Print

Hranidba preživača (144503)

Course coordinator

Course description

Uvod: upoznavanje s hranidbenim posebnostima preživača kao i razlikama između goveda, ovaca i koza u načinu iskorištenja hranjivih tvari i krme. Naglasak je na fermentaciji hrane i hranjivih tvari u predželucima i metabolizmu produkata fermentacije kod proizvodnje mesa, mlijeka i vune. Hranidba krava, ovaca i koza, pravilnosti koje određuju uzimanje hrane i hranidbene potrebe te načine njihovog izračunavanja. Hranidbeni načini sprečavanja metaboličkih poremećaja i zagađenja okoline te promjenama sastava mlijeka. Primijenjena hranidba je sastavljanje obroka/smjesa prema fazama proizvodnje. U hranidbi mladunaca naučit će hranidbene potrebe, sastav i hranjivost hrane za mladunce (kolostrum, mlijeko, mliječni nadomjesci, elektroliti i dodaci) i njihovo praktično hranjenje. Rast preživača kao osnova primjenjene hranidbe rasplodnog podmlatka i tova. U hranidbi ovaca i koza naglasak će biti na paši kao izvoru hranjivih tvari, načinima ispaše, brsta i njihove dopune krepkom krmom. Izučavat će se detaljno, hranidbene potrebe ovaca i koza za kretanje, proizvodnju vune, mlijeka, mesa i tijekom oskudice hrane i vode kao i njima svojstvene hranidbene smetnje.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Laboratory exercises: 8
Practicum: 10
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastava i vježbi prema satutu AF. Položene laboratorijske i vježbe u praktikumu.

General competencies

Student će naučiti samostalno procijeniti hranjivu vrijednost i kvalitetu hrane za preživače, koristiti ih u formulaciji obroka/krmnih smjesa za preživačea koje će podmiriti potrebe preživača za proizvodnju željene količine kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane za ljude, a po prihvatljivim cijenama, vodeći računa o zaštiti okoline i unapređenju zdravlja ljudi.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavnja su organizirana u blok od 2 sata i iznose se usmeno i praćena su Power Point prezentacijom. Studentima su dostupna pisana predavnja i prezentacije svih tema te se na kraju predavanja obavještavaju o mogućnosti proučavanja sljedećeg predavnjua Uvodni dio povezuje trenutno sa prijašnjim predavnjima. Centralni dio je samo predavanje gu kojem se svakih 10 minuta provjerava kroz pitanja razumijevanje ispredavane teme. Tijekom cijelog predavanja stduenti se stimuliraju da postavljaju pitanja. Završeta predavnja je sažetak i poveznica sa sljedećim predavanjem.
 • Provjere znanja
  Provjera znanja je pismena tijekom semestra i usmena nakon završetka predavanja.
 • Konzultacije
  Konzultacije se održavaju svaki utorak svakog tjedna tijekom semsetra.
 • Laboratorijske vježbe
  (8.-10. skupina od po 8. studenata) kemijske i fizikalne analize krme, krmnih smjesa i dodataka za preživače.
 • Vježbe u praktikumu
  izvode se u skupinama od po 12-15-studenata. Računsko procjenjivanje hranjive vrijednost krme za preživače, na temelju nje sastavljanja obroka/krmnih smjesa za preživače.
 • Seminari
  potpuni prikaz hranidbenih i kvalitativnih svojstava hrane za preživače. Formulacije obroka/krmnih smjesa za pojedine vrste i kategorije preživača. Hranidbene strategije u umanjenju emisije stakleničkih plinova. Proizvodnja funkcionalnog mesa i mlijeka. Organska proizvodnja mesa i mlijeka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti kompleksan odnos između kemijskog sastava, fizikalnih svojstava, visine i brzine probavljivosti u glavnih vrsta domaćih životinja, preradbenih svojstava i zdravstvene ispravnosti u procjeni hranjivosti i kvalitete krmiva. Pismeno i usmeno
Računski procijeniti hranjivu vrijednost hrane za životinje iz njihovog kemijskog sastava, načina prerade i koeficijenata probavljivosti za svaku vrstu domaćih i kućnih životinja. Pismeno
Kreirati obroke za sve vrste i kategorije domaćih životinja i kućnih ljubimaca u uvjetima prakse. Pismeno
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području proizvodnje hrane za životinje, sigurnosti i kontroli hrane, govedarstvu, peradarstvu, svinjogojstvu, konjogojstvu, ribarstvu, držanju kućnih ljubimaca i zaštiti prirode, u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima vlade i lokalne uprave u ovoj domeni Pismeno i usmeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Konzultacije. Pomoć i vođenje pri izradi seminara i diplomskih radova.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi.
Polaganje parcijalnih računskih kolokvija. Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Izrada projekta, te usmeni dio ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 66.7% 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 120 4
Pisanje i izlaganje seminarskog rada 16.7% Do 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Praktikum - samostalni dizajn obroka za jednu kategoriju preživača 16.6% do 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% do 60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-10% neovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) Odličan (5) 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Anatomske i fiziološke osobitosti preživača u iskorištavanju hrane P - posebnosti mladunaca i odraslih goveda, ovaca i koza u načinima odabira, uzimanja i unosa hrane, fermentaciji hranjivih tvari u predželucima te iskorištenju konačnih produkata u proizvodnji mesa, mlijeka i vune.
 2. Osnovna svojstva hranjivih i antinutritivnih tvari i u hranidbi preživača. Vrste hranjivih tvari, njihova biološka uloga u organizmu, interakcije, optimum, minimum, maksimum te potrebne količine za pojedine vrste i kategorije preživača. V - vrste nepoželjnih tvari i njihova štetna djelovanja na životinje.
 3. Probavljivost i metabolizam hranjivih tvari u preživača. P - kvantitativni modeli fermentacije u buragu, probavljivosti i metabolizma hranjivih tvari temelj procjene hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti krmiva za preživače.
 4. Konzumacija, energetske i proteinske potrebe preživača. Procjena konzumacije, energetski, proteinskih i aminokiselinskih potreba goveda, ovaca i koza, znakovi viška i manjka, usklađenost visine i brzine razgradnje energetskih tvari i frakcija proteina u sintezi mikrobnog proteina.
 5. Mineralne i vitaminske potrebe preživača. Procjena potrebnih količina pojedinih minerala i vitamina, manjak i višak, međusobne interakcije u preživača . V- Načini podmirenja mineralno vitaminskih potreba. V - zakonska regulativa koncentracije u hrani.
 6. Voluminozna krmiva u hranidbi preživača. P - svojstva i čimbenici hranjivost voluminoze:vrsta, stadij rasta, agrotehnika, klima, konzerviranje. V - procjena hranjivosti svježe krme, kvalitete konzerviranja sijena/silaža, trava, mahunarki, njihovih smjesa, cijele biljke žitarica, suproizvoda bilinogojstva - V
 7. Krepka krma u hranidbi preživača. P - svojstva i čimbenici, hranjivost: vrsta, agrotehnika, klima, prerada i čuvanje. V - hranjivost i udjel u obroku preživača proizvoda i suproizvoda žitarica, mahunarki, uljarica, mlijeka, dehidriranih krmiva, dodataka, krmnih smjesa.
 8. Principi sastavljanja obroka i krmnih smjesa za preživače -P. Dinamički modeli kvantificiranja potreba i hranjivosti krmiva. Odnos bioloških (dobrobit životinje) i ekonomskih (profit) zakonitosti u sastavljanju obroka. Pravila i načini sastavljanja obroka.
 9. Hranidba krava. P – hranidba i hranjenje krava prema fazama proizvodnje: suhostaj, tranzicija, početak, sredina i kraj laktacije. V - procjena hranidbenog statusa krava. V - hranidba u ekološkoj proizvodnji mlijeka. V - hranidba teladi i junica. P, V,S 4
 10. Hranidba goveda u tovu. P - fiziološka svojstva i hranidbene potrebe goveda u tovu. .Udjel krmiva u tovnom obroku. Ekstenzivni i intenzivni tov. V - hranidba po fazama: prijem i prilagodba, rast i tov.
 11. Hranidba ovaca – P. V - čimbenici određenja i procjene hranidbenih potreba ovaca, utjecaj kretanja na energetske potrebe ovaca. Udjel krmiva u obroku ovaca. Hranidba pojedinih kategorija ovaca. Hranidba ovaca na mediteranskim i brdsko-planinskim pašnjacima.
 12. Hranidba koza. P - čimbenici određenja i procjene hranidbenih potreba koza. Utjecaj kretanja na energetske potrebe koza. Udjel krmiva u obroku koza. V - hranidba pojedinih kategorija koza. Intenzivna i ekstenzivna hranidba koza.
 13. Hranidba i kakvoća proizvoda preživača te utjecaj hranidbe i hranjenja na produkciju stakleničkih plinova – P.
 14. Kakvoća mlijeka i mesa, utjecaj hranidbe na tehnološka, organoleptička, nutritivna i ljekovita svojstva (sadržaj antioksidanata i ljekovitih tvari, oksidativna stabilnost, struktura, aroma, sastav masnih kiselina) - P.
 15. Terenska nastava

Obligatory literature

 1. Grbeša, D.(2012). Preporuke u hranidbi mliječnih krava. HMU, Zagreb. Grbeša, D. (2017) Opća hranidba krava. Interna skripta. Zagreb Grbeša D. (2016). Krmiva u hranidbi krava. Interna skripta. Zagereb Grbeđša, D. (2017). Primjenjena hranidba krava. Interna skripta. Zagreb. Ruminat Nutrtion-Recommended Allowancces and Feed Tables.(ed. Jarrige, R.) (1990). Paris: INRA , London: John Libbey Eurotext.
 2. Noordhuizen, J. (2012). Dairy Herd Health and Management. A guide for veterinarians and dairy profesionals. Context Products Ltd Packington, UK.
 3. Freer, M. , Dove, H. (2002). Sheep Nutrition. Wallingford: CABI Publishing.
 4. Mioč, B. , Pavić, Vesna (2002). Kozarstvo. Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga.
 5. Chumberlain, A.T., Wilkinson, J.M. (2002). Feeding the Dairy Cow. Lincoln: Chacombe Publications.
 6. Van Soest, P.J. (1994). Nutritional Ecology of the Ruminant. -2nd ed., London, Ithaca: Cornell University Press.
 7. Baumont, R., Dulphy, J.-P. , Sauvant, F., Meschy, J., Aufrere Peyraud, J.-L. (2007). Valeur alimentaire des fourrages et des matieres premires: tables et prevision. -in: Alimatation des bovins, ovins et caprins. Tables. Versailles Cedex: Inra, Editions Quae, 149-286.¬¬¬

Recommended literature

 1. Kellems, R.O. , Church, D.C.(2002). Livestock Feeds and Feeding. -5th ed., Upper Saddle River : Prentice Hall.
 2. The Encyclopedia of Animal Nutrition (ed., Fuller, M.F.) (2004). Wallingford: CABI Publishing.
 3. NRC (2001). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Washington: National Academic Press.
 4. Davis, C. L. , Drackley, J. K. (1998). The Development Nutrition and Management of the Young Calf. Ames: Iowa State University Press.
 5. Pulina, G. , Bencini, R. (2004). Dairy Sheep Nutrition. Wallingford: CABI Publishing.
 6. Minon, D.J. (1990). Forages in Ruminant Nutrition. San Diego: Academic Press.
 7. Sauvant, D., Perez, J. M. , Tran, T. (2004). Tables of Composition and Nutritional Value of Feed Materials. Wageningen: Academic Publisher, Paris: INRA.

Similar course at related universities

 • Universidas Zaragoza
 • University of Pennsilvania
 • Cornell University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.