Print

Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)

Course coordinator

Course description

U svijetu je zbog sve veće potrošnje početkom XX stoljeća došlo do intenzivne proizvodnje tvz. industrijskih gljiva. Njihova namjena nije bila zamjeniti samonikle šumske gljive, već da budu dostupne što većemo broju potrošača. Da bi se udovoljilo sve većoj potošnji gljiva, danas gotovo svaka zemlja ima proizvodnju plemenite pečurke (Agaricus bisporus), bukovače (Pleurotus ostreatus) i neki drugih jestvih, ali i ljekovitih gljiva primjerice Ganoderma lucidum. U svijetu se danas proizvode milijarde tona različitih gljiva, koje se velikim dijelom prerađuju, konzerviraju ili koriste kao sastojak u industriji prerade mesa, sirarstvu i u proizvodnji raznih gotovih jela. Gljive su nezaobilazne i u farmaceutskoj industriji, jer od ukupno proizvedenih antibiotika, antivirusnih i antikancerogenih tvari, droga itd. na gljive otpada veliki postotak. Usprkos usvojenim tehnologijama u proizvodnji određenih vrsta gljiva, postoji stalna težnja mikrobiologa da paletu proizvodnje gljiva prošire i na najskupocjenije i najtraženije vrste kao što su tartufi, smrčci i vrganji. U tom smislu potrebno je upoznati studente sa tehnologijom proizvodnje i prerade brojnih vrsta gljiva za koji postoji izuzetno velika potrežnja na tržištu. Stoga za temeljito poznavanje proizvodnje i prerade jestivih i ljekovitih gljiva studenti moraju upoznati sa tehnologijom uzgoja i prerade jestivih i ljekovitih gljiva te kritički verednovati tehnološka rješenja u proizvodnji gljiva.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 6
Seminar: 6
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje tehnoloških procesa u proizvodnji i preradi gljiva. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja te vještine za organizaciju, provedbu i nadzor procesa uzgoja ili prerade gljiva uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Metodologija proizvodnje kultura i micelija te upoznavanje studenata sa procesom prerade gljiva
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u grupama u cilju stjecanja znanja iz proizvodnje gljiva
 • Seminari
  Seminar vezan za proizvodnju i preradu gljiva. Skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i prezentiraju seminare

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati gospodarsku važnost proizvodnje gljiva u svijetu i Hrvatskoj Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Analizirati prikladnost vrste gljive i tehnologije uzgoja s obzirom na čimbenike okoliša i zahtjeve tržišta Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Preporučiti najučinkovitije suvremene tehnologije uzgoja gljiva uz odabir prikladne opreme i tehnike Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, terensko ispitivanje, usmeni ispit
Kritički vrednovati tehnološka rješenja u proizvodnji gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Valorizirati i organizirati proizvodnju komposta, micelija i gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, projektna ideja, usmeni ispit
Prepoznati najvažnije štetočinje u uzgoju gljiva te preporučiti toksikološki, ekološki i ekonomski optimalan način suzbijanja Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Utvrditi kakvoću, hranidbenu, funkcionalnu i ljekovitu vrijednost ubranih gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Iskazati osnovne metode praćenja sljedivosti i kontrole kvalitete proizvoda Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Prezentirati rezultate znanstveno-istraživačkog i stručnog rada iz područja gljivarstva Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati i provoditi predavanja, vježbe i seminare. Pripremiti literaturne izvore za učenje Organizirati i provoditi radne zadatke, pripremu i obranu seminarskih radova, testove znanja

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Izrada i obrana seminarskog rada
Polaganje testova znanja i usmenog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 52 52 1,8
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 36 1,2
Test znanja 1 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 46 1,5
Test znanja 2 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 46 1,5
Završni ispit -
UKUPNO 100% [(Sx20)+(T1x40)+(T2x40)/100 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Evidencija nazočnosti studenata. Izostanci su dozvoljeni sukladno Pravilniku o studiranju Agronomskog fakulteta
Seminarski rad - priprema prezentacije Ocjenjuje se sadržaj rada, timski rad, analiza problema i zaključivanje te prezentacijske sposobnosti. Pisani dio rada 50%, izvedba prezentacije 50%. 14. i 15. tjedan
Test znanja 1 Obuhvaća prvi programski dio predmeta: Morfologije, fiziologije, metabolizma, gospodarske važnosti gljiva. 7. tjedan -
Test znanja 1 Obuhvaća drugi programski dio predmeta: tehnologija proizvodnje i prerade gljiva. 15. tjedan -
Završni ispit* Obuhvaća ispitne cjeline predmeta (test znanja 1 i test znanja 2) iz kojih student nema pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Gospodarska važnost proizvodnje i prerade gljiva
 2. Prikaz i opis gljiva pogodnih za proizvodnju
 3. Fiziologija i metabolizam gljiva obzirom na način ishrane
 4. Proizvodnja komposta kultura i micelija gljiva
 5. Tehnologija proizvodnje plemenite pečurke Agaricus bisporus i bukovače Pleurotus ostreatus
 6. Tehnološki postupci u proizvodnji gljiva shii-take i slamnatice
 7. Tehnologija proizvodnje baršunaste panjevčice, zečarke i jablanovače
 8. Tehnologija proizvodnje smrčka, hrastove sjajnice i resastog igličara
 9. Terenska nastava
 10. Uzgoj mikoriznih gljiva
 11. Minaralna svojstva jestivih i ljekovitih gljiva
 12. Prerada jestivih i ljekovitih gljiva
 13. Proizvodi od ljekovitih gljiva - kontrola kvalitete proizvoda
 14. Terenska nastava
 15. Seminarski radovi

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin sustav e-učenje)
 2. Novak B. (1997): Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
 3. Zjalić S., Reverberi M., Ricelli A., Fabbri A., Fanelli C. (2008). Medicinal Mushrooms. Science Publishers, Str. 299-339.
 4. Stamets P. (2000). Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms. Third Edition. Crow Publishing Group, New York

Recommended literature

 1. Božac R. (2003): Gljive, morfologija, sistematika, toksikologija. Školska knjiga, Zagreb
 2. Kavanagh K. (2005). Fungy biology and applications. John Wiley & Sons Ltd., The Atrium, Southern Gate, Chichester

Similar course at related universities

 • Gojenje gob, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 • Biotehnologija višjih gliv, Biotehniška fakluteta v Ljubljani
 • Gojenje gob, Agronomski fakulteti v Mariboru

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.