Print

Interakcije herbicida u tlu (144434)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je razumijevanje ponašanja herbicida u okolišu, odnosno razumijevanje glavnih interakcija herbicida u tlu. Sadržaj predmeta obuhvaća utjecaj krute, tekuće, plinovite, biofaze tla i vremenskih prilika na ponašanje herbicida u tlu nakon primjene. Svaki od čimbenika interakcije zbog kompleksnosti bit će obrađen zasebno s pedološkog, mikrobiološkog i analitičkog gledišta (za svako područje predviđeni su specijalisti predavači), a zatim integrirani u praksu. Razumijevanje interakcija olakšat će pravilan odabir i primjenu herbicida. Poznavanje fizikalno-kemijskih svojstava i integriranje u praksu omogućuje predviđanje mogućih scenarija ponašanja herbicida ovisno o pedo-klimatskim uvjetima.

Type of course

 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 24
Practicum: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
 • Ana Milanović-Litre, PhD
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): >90%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave.

General competencies

Student stječe vještine i kompetencije u području primjene herbicida općenito (na vlastitom gospodarstvu ili kao savjetnik drugim profesionalnim korisnicima herbicida). Kompetentan je za djelatnost u području prometa herbicida (zastupnik, distributer, poljoprivredna ljekarna). Naglašene su vještine razumijevanja ponašanja herbicida u okolišu, što mu omogućuje procjenu rizika za okoliš. Također stječe vještine odabira ekotoksikološki povoljnijih herbicida. Stečena znanja bit će korisna u znanstvenom i stručnom radu u području primjene herbicida.

Types of instruction

 • Predavanja
  Prema tjednom planu nastave.
 • Vježbe u praktikumu
  Prema tjedom planu nastave (14. i 15. tjedan).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati utjecaj organskih i anorganskih koloida tla na herbicidnu aktivnost i ponašanje herbicida u okolišu Aktivnost na nastavi, završni pisani (fakultativno usmeni) ispit
Opisati adsorpciju, desorpciju, ispiranje, volatilnost i razgradnju herbicida. Aktivnost na nastavi, završni pisani (fakultativno usmeni) ispit
Definirati fizikalne i kemijske značajke herbicida koje utječu na herbicidnu aktivnost i ponašanje u tlu Aktivnost na nastavi, završni pisani (fakultativno usmeni) ispit
Opisati ulogu mikroorganizama u razgradnji herbicida Aktivnost na nastavi, završni pisani (fakultativno usmeni) ispit
Navesti i opisati mjere za smanjenje rizika i mogućnosti remedijacije Aktivnost na nastavi, završni pisani (fakultativno usmeni) ispit
Definirati glavne značajke kvalitativnih i kvantitativnih metoda utvrđivanja rezidua herbicida u tlu Aktivnost na nastavi, završni pisani (fakultativno usmeni) ispit

Working methods

Teachers' obligations

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema: predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad, testova,
-dostavljanje nastavnih materijala putem Merlina,
-održavanje ispita,
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Students' obligations

-redovito pohađanje nastave,
-aktivno sudjelovanje na nastavi,
-redovito obavljanje samostalnih zadataka,
-polaganje završnog ispita,
-etično ponašanje

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave Bodovi: 10 (0 izost.); 8 (1 izost); 5 (2 izost); -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 24 0,5
Aktivnost na nastavi i samostalni rad 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 10 0,5
Završni ispit 80 manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 50 2,0
UKUPNO 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave Evidentira se pohađanje nastave. Više od tri neopravdana izostanka smatra se neupisanim predmetom. prema rasporedu nastave nema
Aktivnost na nastavi i samostalni rad Sudjelovanje na vježbama obvezno. Ocjenjuje se interaktivno sudjelovanje s diskusijom, pitanjima i sl. tijekom izravne nastave nema
Završni ispit Ispitom se testiraju ishodi učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje. redovni ispitni rokovi nema

Weekly class schedule

 1. P - Uvod u modul, ishode učenja, način rada i ocjenjivanja. Inicijalni test iz područja poznavanja herbicida. (izv. prof. dr. sc. Klara Barić)
 2. P - Uvod u pedološki dio modula: Tlo kao prirodni resurs. Definicije tla. Pedogenetski koncept postanka tla. Uloga tla u okolišu. (izv. prof. dr. sc. Mario Sraka)
 3. P - Sastav tla: Faze tla i njihov međusobni odnos. Tekstura, struktura, porozitet i tekuća faza tla. Energetsko stanje vode u tlu. Zadržavanje i kretanje vode u tlu. Kemija otopine tla-reakcije tla. Plinovita faza tla-zrak tla i aeracija. (izv. prof. dr. sc. Mario Sraka)
 4. P - Koloidi tla: Adsorpcijski kompleks tla. Mineralni koloidi – porijeklo, vrste, struktura i adsorptivna sposobnost pojedinih. Sastav i svojstva humusa. Značaj gline i humusa za kvalitetu okoliša. (izv. prof. dr. sc. Mario Sraka)
 5. P - Procesi u tlu koji utječu na ponašanje herbicida: procesi koji utječu na pokretljivost i postojanost herbicida u tlu (adsorpcija-desorpcija, apsorpcija, hlapljenje i dr.). Pregled eksperimentalnih postupaka za određivanje: a) adsorpcije-desorpcije herbicida na organsku i mineralnu fazu; pregled mogućih mehanizama interakcija te ishoda stvaranja (i)reverzibilnih veza ; b) određivanje brzine razgradnje. Čimbenici koji utječu na pojedine procese herbicida u tlu s primjerima. (dr. sc. Sanja Stipičević)
 6. P - Međusobni odnosi (uvjetovanost) pojedinih procesa: potencijal prijenosa (mobilnost) herbicida kroz profil tla kao rezultat međudjelovanja procesa. Utvrđivanje područja ranjivih na primjenu herbicida. Eksperimentalni pristup (test mobilnosti metodom lizimetara) i matematički pristup (indeksiranje herbicida uvrštavanjem podataka prikupljenih iz sorpcijskih, kinetičkih, pedoloških i meteoroloških istraživanja u jednostavne matematičke modele. (dr. sc. Sanja Stipičević)
 7. P - Analitičke metode i izračuni: ciljevi i postupci određivanja raspodjele ostataka herbicida i produkata njihove razgradnje u tlu nakon primjene u polju; osnovna svojstva pouzdane analitičke metode (validacijski parametri); primjeri monitoringa u tlu pod različitim uvjetima primjene herbicida u polju, usporedba kakvoće vode ruralne i urbane sredine. (dr. sc. Sanja Stipičević)
 8. P - Značaj mikrpoorganizama u tlu. Mikrobne populacije. (dr. sc. Sanja Stipičević)
 9. P - Ekologija i fiziologija mikroorganizama u tlu. (dr. sc. Sanja Stipičević)
 10. P - Vrste mikroorganizama sa sposobnošću razgradnje herbicida. Stimulativni i inhibitorni učinak herbicida na mikroorganizme. Mehanizam i uvjeti mikrobiološke razgradnje. (dr. sc. Sanja Stipičević)
 11. P - Herbicidi u odnosu na vrijeme primjene: na primjeru najviše korištenih herbicida prikazati praktični značaj poznavanja herbicida s gledišta vremena primjene i ponašanja u tlu. Integracija nastavne jedinice s prethodnim tematskim jedinicama. (izv. prof. dr. sc. Klara Barić)
 12. P- Interakcija herbicidnog i fitotoksičnog učinka i pedo-klimatskih uvjeta okoliša. Agrotehničke mjere za smanjenje rizika primjene herbicida i mogućnost remedijacije. (izv. prof. dr. sc. Klara Barić)
 13. PK - Biotestovi (vrste, provedba): Utvrđivanje rezidualnog herbicidnog učinka utvrđivanjem reakcije osjetljivih test kultura i kultura koje će eventualno slijediti u plodoredu nakon primjene herbicida. (Ana Pintar, mag. ing. agr.)
 14. PK - Biotestovi (vrste, provedba): Utvrđivanje rezidualnog herbicidnog učinka utvrđivanjem reakcije osjetljivih test kultura i kultura koje će eventualno slijediti u plodoredu nakon primjene herbicida. (Ana Pintar, mag. ing. agr.)
 15. PK - Biotestovi (vrste, provedba): Utvrđivanje rezidualnog herbicidnog učinka utvrđivanjem reakcije osjetljivih test kultura i kultura koje će eventualno slijediti u plodoredu nakon primjene herbicida. (Ana Pintar, mag. ing. agr.)

Obligatory literature

 1. Hance R. J. (1980). Interactions between Herbicides and the Soil. European Weed Research Society, Academic Press
 2. Barić K., Ostojić Z. (2017). Herbicidi. U: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2017. godinu. Glasilo biljne zaštite, 1-2: 225-285
 3. Diaz, E. (2008): Microbial Biodegradation-genomics and molecular biology. Caister Academic Press,UK.

Recommended literature

 1. WSSA (Weed Science Society of America (2007). Herbicide Handbook. Ninth Edition
 2. Singh H.P., Batish D. R., Kohli R. K. (2006). Handbook of Sustainable Weed Management. Food Products Press
 3. J. Cornejo and P. Jamet (eds.): Pesticide/soil interactions, INRA, Paris 2000

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.