Print

Uređenje ruralnog krajobraza (144524)

Course coordinator

Course description

Studenti upoznaju s pojmom ruralnog krajobraza te njegovim kulturno-povijesnim, prirodnim i estetskim kvalitetama i suvremenim problemima. Ruralni krajobraz se promatra kroz paradigmu kulturnog krajobraza, s naglaskom na poljoprivredne načine korištenja zemljišta i njihovo društveno - ekonomsko – tehnološki uvjetovanog porijeklo. Dobivaju se znanja o međunarodnim, inozemnim i nacionalnim legislativnim sustavima koji se odnose na zaštitu, planiranje i upravljanje ruralnim kulturnim krajobrazom. Kroz predavanja, seminare i terenske vježbe stječu se znanja o primijeni različitih metoda analize i vrednovanja te planiranja i uređenja ruralnih krajobraza, a koji su temeljeni na integralnom pristupu i načelu usklađivanja društvenih, proizvodnih, kulturoloških i ekoloških interesa.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 15
Seminar: 40
Field exercises: 5

Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Predmet osposobljava studente za inventarizaciju, karakterizaciju i vrednovanje ruralnih krajobraza. Studenti se osposobljavaju modelirati metodu izrade plana revitalizacije te izraditi varijante razvojnih scenarija i to usklađivanjem različitih interesa te kulturno-povijesnih, ekoloških i vizualno-estetskih kvaliteta.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Na terenu studenti prikupljaju podatke o istraživanom prostoru, razgovaraju sa lokalnom zajednicom.
 • Seminari
  Studenti izrađuju Uvodni/Opći dio seminara (Analiza dokumenata prostornog planiranja, zaštite prirode, zaštite kulturnog dobra itd., Povijesni razvoj istraživanog područja, Analize prirodnih i antropogenih čimbenika krajobraza, Analize strukturnih i vizualnih obilježja, Tipologija krajobraza) i Plan revitalizacije ruralnog krajobraza (Procjena kvaliteta krajobraza, Modeli privlačnosti prostora za djelatnosti, Plan revitalizacije, Prostorne vizualizacije i simulacije i skice). Stjecanje vještina – grupe po 3-5 studenata samostalno izrađuju i prezentiraju sve segmente i cjelokupni seminarski rad.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati ruralni krajobraz kao kategoriju kulturnog krajobraza Ispit
Istražiti, analizirati te opisati čimbenike i kvalitete promatranog ruralnog krajobraza; GIS i opisno Seminar, Terenske vježbe, Ispit
Primijeniti alate karakterizacije i vrednovanja krajobraza u izradi plana revitalizacije kombinirajući GIS, deskriptivne i grafičke pristupe Seminar, Ispit
Individualno i grupno izraditi i prezentirati studiju ruralnog krajobraza i plan njegove revitalizacije Seminar
Definirati međunarodne okvire za očuvanje ruralnih kulturnih krajobraza, te prepoznati mogućnosti i ograničenja nacionalnih sektorskih politika (zaštita prirode, zaštita kulturnog dobra, ruralni razvoj, prostorno planiranje) u kontekstu zaštite, planiranja i upravljanja ruralnim krajobrazom Ispit
Definirati poželjne poljoprivredne i nepoljoprivredne (turizam, rekreacija itd.) djelatnosti u promatranom prostoru te ih ugraditi u plan revitalizacije Seminar, Ispit

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i dostupni preko Moodle e-učenje i MojOblak sustava. Putem Moodle sustava omogućen je forum za obavijesti i komunikaciju sa studentima, vodi se evidencija prisutnosti i izvršenih obaveza, komentiraju i ocjenjuju tjedne obaveze i konačni seminarski rad te su arhivirani svi nastavni materijali, prezentacije i popis literaturnih izvora. Uz pomoć Mojoblak sustava uspostavljena je baza prostornih i kartografskih podataka, okupljeni literaturni izvori, osiguran prostor za ostavljanje domaćih zadaća i seminarskih radova te je omogućen simultani online rad. Osiguran je i organiziran je višednevni terenski obilazak predmetnog područja.

Students' obligations

Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima, moraju biti upisani u Moodle kolegij te se moraju uključiti u MojOblak zajedničku bazu podataka i kreirati svoju radnu mapu. Studenti su dužni formirati radne grupe u okviru kojih će izvršavati tjedne dužnosti i raditi na konačnom seminarskom radu. Studenti moraju imati opće (cloud servisi, Office i Adobe paket) i specifično znanje o radu na računalu (GIS računalne aplikacije). Uvjet za pristupanje ispitu je redovito pohađanje seminara i predavanja te izvršavanje tjednih obaveza, položen kolokvij te izrađen seminarski rad.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 50 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 60 2
Seminar 50 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 100 4
Ukupno 100% 60 160 6

Weekly class schedule

 1. Istraživanje predmetnog područja i uspostavljanje GIS, literaturne i foto baze podataka I (okupljanje postojećih podataka)
 2. Istraživanje predmetnog područja i uspostavljanje GIS, literaturne i foto baze podataka II (izrada tematskih podataka)
 3. Istraživanje predmetnog područja i uspostavljanje GIS, literaturne i foto baze podataka III (izrada tematskih podataka)
 4. Karakterizacija/tipologija krajobraza I
 5. Terenske vježbe
 6. Karakterizacija/tipologija krajobraza II
 7. Procjena osjetljivosti krajobraza (kulturna, prirodna i vizualna)
 8. Procjena kvaliteta I (kulturne, prirodne i vizualne)
 9. Procjena kvaliteta II (kulturne, prirodne i vizualne)
 10. Definiranje i elaboracija budućih djelatnosti
 11. Definiranje scenarija
 12. Plan revitalizacije I – zoning varijante
 13. Plan revitalizacije II – detalji (principi budućeg načina korištenja zemljišta kroz skice i fotosimulacije, izrada dijagrama i koncepata prema djelatnostima i razvojnim scenarijima, simulacije razvojnih scenarija)
 14. Komentar prvog drafta seminara
 15. Prezentacija seminarskog rada

Obligatory literature

 1. Tomić Reljić, D., Koščak Miočić-Stošić, V., Butula, S., Andlar, G (2017.).: Pregled mogućnosti primjene GIS-a u krajobraznom planiranju // Kartografija i geoinformacije
 2. Branka Aničić (2003): Vrednovanje i razvojne mogućnosti agrarnog krajobraza na području Krašića, Priručnik za savjetnike (u arhivu Zavoda)
 3. Aničić, Ogrin, Andlar (2007): Revitalisation of the Rural Landscape of the Blato Area on the Island of Korčula (web)
 4. Sala, Pere; Laura Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.) (2014). Landscape planning at a local level in Europe. Olot: Landscape Observatory of Catalonia; Andorra la Vella: Government of Andorra (web)

Recommended literature

 1. Kevin Bishop - Adrian Phillips (2004): Countryside Planning: New Approaches to Management and Conservation, Earthscan Publications Ltd. London (u arhivu Zavoda)
 2. Andlar, Goran; Šrajer, Filip; Trojanović, Anita. Classifying the Mediterranean terraced landscape: the case of Adriatic Croatia. Acta geographica Slovenica, [S.l.], v. 57, n. 2, jan. 2017. ISSN 1581-8314. Available at: <https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/4673>
 3. Dewey Thorbeck (2012): Rural Design: A New Design Discipline, Routledgebooks
 4. Terry Marsden, Jonathon Murdoch, Philip Lowe, Richard C. Munton, Andrew Flynn (1993): Constructing the Countryside - Approach to Rural Development (Restructuring Rural Areas S.), Routledge, London (u arhivu Zavoda)
 5. Andlar G. (2012.) Iznimni kulturni krajobrazi primorske Hrvatske (disertacija)

Similar course at related universities

 • Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Rural Landscape – Management and Planning, Landscape architecture Programme, Faculty of Science, University of Copenhagen

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.