Print

Ekološka psihologija (197942)

Course coordinator

Course description

Cilj kolegija je upoznati studente/ice sa sadržajima i metodama koje omogućuju sudjelovanje u procesu planiranja i mijenjanja čovjekove fizičke okoline.
Tijekom kolegija studenti/ce će imati priliku upoznati karakteristike ponašanja i doživljavanja ljudi u svakodnevnoj okolini, specifičnostima osnovnih metoda za prikupljanje podataka u ovom području psihologije, psihološkim aspektima korištenja i oblikovanja okoline, te njenog unapređenja i zaštite.
Studenti/ce tijekom kolegija prolaze sve faze znanstvenog istraživanja: od pregleda literature u pojedinom području koje su odabrali, preko osmišljavanja nacrta istraživanja do konačne prezentacije rezultata i zaključaka na temelju istraživanja. Na završnom susretu studenti/ce izlažu proces i rezultate provedenog istraživanja uz grupnu raspravu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1 with L2 elements

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Seminar: 30

Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Redovito nazočenje nastavi preduvjet je za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu (70% dolaznosti).

General competencies

Predmet osposobljava za korištenje primjerene metodologije znanstvenih istraživanja u rješavanju problema iz različitih područja krajobraznog oblikovanja.
Studenti/ce uče samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja stručnjacima i laicima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Kroz seminare studenti u grupama uče isplanirati nacrt istraživanja u ovom području te evaluirati subjektivnu kvalitetu promjena u okolini. U sklopu seminara studenti/ice imaju dva zadatka: 1. Razrada nacrta istraživanja – grupni rad/prezentacije 2. Provedba istraživanja i prezentacija rezultata istraživanja uz raspravu

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. kolokvij 35% ili 35 bodova (za prolaz je potrebno min. 20 bodova) 12 40 2
2. kolokvij 35% ili 35 bodova (za prolaz je potrebno min. 20 bodova) 10,5 45 2
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Provedba istraživanja i prezentacija rezultata 30% ili 30 bodova (za prolaz je potrebno min. 18 bodova) 22,5 30 2

Ocjena se formira na temelju zadataka u okviru seminara i provjera znanja koje se odvijaju putem kolokvija ili ispita.
Studenti/ice imaju pravo pristupiti pisanju kolokvija samo jedanput. Kolokvij nije obavezan, ali uvelike olakšava polaganje kolegija. Ukoliko student/ica kolokvira oba kolokvija, ne mora izaći na pismeni ispit. Ukoliko student/ica ne položi jedan od kolokvija, treba polagati ispit.
Kolokvij I. uključuje gradivo prvih sedam cjelina, a Kolokvij II. gradivo drugih pet cjelina obuhvaćenih predavanjima.
Završni ispit uključuje gradivo cijelog kolegija.
Kolokviji i pismeni ispit sadrže pitanja točno/netočno, višestrukog izbora i otvorenog tipa (navođenje definicija, primjera ili davanje objašnjenja).
Studenti/ice imaju pravo odbiti dobivenu ocjenu - u tom slučaju ocjena se poništava i kao takva postaje nevažeća.
Jednom odbijena ocjena ne može se naknadno aktivirati.

Weekly class schedule

 1. Uvod u ekološku psihologiju
 2. Predmet ekološke psihologije
 3. Teorijski pristupi u ekološkoj psihologiji
 4. Metode istraživanja u ekološkoj psihologiji
 5. Opažanje okoline
 6. Kognicija okoline
 7. Kolokvij 1
 8. Sociospacijalne dimenzije prostora
 9. Okolinski stresori
 10. Planiranje okoline
 11. Život u gradu
 12. Čovjek i prirodna okolina
 13. Kolokvij 2
 14. Prezentacije seminara
 15. Završno predavanje

Obligatory literature

 1. Bell, P. A., Fisher, J. D., Baum, A. M. I Greene, T. C. (2006). Environmental psychology. New York: Holt, Rinehart and Wilson. (odabrana poglavlja)
 2. Bechtel, R. i Churchman, A. (2007). Handbook of environmental psyhology. New York: Plenum Press. (odabrana poglavlja)
 3. Steg, L., van den Berg, A. E. i De Groot, J. I. (2012). Environmental psychology: An introduction. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. (odabrana poglavlja)

Recommended literature

 1. Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline (https://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija)
 2. Journal of Environmental Psychology (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology)
 3. Ajduković. D. i Čorkalo, D. (1992). Empirijsko utvrđivanje simbola grada. Socijalna ekologija, 1, 309-320
 4. Čorkalo, D. (1992). Psihologijski aspekti istraživanja percepcije opasnosti. Socijalna ekologija, 1, 63-81.
 5. Jelić, M., Šeruga, M. i Mikloušić, I. (2013). Provjera teorije vidik-zaklon na primjeru gradskih parkova. Socijalna ekologija, 22(3), 183-200.
 6. Bonnes, M. i Secchiaroli, G. (1995). Environmental psychology: A psycho-social introduction. London: Sage Publications.
 7. Fleury-Bahi, G., Pol, E. i Navarro, O. (Eds.). (2017). Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research. Cham: Springer International Publishing.
 8. Gifford, R. (2016). Research methods for environmental psychology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Similar course at related universities

 • Environmental Psychology, University of Surrey
 • Environmental Psychology, CUNY Graduate Center
 • Environmental Psychology, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Institute for Psychology

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.