Print

Vinogradarstvo 2 (143857)

Course coordinator

Course description

Modul Vinogradarstvo 2 daje temeljna znanja o izboru i valorizaciji vinogradarskog položaja s osvrtom na sve bitne čimbenike proizvodnog prostora. Studente uči o pripremnim radovima prilikom podizanja vinograda - izbor kultivara i lozne podloge, priprema terena, obrada tla, planiranje proizvodnog prostora, sadnja i njega mladog vinograda te armatura u vinogradu. Daje teoretske i praktične osnove rezidbe vinove loze, kao funkcije u formiranju i održavanju uzgojnog oblika i njegov utjecaj na procese i dinamiku dozrijevanja grožđa. Modul obuhvaća teoretske postavke gnojidbe vinograda i ishrane vinove loze te objašnjava ulogu pojedinih elemenata u fiziologiji vinove loze. Detaljno se prolaze različiti sustavi uzdržavanja tla i njihov utjecaj na kakvoću grožđa. Posebni naglasak daje se fiziološkim procesima dozrijevanja grožđa, utjecaju vanjskih i unutarnjih čimbenika na dinamiku dozrijevanja, stupnjevima zrelosti grožđa te određivanju roka berbe.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Elective course, 6 semester, 3 year)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 4 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Seminar: 6
Field exercises: 30

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 61-70
Good (3): 71-80
Very good (4): 81-90
Excellent (5): 91-100

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Description

Program modula u dijelu terenskih vježbi, laboratorija i nastave u praktikumu u cijelosti se izvodi na prostorima VV pokušališta Jazbina. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovara se sa studentima.

General competencies

Stjecanje temeljnih znanja i vještina o mogućnostima te načinu podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama vinogradarske proizvodnje

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Praktične vježbe na pokušalištu Jazbina
 • Seminari
  Seminarski radovi studenata na zadane teme, odnosno problematiku pojedinih područja tehnologije proizvodnje grožđa

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati i razumijeti procese projektiranja vinograda- izbor položaja i tla, kultivara i lozne podloge, meliorativne obrade i gnojidbe, pripremnih radova za sadnju Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Demonstrirati znanje o rezu u zrelo i zelenoj rezidbi Pohađanje vježbi
Objasniti cilj i značaj gnojidbe na proces dozrijevanja i kakvoću grožđa te ulogu mikro i makroelemenata u ishrani loze Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Opisati različite načine obrade tla te utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast, razvoj i rodnost vinove loze Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Utvrditi optimalnu zrelost grožđa i osnovne pokazatelje kakvoće mošta Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Identificirati fiziološke procese dozrijevanja grožđa te utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na dinamiku dozrijevanja Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima strojne berbe grožđa Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na određenu temu u suradnji sa ostalim studentima Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 90% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 102 3,4
Seminarski rad 10 % 6 24 0,8
Predavanja+vježbe 54 54 1,8
Ukupno 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Redovni ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 2. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 3. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 4. Projektiranje i podizanje vinogada- P, S
 5. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 6. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 7. Projektiranje i podizanje vinogada- S
 8. Gnojidba vinograda i ishrana vinove loze- P, T
 9. Gnojidba vinograda i ishrana vinove loze- P, T
 10. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu i navodnjavanje vinove loze- P, T
 11. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu i navodnjavanje vinove loze- P, T
 12. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 13. Berba grožđa, P, T
 14. Berba grožđa- T
 15. Berba grožđa- T

Obligatory literature

 1. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet, R. Ćirpanov, Novi Sad
 2. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb
 3. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. Mullins, M.G., Bouquet, A., Williams, L.E., (1996): Biology of the grapevine, Cambridge, University press, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.