Print

Teorija krajobraznog oblikovanja (157468)

Course coordinator

Course description

Modul upoznaje studente s pojmom teorije i osnovnim teoretskim spoznajama potrebnim za razumijevanje kompozicije u krajobraznom oblikovanju i za generiranje krajobraznih oblika. Predmet teorije - krajobraz kao artefakt. Pojam teorije oblikovanja i načini njenog nastajanja. Teorija kao interpretacija i kao normativno polazište.Teorija kao korpus temeljnih spoznaja na kojima se zasniva određena djelatnost. Osebujnosti krajobraznog oblikovanja u usporedbi sa srodnim disciplinama. Strukturne komponente krajobraza i njihova uloga u oblikovanju . Pojam forme. Oblici prostornog reda u krajobrazu (sekvenca, akcent, dominacija, ponavljanje, klimaks, simetrija, kontrast). Mimezis i apstrakcija - način stvaranja izražajnih sredstava . Generiranje krajobraznog oblika. Simbolizam u prirodnom (atribucija) i u oblikovanom krajobrazu. Morfološki odnos između građenih artefakata i krajobraza, mogućnost i ograničenja usklađivanja. Land Art i krajobraz. Studenti kroz seminare i projekt prolaze i savladavaju generiranje krajobraznih oblika. Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i/ili završnog ispita, čemu prethodi obavezno izvršavanje seminara i projekta generiranja oblika.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 35
Seminar: 6
Field exercises: 4
Design exercises: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Description

Predaja i prezentacija seminarskog rada i projekta generiranja krajobraznih oblika.

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje odnosa između krajobrazne produkcije i društveno-političkih prilika, upoznaje ga sa sintaksom i rječnikom krajobraznog oblikovanja te produbljuje razumijevanje kompozicije oblikovanog krajobraza.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja po tematskim cjelinama predviđene nastavnim planom.
 • Provjere znanja
  Pismeno (međuispit I I II ili završni ispit), usmeno.
 • Konzultacije
  Prema potrebi uz prethodni dogovor
 • Terenske vježbe
  Prepoznavanje, analiza i definiranje međusobnih odnosa elemenata u urbanom ili ruralnom krajobrazu. Opis i kritičko razmatranje određene prostorne situacije./ kompozicije,
 • Seminari
  Seminarski rad iz područja teorije krajobraznog oblkovanja (analiza I kritičko razmatranje odabrane teme).
 • Projektantske vježbe
  Generiranje krajobraznih oblika na stvarnom zadatku (projektiranje kroz istraživanje). Studenti slobodno formiraju projektni program. Izrada konceptualnih rješenja (različita mjerila i nivo razrade). Prezentacija u slobodnoj formi.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati, procijeniti i ocijeniti postojeći krajobraz Pismeni, Usmeni , Projektantske vježbe
Definirati elemente kvalitete krajobraza Pismeni, Usmeni, Projektantske vježbe
Razlikovati tipologiju otvorenih prostora urbanih i ruralnih sredina te utvrditi njihove oblikovne značajke Pismeni, usmeni, Projektantske vježbe
Prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi Pismeni, Usmeni, Seminarski rad
Generirati veći broj konceptnih rješenja oblikovanja krajobraza Projektantske vježbe, Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan redovne nastave.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Međuispit pismeni I i II ili završni ispit 50% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
35 105 3
Seminari 10% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 18 0,5
Projektantske vježbe 40% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
19 57 2
Usmeni ispit 10 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,5
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Međuispit pismeni I i II ili završni ispit Predviđeno nastavnim planom.
Seminari Predviđeno nastavnim planom. Do kraja semestra.
Projektantske vježbe Predviđeno nastavnim planom. Do kraja semestra.
Usmeni ispit Nakon položenog pismenog ispita.

Weekly class schedule

 1. (P) Uvod u modul. Društvena uloga i značaj krajobraznog oblikovanja kroz povijest. (S) Uvod u projekt generiranja oblika I seminarskog rada.
 2. (P) Općenito o teoriji - značenje i pojmovi. Pojam krajobraza. Krajobrazna arhitektura - krajobrazno oblikovanje - krajobrazno planiranje. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 3. (P) Ploha u krajobraznoj građi . Volumen i linearni elementi u krajobrazu. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 4. (P) Boja u vizualnoj građi i oblikovanju krajobraza. Druge vizualne značajke: tekstura, tonske vrijednosti, oblik, mjerilo. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 5. (P) Oblici prostornog reda: red, slijed, ponavljanje, progresija, stupnjevanje, klimaks, akcent, dominanca, simetrija, perspektiva, ritam. Kontrast kao oblik prostornog reda. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 6. (P) Apstrakcija - postupak za oblikovanje izražajnih sredstava u krajobraznom oblikovanju. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 7. (P) Simbolizam u prirodnom i oblikovanom krajobrazu. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 8. (kolokvij I) (P) Artikulacija - pojam i uloga i oblikovanju krajobraza. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 9. (P) Mimezis (teorija oponašanja) u oblikovanju krajobraza. (S) Prezentacija seminarskog rada.
 10. (P) Generiranje krajobraznog oblika. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 11. (P) Morfološki međuodnos krajobraza i arhitekture (građenih artefakata). (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 12. Terenska nastava
 13. Mogućnosti i osporivosti ekološkog pristupa oblikovanju krajobraza. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 14. (P) Land Art i oblikovanje krajobraza. (PV) Komentar i rad na projektnom zadatku.
 15. (kolokvij II) (S) Finalna prezentacija projekta.

Preconditions

Obligatory literature

 1. Ogrin, D. (2010), Krajinska arhitektura, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 2. Swaffield, S. (2002), Theory in Landscape architecture, University of Pennsylvania Press
 3. Doherty, G., Waldheim, C. (2015). Is Landscape…? Essays on the identity of landscape, London
 4. bilješke sa predavanja

Recommended literature

 1. Jellicoe, G. (1965-1970), Studies in Landscape Design. Oxford University Press
 2. Corner, J. (1999), Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princetom Architectural Press
 3. Arnheim, R. (2002), Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye, University of California Press

Similar course at related universities

 • Teorija krajinskega oblikovanja, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Landscape Theory, Edinburgh College of Art
 • Theories and methods of landscape architecture, Universität für Bodenkultur Wien

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.