Print

Zaštitno okolišno planiranje - Studio (144518)

Course coordinator

Course description

Modul se sastoji od dva dijela: predavanja i izrade seminarskog rada.
U predavanjima se studenti upoznaju s osnovnim pojmovima, te polazištima i njihovom praktičnom primjenom. Problemima i konceptima zaštitno-okolišnog planiranja te njegovom poviješću i razvojem. Sustavi zaštitnog planiranja – pojavni oblici: sanacijska i preventivna zaštita okoliša (standardizacija i optimizacija). Standardizacija: tehnološki standardi i norme, prostorni standardi – rezervati, kao kategorija planiranja prostora. Optimizacija kao alat za zaštitu okoliša: zaštitno-okolišni aspekti prostornog planiranja; pristupi i metode. Razvoj i tipovi procjena (studija) utjecaja na okoliš, projektne studije i strateške studije. Negativni utjecaj na okoliš kao polazište za procjenu. Sustavi okoliša. Promjena okoliša i utjecaj na okoliš; Vrednovanje promjena okoliša - kvantitativna i kvalitativna komponenta. Liste utjecaja na okoliš, liste sastavnica okoliša, liste planirane djelatnosti, interakcijske matrice, mreže utjecaja. Prostorno orijentirane procjene, primjer autocesta. Ranjivost kao osnova procjene utjecaja na okoliš. Zaštitno okolišni aspekti u izradi i vrednovanju varijantnih planskih prijedloga - strategijske procjene utjecaja na okoliš, komparativna analiza varijantnih rješenja. Potrebe razvoja i zaštite okoliša - studije potrebnosti razvojnih inicijativa. Zaštitno-okolišno planiranje u sustavu prostornog uređenja.
Studenti u grupama (3-5) izrađuju seminarske radove: Strateška procjena utjecaja na okoliš i Procjena utjecaja na okoliš na izabranim aktualnim primjerima s naglaskom na prostorne vidike procjene.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 22
Seminar: 34
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Studenti nadograđuju poznavanje zaštitno-okolišnih analiza i mogućnosti njihovog korištenja, osposobljavaju se za izradu procjena utjecaja na okoliš te strateških procjena utjecaja na okoliš (procjena utjecaja projekata, planova programa i politika na okoliš). Upoznaju se s zahtjevima zaštite okoliša u postupku vrednovanja utjecaja na okoliš.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti se upoznaju sa prostorom kojega analiziraju tijekom nastave.
 • Seminari
  Priprema eseja Strateška procjena utjecaja na okoliš dijela plana prostornog razvoja općine kojeg su izradili u okviru modula Krajobrazno planiranje, izlaganje i rasprava. Priprema eseja Procjena utjecaja na okoliš nekog razvojnog projekta, izlaganje i rasprava. U izradi seminara studenti usvajaju vještine i sposobnosti izrade te korištenja modela zaštite okoliša kao i vrednovanja varijanti. Interpretirati prostorne podatke te izraditi baze podataka, te upotrijebiti višekriterijske metode. Identificirati i riješiti problem, kritično analizirati i sintetizirati. Surađivati s drugim strukama te upotrijebiti računalnu tehnologiju (GIS). Stjecanje vještina – skupine (3-4 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju pojedine segmente seminara.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
poznavati razvoj zaštitno okolišne misli te osnovnih koncepata i ishodišta Kolokvij, Pismeni, Usmeni
poznavati sustav planiranja i mehanizme uključivanja zaštitno okolišnih ishodišta u prostorne i sektorske dokumente Seminar
oblikovati zaštitno okolišna ishodišta te upotrijebiti odgovarajuću metodu pri izradi planerskih analiza i vrednovanju prostora te pri oblikovanju i određivanju planskih rješenja. Kolokvij, Pismeni, Usmeni
upotrijebiti zaštitno okolišna ishodišta i višekriterijske metode pri vrednovanju varijantnih rješenja (poredbene studije) i ocjenjivanju utjecaja (izrada strateških procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš) Kolokvij, Pismeni, Usmeni
argumentirano razmišljati o društvenom odnosu do pitanja razvoja i zaštite, opće prihvaćenih paradigmi razvoja i zaštite, metoda i rezultata odlučivanja u praksi Seminar
razumijevati teoriju i iskustvo u praksi te kritično vrednovati skladnost između teoretskih načela i praktičnog djelovanja Seminar, Kolokvij, Pismeni, Usmeni
interpretirati pravni okvir i zakonodavstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja te stupanj interakcije između prirodnih i kulturnih procesa Kolokvij, Pismeni, Usmeni
zaključiti koji kriteriji i ciljevi kao i metoda zaštite okoliša su odgovarajući u rješavanju specifičnog prostornog problema Kolokvij, Pismeni, Usmeni
prezentirati upotrebu GIS tehnologije u postupcima procjene utjecaja na okoliš Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Dostupnost nastavnih materijala (baza prostrornih podataka, ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, zakonodavni okvire; komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih alata GIS programa, predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usmeni ispit 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te zabilješkama s predavanja I seminara . Prijavljuje se u sustavu ISVU

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul Seminar: Uvod u vježbe
 2. Predavanje: Zaštitno planiranje – definicije, polazišta, etičke osnove Seminar:Uvod u SPUO
 3. Predavanje: Sustavi zaštitnog planiranja – pojavni oblici, sanacijska zaštita Seminar: SPUO – zakonodavstvo
 4. Predavanje: Preventivna zaštita; normativi, standardi i rezervati (prostorni rezervati kao kategorija planiranja prostora) Seminar: SPUO – screening, scoping
 5. Predavanje: Preventivna zaštita; optimizacijski postupci Seminar: SPUO – ranjivost krajobraza kao metoda procjene utjecaja
 6. Predavanje: Razvoj i tipovi procjena utjecaja na o Seminar SPUO – ocjena uspješnosti lociranja djelatnosti i korekcije plana namjene površina
 7. Predavanje: Negativni utjecaj na okoliš kao kriterij procjena; Promjena okoliša i utjecaj na okoliš;vrednovanje promjena okoliša Seminar Uvod u PUO
 8. Test znanja Seminar: PUO – određenja iz prostorno planske dokumentacije i opis zahvata
 9. Predavanje: Liste utjecaja na okoliš, liste sastavnica okoliša, liste planirane djelatnosti Seminar: PUO – opis okoliša i krajobraznih značajki
 10. Predavanje: Interakcijske matrice, mreže utjecaja Seminar: PUO – utjecaj zahvata (konceptni modeli utjecaja zahvata na okoliš i matrica interakcija sustava zahvata i okoliša)
 11. Predavanje: Prostorno orjentirane procjene; primjer procjene: autocesta Seminar PUO – utjecaj zahvata (vrednovanje utjecaja na okoliš – kvantitativna komponenta)
 12. Predavanje: Ranjivost kao osnova procjene utjecaja na okoliš Seminar PUO – utjecaj zahvata (vrednovanje utjecaja na okoliš – kvalitativna komponenta))
 13. Predavanje: Strategijske procjene utjecaja na okoliš Seminar PUO – utjecaj zahvata (konceptualizacija i izrada modela ranjivosti krajobraznih kvaliteta)
 14. Predavanje: Primjeri strategijskih procjena Seminar:PUO – mjere zaštite okoliša i krajobraza
 15. Predavanje: Potrebe razvoja i zaštita okoliša - procjene potrebnosti zahvata Seminar (grupe studenata) prezentacija seminara Strateška procjena i Procjena utjecaja na okoliš Test znanja

Obligatory literature

 1. Marušič (2010) Landscape planning between standardization and optimization, Landscape 21, Department of Landscape Architecture Biotechnical Faculty, University of Ljubljana Slovenia, p.40-45 http://www.dkas.si/files/Landscape21_WEB.pdf
 2. Marušič, J. (1993) Conservation planning within a framework of landscape planning in Slovenia, Landscape and urban planning, 23: 233-237
 3. O'Riordan, T. (ed) (1995) Environmental Science for Environmental Management, Longman, Harlow
 4. Glasson, J., Therivel, R., Chadwick, A.: Introduction to Environmental Impact Assesment, UCL Press, 1996
 5. Therivel, R. et al., 1992, Strategic Environmental Impact Assessment, Earthscan, London
 6. Dramstadt,W.E.,,Olson,J.D.,Forman,T.T. (1996): Landscape ecology principles in Landscape Architecture and Land Use Planning, Harvard University Graduate School of Design, Island Press, American Society of Landscape Architecture, Washington

Recommended literature

 1. Forman R., Godron M., 1986, Landscape ecology. New York: John Wiley
 2. Salet, W., Faludi, A. (ur.) (2000), The Revival of Strategic Spatial Planning, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam
 3. Lovejoy D., 1979, Land use and landscape planning. Glasgow: Leonard Hill
 4. Lyle J.: Design for Human Ecosystems, 1985.
 5. Steiner, F., 1999, The living Landscape, An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill
 6. Turner, T.: Landscape Planning and Environmental Impact Design, UCL Press,1998.
 7. Wood C., 1995, Environmental Impact Assessment, A comparative Review, Longman Scientific&Technical

Similar course at related universities

 • Varstveno načrtovanje (PVO), Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Varstveno načrtovanje (SPVO), Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Angewandte Umweltverträglichkeitsprüfung, BOKU

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.