Print

Razvojni projekti u ruralnom turizmu (144409)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno planiranje, vođenje i evaluaciju razvojnih projekata i investicija na području ruralnog turizma. Tijekom nastave studenti će se upoznati s ruralnim turizmom kao diverzificirajućim izvorom prihoda ruralnog stanovništva, vrstama turističkih projekata te izvorima njihovog financiranja. Uz pregled aktualnih natječaja relevantnih europskih i nacionalnih fondova studenti će tijekom seminarske nastave prolaziti proceduru prijave institucionalnih i poduzetničkih projekata u ruralnom turizmu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Auditory exercises: 12
Seminar: 20
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Po završetku modula studenti će biti sposobni prepoznati i ocijeniti potencijale za aktivnosti ruralnog turizma, kreirati institucionalne i poduzetničke projekte te samostalno utemeljiti i upravljati turističkim gospodarstvom.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati ulogu i mogućnosti turizma u gospodarskoj strukturi ruralnog područja pismeni
Ocijeniti potencijale ruralnog područja za turističku djelatnost pismeni
Osmisliti, pripremiti i voditi razvojne projekte s područja ruralnog turizma pismeni, seminar
Napraviti strateški, marketinški i financijski plan projekata u ruralnom turizmu seminar
Prepoznati mogućnosti financiranja projekata pismeni, seminar
Odrediti organizacijske oblike poduzetničkog djelovanja u ruralnom turizmu pismeni, seminar
Kvantitativno i kvalitativno evaluirati učinke poduzetničke aktivnosti u ruralnom turizmu pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 60 60 1
Izrada seminara i prezentacija 40% 0- 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 2
Pismeni ispit 50% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
70 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja. Tijekom nastave
Usvojenost programskog sadržaja Studenti polažu pismeni ispit koji uključuje ukupno gradivo modula. Usmeni ispit je opcijski za studente koji žele bolju ocjenu.

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul i upoznavanje studenata sa strukturom i sadržajem programa modula, organizacija i obveze kroz nastavu i seminare. P
 2. Vrste razvojnih projekata ruralnog turizma. P
 3. Fondovi i programi za razvoj ruralnog turizma. S
 4. Osnove projektnog menadžmenta. P
 5. Prijava institucionalnih razvojnih projekata. A
 6. Provedba institucionalnih razvojnih projekata i projektno izvješćivanje. P
 7. Primjeri institucionalnih projekata. A
 8. Uloga poljoprivrede i agrobiznisa u gospodarskoj strukturi i razvoju. Promjene u strukturi poljoprivredne proizvodnje kao pokazatelji razvoja poljoprivrede. P
 9. Poduzetništvo u ruralnom turizmu. P
 10. Poslovni plan poduzetničkih projekata u ruralnom turizmu – strateški, marketinški i financijski plan. A
 11. Investicijska ocjena prihvatljivosti projekata. A
 12. Značajke i primjeri projekata selektivnih oblika ruralnog turizma. S
 13. Prezentacije seminara i rasprava. S
 14. Prezentacije seminara i rasprava. S
 15. Prezentacije seminara i rasprava. S

Obligatory literature

 1. Demonja, D., Ružić, P. (2010). Ruralni turizam u Hrvatskoj - s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani, Samobor
 2. Bartoluci, M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva, Školska knjiga, Zagreb..
 3. Štilinović, J. (2013). EU fondovi i program za turizam, Nova knjiga rast, Sesvete

Recommended literature

 1. Buble, M. (2010). Projektni menadžment, Minerva - Visoka poslovna škola, Dugopolje
 2. Ivanković, L. (2012). Značajke agroturističke potražnje u odabranim županijama Republike Hrvatske, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 3. Svržnjak, K., Kantar, S., Jerčinović, S., Kamenjak, D. (2014). Ruralni turizam: uvod u destinacijski menadžment, Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Similar course at related universities

 • Rural Tourism Management, Royal Agricultural University, Velika Britanija
 • Ecotourism and Rural Development, University Kent, Velika Britanija

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.