje i proizvodni cilj (mlijeko, mlijeko/meso) – P(4)
 12. Sustavi proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka u svijetu i u Hrvatskoj; genetski i okolišni čimbenici proizvodnje i kakvoće ovčjeg i kozjeg mlijeka - P(4)
 13. Pojedinačno izlaganje seminarskih radova - S(2); sporedni proizvodi i ostale koristi ovaca i koza u proizvodnji mlijeka – P(2)
 14. Objekti i oprema u uzgoju ovaca i koza za mlijeko – P (2); najčešće bolesti i zaštita zdravlja mliječnih ovaca i koza – P(2)
 15. Terenske vježbe; V(4) – obilazak mliječnih farmi ovaca i koza prilikom čega će studenti prisustvovati strojnoj (i ručnoj) mužnji ovaca i koza, upoznavanje različitih vrsta izmuzišta i opreme na farmama

Obligatory literature

 1. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Recommended literature

 1. Pulina, G. (2004): Dairy sheep nutrition. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.
 2. Cannas, A., Pulina G. (2008): Dairy Goats Feeding and Nutrition. CAB International, Oxfordshire, UK.
 3. Gordon, I. (1997): Controlled reproduction in sheep and goat, CAB International.
 4. Jančić, S. (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta, Agronomski fakultet Zagreb.
 5. Fahmy, M. H. (1996): Prolific Sheep, CAB International.
 6. Mioč, B., Prpić, Z., Barać, Z., Vnučec, I. (2012): Istarska ovca – hrvatska izvorna pasmina. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.