Print

Krajobrazno planiranje - Studio (144515)

Course coordinator

Course description

Modul se sastoji od dva dijela: predavanja i izrade seminarskog rada – studio.
U predavanjima se studenti upoznaju s definicijama krajobraznog planiranja u svijetu, te određenjem predmeta i sadržaja krajobraznog planiranja kao jednog od radnih područja krajobrazne arhitekture. Nadalje se upoznaju s povijesti razvoja krajobraznog planiranja kao i razvojem planerskih metoda, te planerskim postupcima (standardizacija i optimizacija) koji su na raspolaganju u procesu donošenja odluka.
Planerska sinteza kao dio planskog postupka i njena važnost u pripremi plana namjene površina. Intuitivni i sistematični pristupi te. strategije za rješavanje kompleksnih problema u prostornom planiranju. Ishodišta, ciljevi i kriteriji u postupku planerske sinteze. Daje prikaz mogućnosti za automatiziranu izradu plana namjene površina. Pojam i primjena metoda strateškog planiranja u prostornom planiranju (strategija, scenarij).
Upoznavanje s odredbama i politikama Europske konvencije o krajobrazu, te prikaz mogućnosti primjene alata za provedbu krajobraznih politika (zaštita, planiranje i upravljanje) u Republici Hrvatskoj. Tipološka raščlamba krajobraza te karakterizacija krajobraza kao metoda zaštite krajobraza u doba intenzivnih promjena krajobraza. Prikaz primjera tipološke karakterizacije krajobraza. Važnost i oblici sudjelovanja javnosti u planskom procesu i postupcima donošenja odluka.
U studiju se radi na pripremi dijela općinskog/županijskog prostornog plana u okviru određenog strateškog pravca razvoja (vizija). Priprema se digitalna baza prostornih podataka, izrađuju se strukturne prostorne analize, te korištenjem rezultata vrijednosnih krajobraznih analiza prostora kao i koncepata prostornog razvoja, uz pomoć GIS alata provodi se planerska sinteza.
Studenti u grupama (3 – 5) rade na vlastitom konceptu uređivanja prostora te izrađuju dio prostornog plana općine planskim postupkom u koji su uključeni zaštitno-okolišni kriteriji. Pri tome vladaju koncipiranjem razvojnih scenarija, transformacijom razvojnog programa u prostorne kategorije i analizom prostora u pogledu mogućnosti realizacije razvojnog programa uz uključivanje zaštitnih mjera. Plan grupa izlaže i brani pred kolegama i komisijom. Rad u studiju i obrana su osnova za ocjenu.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i/ili završnog ispita, čemu prethodi obavezno izvršavanje seminarskih radova te kompilacija i predaja završnog seminarskog rada.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 18
Seminar: 34
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Predmet upoznaje studente s povijesnim razvojem i teoretskim osnovama krajobraznog i strateškog prostornog planiranja. Osposobljava studenta za razumijevanje i savladavanje prostornih problema na strateškoj razini, hijerarhiziranje (problema, ciljeva, ponuđenih rješenja) i sposobnost predviđanja promjena. Daje im znanje o metodama planiranja, te njihovoj sistematici u razvrstavanju. Razvija studentove analitičke i vrijednosne vještine te sposobnosti u donošenju odluka o održivom razvoju u prostoru. Osposobljava ih da odaberu odgovarajuću metodu za rješavanje pojedinih prostornih problema te upotrebe opće koncepte, metode, planerske paradigme itd. na konkretnim problemima (prilagođavanje kontekstu). – GIS kompetencije

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti se upoznaju sa prostorom kojega analiziraju tijekom nastave.
 • Seminari
  Priprema eseja Strategija i dio plana prostornog razvoja općine, izlaganje i rasprava. U izradi seminara studenti usvajaju vještine i sposobnosti izrade optimiziranog prostornog plana,korištenjem GIS tehnologije. Vladaju koncipiranjem razvojnih scenarija, transformacijom razvojnog programa u prostorne kategorije i analizom prostora u pogledu mogućnosti realizacije razvojnog programa uz uključivanje zaštitno-okolišnih mjera.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
identificirati radna područja te metode krajobraznog i prostornog planiranja, izdvojiti faze u razvoju krajobraznog i prostornog planiranja te ustanoviti njihovu važnost Kolokviji, Pismeni, Usmeni
usporediti planerske postupke i integrirati višekriterijsku analizu u postupke donošenja odluka o razvoju u prostoru Seminar
integrirati zaštitno–okolišne kriterije u postupak planerske sinteze, odnosno, planski proces Kolokviji, Pismeni, Usmeni
argumentirano razmišljati o mogućim pristupima u rješavanju prostornih problema Kolokviji, Pismeni, Usmeni
integrirati strateški pristup u prostorno planiranje (vizije i koncepti prostornog razvoja) Seminar
zaključiti koji od alata za zaštitu, tj. planiranje i upravljanje u krajobrazu je u rješavanju konkretnog prostornog problema potrebno primijeniti Seminar, Kolokviji, Pismeni, Usmeni
integrirati strateški pristup u prostorno planiranje, prezentirati upotrebu GIS tehnologije u procesu krajobraznog i prostornog planiranja Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Dostupnost nastavnih materijala (baza prostrornih podataka, ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, zakonodavni okvire; komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih alata GIS programa, predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I & II Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usmeni ispit 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
II Kolokvij Na kraju semestra,pod uvjetom da je I kolokvij ocjenjen pozitivno Prijavljuje se kod nastavnika
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te zabilješkama s predavanja I seminara . Prijavljuje se u sustavu ISVU

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul Seminar: Uvod u vježbe (seminar i GIS)
 2. Predavanje: Definicije krajobraznog planiranja – krajobrazno planiranje u svijetu Seminar: Analize pogodnosti prostora za razvoj pojedinih djelatnosti (iz modula Osnove krajobraznog planiranja)
 3. Predavanje: Strateško prostorno planiranje, tipologija strateškog prostornog planiranja i primjeri u krajobraznom planiranju Seminar: priprema GIS baze podataka (prostorni podaci i planirane djelatnosti)
 4. Terenska nastava
 5. Predavanje: Povijesni razvoj krajobraznog planiranja Seminar: SWOT analiza
 6. Predavanje: Povijesni razvoj planerskih postupaka Seminar: Strateško određenje prostornog razvoja (vizija, misija, ciljevi)
 7. Predavanje: Tipološko razvrstavanje planerskih postupaka Seminar: strukturna analiza po Lynchu
 8. 1.test znanja Seminar: strukturna analiza po Formanu i Godronu
 9. Predavanje: Sinteza u planiranju prostora Seminar: analiza uzoraka uređivanja prostora
 10. Predavanje: Sinteza u planiranju prostora Seminar: Hijerarhija važnosti te dimenzioniranje i prostorni oblik djelatnosti
 11. Predavanje: Strateško planiranje Seminar: Konceptualizacija prostornog razvoja
 12. Predavanje: Zaštita krajobraza - Tipologija krajobraza Seminar: Odabir i razrada koncepta prostornog razvoja
 13. Predavanje: Krajobrazna regionalizacija Seminar: Prostorizacija (prostorno određenje lokacije) djelatnosti
 14. Predavanje: Sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka Seminar: Izrada dijela optimiziranog prostornog plana
 15. 2. test znanja Seminar: Smjernice za provođenje djelatnosti

Obligatory literature

 1. Steinitz, C. (1990), A framework for theory applicable to the education of landscape architects (and other environmental design professionals), Landscape Journal; Vol. 9 Issue 2, p136
 2. McHarg, I (1969), Design with nature, John Wiley & Sons
 3. Lyle, J. (1999), Design for Human Ecosystems: Landscape, Land Use, and Natural Resources, Island press
 4. Marušič, I. (1987), Krajinsko planiranje – skripta, Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitektura, Ljubljana
 5. Steiner, F., 1999, The Living Landscape, An Ecological approach to Landscape Planning, McGraw-Hill
 6. Ndubisi F., Ecological Planning, John Hopkins Univ. Press, Baltimore, 2002: 287 str.
 7. Bell, S., Sarlöv Herlin, I., Stiles, R.(ed) (2012) Exploring the Boundaries of Landscape Architecture, Routledge

Recommended literature

 1. Lovejoy D., 1979, Land use and landscape planning. Glasgow: Leonard Hill, 308 st
 2. Marušič, I.: Eight Lectures on Landscape Planning, As – Norge 2 Steiner, F. (1991),The Living Landscape, McGraw-Hill
 3. Campbell S, Feinstein S., Readings in Planning Theory, Blackwell, 2003, 475 str.
 4. Marušič, Janez, Ogrin, Dušan, Jančič, Margarita. Methodological bases, (Regional distribution of landscape types in Slovenia). Ljubljana: Ministry of Environment and Physical Planning, National Office for Physical Planning, 1998. 117 str., ilustr. ISBN 961-6276-05-0.
 5. Turner T., 1987, Landscape Planning, Hutchinson, London
 6. Riedel W., Lange H., 2002, Landschaftsplanung, Spektrum – Akademischer Verlag
 7. Stenitz, C. (2012), Which Way of Designing?: The Redlands Workshop- video, GeoDesign Summit, video.esri
 8. Steinitz, C. (2013), Geodesign for Education – video, GeoDesign Summit, video.esri

Similar course at related universities

 • Teorija in metode prostorskega planiranja/Theory and methods in spatial planning, Strateško planiranje/Strategic planning, Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine/ Typology, Management and Protecion of Cultural Landscapes, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Landschaftsplanerische Methoden zur Landnutzungskartierung, Theorie und Methodik der Landschaftsplanung, Projekt zur Landschaftsplanung, Schwerpunktprojekt zur Landschaftsplanung, BOKU

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.