Print

Ekologija korova (144433)

Course coordinator

Course description

S novim, ekološki prihvatljivim načinima suzbijanja korova, poznavanje biologije i ekologije korova dobiva veliku važnost. Ciljevi predmeta su: principi ekologije korova; genetički aspekti korova; ekološke značajke životnog ciklusa; utjecaj abiotskih čimbenika na rast i razvoj korova; interferencije u agroekosustavu; biološku raznolikost i promjene u sastavu korovnih zajednica. Predmet posebno obrađuje mogućnost prognoze zakorovljenosti (utvrđivanje banke sjemena korova) te primjenu prognoznih modela nicanja korova u određivanju optimalnog vremena suzbijanja korova. Cilj predmeta je i obrada invazivnih korovnih vrsta i njihova aerobiologija.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Auditory exercises: 2
Practicum: 10
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): >90%

General competencies

Predmet će studentu omogućiti stjecanje vještina u poznavanju korova i razumijevanju odnosa kultura-korov. Student će moći usmjeriti vještine na sastavljanje racionalnih i ekološki prihvatljivih strategija suzbijanja korova.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se održavaju u jednoj grupi
 • Vježbe u praktikumu
  Na praktičnim vježbama utvrđivati će se klijavost sjemena korovnih vrsta skupljenih na terenskoj nastavi. Iz uzoraka tla obaviti će se analiza banke sjemena kao osnova za kratkoročnu i dugoročnu prognozu zakorovljenosti. Izolirane sjemenke testirati će se destruktivnim metodama radi utvrđivanja postotka viabilnih sjemenki iz izolirane sjemenske populacije.
 • Terenske vježbe
  Odlazak na terensku nastavu na Pokušalište Šašiinovečki Lug. Upoznavanje s korovnim vrstama, skupljanje sjemena korovnih vrsta koje će se koristiti na praktičnim vježbama. Uzimanje uzoraka tla radi analize banke sjemena tla koja se provodi na praktičnim vježbama.
 • Seminari
  Svaki student na početnom predavanju dobiti će jednu korovnu vrstu (ekonomski značajnu) te će morati prezentirati njenu biologiju i ekologiju. Studente će se uputiti na relevantnu literaturu i dati detaljne upute oko prezentacije seminarskog rada.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
iskazati važnost bioloških i ekoloških značajki korova u različitim ekosustavima Pismeni ispit
objasniti razloge promjena u sastavu korovnih vrsta na poljoprivrednim površinama Pismeni ispit
ustanoviti na koji način abiotski i biotski čimbenici utječu na vrijeme pojave korovnih vrsta Pismeni ispit
utvrditi sastav korovne flore poljoprivredne površine analizom sjemena iz uzorka tla Kolokvij
raspraviti i primijeniti utjecaj bioloških i ekoloških značajki korova u suvremenim pristupima njihova suzbijanja Seminar

Working methods

Teachers' obligations

-upoznati studente s ishodima učenja ukupno za predmet i za pojedinu nastavnu jedinicu
-izravnom nastavom obraditi principe biologije i ekologije korova
-na početku semestra svakom studentu osmisliti temu za samostalni rad (u skladu s opisom predmeta obrada jedne korovne vrste)
-upućivanje na relevantnu literaturu iz područja teme samostalnog rada
-kroz konzultacije tijekom izravne nastave prati i usmjerava studenta u izradi samostalnog rada

Students' obligations

-prisustvovanje na nastavi
-kontinuiran rad na temi samostalnog rada
-izrada rada u pisanom obliku
-završno prezentiranje samostalnog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 30% 1-4
5
6,7
8,9
10
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 27 0,9
Pismeni ispit 70% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 63 2,1
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. P Uvod u ekologiju korova. Povijest i smjernice o znanosti o korovima. Važnost biologije i ekologije korova za poljoprivrednu proizvodnju i agroekosustav.
 2. V (T) Pokušalište Agronomskog fakulteta Šašinovečki Lug : skupljanje sjemena korova radi utvrđivanja klijavosti/dormantnosti. Uzimanje uzoraka tla za analizu sjemena u tlu u svrhu prognoze zakorovljenosti.
 3. P Podjela korova. Životni oblici biljaka. Fiziološka klasifikacija biljaka. Korovi kao posljedica ljudske aktivnosti. Odnos korova prema ekološkim čimbenicima-ekološki indeksi i životne forme biljaka.
 4. P Distribucija populacija korova, promjene tijekom vremena te procjene distribucije populacija. Abundancija i načini mjerenja abundancije populacija. Promjene strukture i dinamike populacija tijekom vremena. Sukcesija na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama. V Računski izračun – predviđanje promjene u dinamici populacije korova u mirnom i periodičkom okolišu
 5. P Seksualna i aseksualna reprodukcija. Širenje korova u prostoru (primarno i sekundarno širenje). Sastav sjemena korova u tlu unutar agroekosustava. V (L) Utvrđivanje klijavog sjemena korova u populaciji sjemena sakupljenog s biljaka na terenskoj nastavi. Utvrđivanje intra-populacijske varijabilnosti kroz masu i krupnoću sjemena
 6. P Utjecaj abitotički i biotičkih čimbenika na klijanje i nicanje korova: razvoj biljke od sjemena do klijanca
 7. V (L) Destruktivne metode utvrđivanja viabilnosti sjemena. Tetrazolium test i test pritiska (crush test).
 8. V (L) Analiza banke sjemena korova u tlu metodom prosijavanja kroz sistem sita. Determinacija sjemenki korova izoliranih iz banke sjemena.
 9. P Utjecaj abiotičkih i biotičkih čimbenika na fenološke razvojne faze korovnih vrsta: od klijanca do odumiranje biljke (formiranje sjemena). Utvrđivanje sume toplinskih jedinica za razvoj pojednih fenoloških faza korovnih vrsta.
 10. Interakcija među populacijama – kompeticija i alelopatija. Intra i inter kompeticija. Utjecaj kompeticije na populacije. Čimbenici kompeticije – svjetlo, hraniva, voda i prostor. Alelopatija – uloga alelopatije u agroekosustavu, alelopatski učinak korovnih vrsta.
 11. P Invazivne biljne vrste - definiranje problema; načini namjernog i slučajnog unosa invazivnih biljnih vrsta; ekonomska štetnost invazivnih korovnih vrsta; alergeni potencijal biljnih vrsta
 12. P Metode praćenja peludi alergenih biljnih (korovnih) vrsta; peludna prognoza za Republiku Hrvatsku; Alergo-alert-aplikacija za praćenje peludi alergenih biljaka u zraku; uvod u melisonopalinologiju
 13. V (L) Laboratorij za aerobiologiju nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar: demonstracije metoda praćenja peludi u zraku i u medu – prikaz rada uzorkivača peludi smještenog na krovu Zavodu; priprema preparata za mjerenje peludi (u zraku i u medu); mikroskopiranje peludnih uzoraka; mikroskopski prikaz peludi alergenih biljaka – Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium spp., Rumex spp., Plantago spp
 14. S- zajedničko usmeno izlaganje seminarskog rada
 15. S- zajedničko usmeno izlaganje seminarskog rada.

Obligatory literature

 1. Šarić T., Ostojić Z., Stefanović L., Milanova S., Kazinczi G., Tyšer L. (2011). The changes of the composition of weed flora in South-eastern and Central Europe as affected by cropping practices. Proceedings of the 3rd International Symposium on Weeds Sarajevo, 20-21 May, 2011 (part I). Herbologia, Vol. 12 (1): 4-16
 2. Hulina N. (1998). Korovi. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Kovačević J. (1976). Korovi u poljoprivredi. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 4. Odabrana poglavlja iz: Booth B. D., Murphy S. D. i Swanton C.J. (2003). Weed ecology in natural and agricultural systems.

Recommended literature

 1. Zimdahl R. L. (2007): Fundamentals of Weed Science (third edition). Academic press, USA
 2. Radovi iz različitih časopisa: Weed Science, Weed research, Weed technology, Invasive plant science and management journal
 3. preporučene internet stranice

Similar course at related universities

 • Weed Ecology and Management, University of Vermont

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.