Print

Genetika mesa (87436)

Course coordinator

Course description

Kakvoću trupova i mesa čine kompleksna fenotipska svojstva čiju varijabilnost, pored okoliša, npr. uvjeta proizvodnje, hranidbenog statusa grla i pred- i post-klaoničkih postupaka, određenim dijelom kontroliraju i genetski čimbenici. Mjerenja ovih svojstava obično uključuju procjenu zamašćenja trupa i mišića (intramuskularna mast), površinu m.longissimussa dorsi-a, pH vrijednost, boju, sposobnost vezanja vode, mekoću, sočnost i aromu mesa, te poznavanje gena ili genomskih regija odgovornih za njihovu varijabilnost otvara nove mogućnosti korištenja genomskih podataka u selekcijskim i uzgojnim programima. U okviru predloženog modula studenti će biti upoznati s osnovnim pristupima u istraživanju genetske varijabilnosti kakvoće trupova i mesa na razini DNK molekule (utvrđivanje major gena, lokusa kvantitativnih svojstava – QTL-a i kandidatnih gena), uz pregled najznačajnijih dosadašnjih rezultata molekularnih istraživanja na glavnim vrstama koje se koriste u proizvodnji mesa, poglavito svinjama, govedima i ovcama. Uz to, studenti će biti upoznati s osnovnim pokazateljima kakvoće trupova i mesa i načinima njihove procjene.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Laboratory exercises: 6
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje genetske varijabilnosti kakvoće trupova i mesa na razini DNK molekule. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja potrebna za korištenje molekularnih informacija u okviru suvremene selekcije i proizvodnje mesa.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne pokazatelje kakvoće trupova i mesa te opisati načine njihove procjene Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Objasniti principe poboljšanja svojstava u proizvodnji mesa kroz genetsku selekciju Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Objasniti ulogu genetske varijabilnosti kakvoće trupova i mesa na razini DNK molekule Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Determinirati ekonomski najvažnije major gene, lokuse kvantitativnih svojstava i kandidat gene u proizvodnji mesa Rasprave tijekom nastave, kolokviji i usmeni ispit, seminarski rad
Usvojiti osnovnu terminologiju i metode molekularnih istraživanja Rasprave tijekom nastave i usmeni ispit, seminarski rad
Razviti sposobnost analize i primjene informacije iz područja genetike i molekularnih istraživanja kakvoće trupova i mesa, i predložiti poboljšanja u selekciji i proizvodnji mesa. Rasprave tijekom nastave i usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi.
Pomoći studentima pri izboru literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi
Izraditi i prezentirati seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 18 18 0,6
Aktivno sudjelovanje na predviđenim vježbama 6 6 0,2
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 25% 6 10 0,4
Test znanja (Kolokvij ) 25% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad 50% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 36 1,1
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje – Upoznavanje sa studentima (prethodno školovanje, interesi); Osnovne informacije o modulu (sadržaj, literatura, način polaganja ispita); Proizvodnja mesa u Hrvatskoj
 2. Čimbenici kakvoće trupova i mesa - Osnovni pokazatelji kakvoće trupova (klaonički pokazatelji, udjeli tkiva, tjelesne mjere) i mesa (sastav, tehnološka, senzorna i nutritivna svojstva)
 3. Metode procjene kakvoće trupova i mesa - Disekcija trupa, Metode procjene mesnatosti svinja, EUROP klasifikacijski sustav za goveda i ovce, mjerenja boje, sposobnosti vezanja vode, pH vrijednosti, strukture, oksidativne stabilnosti i sastava mesa
 4. Selekcija u proizvodnji mesa (I) - Genetski parametri (heritabilitet, genetske korelacije, heterozis efekt) svojstava u proizvodnji mesa
 5. Selekcija u proizvodnji mesa (II) - selekcija i uzgojni sustavi u proizvodnji mesa
 6. Genetska varijabilnost na razini DNK molekule - Osnovni principi u istraživanju genetske varijabilnosti na razini DNK molekule (major geni, QTL, kandidat geni)
 7. Molekularne metode u istraživanju kakvoće trupova i mesa (I) - Pregled dosadašnjih najvažnijih rezultata molekularnih istraživanja kakvoće trupova i mesa svinja i njihova primjena u suvremenoj proizvodnji svinjskog mesa
 8. Molekularne metode u istraživanju kakvoće trupova i mesa (II) - Pregled dosadašnjih najvažnijih rezultata molekularnih istraživanja kakvoće trupova i mesa goveda i njihova primjena u suvremenoj proizvodnji goveđeg mesa
 9. Molekularne metode u istraživanju kakvoće trupova i mesa (III) - Pregled dosadašnjih najvažnijih rezultata molekularnih istraživanja kakvoće trupova i mesa ovaca, koza i peradi, i njihova primjena u suvremenoj proizvodnji ovčjeg, kozjeg i peradarskog mesa
 10. Laboratorijske vježbe (I) - Upoznavanje s osnovnim principima i primjenom laboratorijskih molekularnih metoda
 11. Laboratorijske vježbe (II) - Upoznavanje s osnovnim principima i primjenom laboratorijskih molekularnih metoda
 12. Laboratorijske vježbe (III) - Upoznavanje s osnovnim principima i primjenom laboratorijskih molekularnih metoda
 13. Seminarski rad - Izrada seminara po odabranim poglavljima
 14. Seminarski rad - Prezentacija seminara
 15. Ispit - Usmeni ispit.

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije
 2. The Genetics of Cattle (odabrana poglavlja), 1999. R. Fries and A.Ruvinsky (Eds), CAB International
 3. The Genetics of the Pig, 2nd Edition (odabrana poglavlja), 2011, M.F. Rothschild and A. Ruvinsky (Eds), CAB International

Recommended literature

 1. Meat Biotechnology (odabrana poglavlja), 2008, F. Toldra (Ed), Springer;
 2. Advances Technologies for Meat Processing (odabrana poglavlja), 2006, L.M.L. Nollet and F. Toldra (Eds), CRC Press, Taylor &amp; Francis Group;
 3. Odabrani radovi iz svjetske i domaće literature

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.