Print

Stručna praksa - Voćarstvo (251022)

Course coordinator

Course description

Stručna praksa je obvezni predmet na diplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 4 ECTS-a. Tijekom diplomskog studija potrebno je obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati.
Stručna praksa može se obaviti u Hrvatskoj i/ili inozemstvu kod jedne ili više pravnih osoba ili obiteljskih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čija je djelatnost sukladna programu studija. Dio stručne prakse obavljat će se na pokušalištima i u laboratorijima Fakulteta.

Type of course

  • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Compulsory course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 4.00

Teaching hours: 120
Laboratory exercises: 120

Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Conditions for obtaining signature

Odrađeni svi sati stručne prakse.

General competencies

Stručna praksa na diplomskom studiju je zadatak u kojem student radi na konkretnim slučajevima iz prakse odnosno teorijska znanja upotpunjuje s praktičnim. Uključuje stjecanje dodatnih vještina iz područja agronomije te djelokruga poslovanja kod pravne osobe ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u kojima se praksa obavlja kao i iznalaženje teme za završni rad.

Types of instruction

  • Laboratorijske vježbe
    Fizikalno-kemijske analize kakvoće plodova.
  • Vježbe u praktikumu
    Pomološka mjerenja plodova i morfološke izmjere i analize voćaka.
  • Terenske vježbe
    Provođenje agrotehničkih i pomotehničkih mjera u nasadu kroz godinu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Primijeniti odgovarajući uzgojni oblik ovisno o vrsti i uvjetima uzgoja. Napisan stručni projekt s opisom svih provedenih postupaka u voćnjaku te prezentacija stručnog projekta. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi
Usporediti učinke pomotehničkih zahvata. Napisan stručni projekt s opisom svih provedenih postupaka u voćnjaku te prezentacija stručnog projekta. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi
Ocijeniti kakvoću ploda i odrediti rok berbe. Napisan stručni projekt s opisom svih provedenih postupaka u voćnjaku te prezentacija stručnog projekta. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi
Odabrati i primjeniti pravilni agro- i pomotehnički zahvat u njezi nasada. Napisan stručni projekt s opisom svih provedenih postupaka u voćnjaku te prezentacija stručnog projekta. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi
Primijeniti pravilni način cijepljenja ovisno o vrsti. Izvještaj studenta o provedenim aktivnostima. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi.
Predložiti suvremene tehnologije proizvodnje i izabrati prikladne strojeve. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi.
Kritičko procjenjivanje tehnologije uzgoja. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi.
Povezivanje interdisciplinarnih znanja u svrhu organizacije voćarske proizvodnje. Plan radova u voćnjaku tijekom vegetacije. Izvještaj mentora i procjena rada studenta na stručnoj praksi.

Working methods

Teachers' obligations

Voditelj studija
Koordinira izradu liste provoditelja stručne prakse.

Voditelji stručne prakse
Raspoređuje studente u grupe za stručni projekt, pregledava dnevnike prakse, provodi konačno vrednovanje rada studenta.

Mentori stručne prakse
Mentor stručne prakse upoznaje studenta sa ciljevima i procedurom prakse. Tijekom semestra mentor održava konzultacije sa studentima. Neposredno vodi studente tijekom prakse na pokušalištu / kod pružatelja prakse, vrednuje rad studenta na praksi

Students' obligations

Student u dogovoru sa mentorom obavlja stručnu praksu u odabranoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Po obavljenoj stručnoj praksi student piše Izvještaj studenta o provedenim aktivnostima te piše i prezentira Stručni projekt s opisom provedenih postupaka u voćnjaku.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ukupno 90 3

Na temelju procjene rada studenta na praksi koju sastavlja mentor, voditelj stručne prakse vrednuje rad studenta na stručnoj praksi i unosi ocjenu u ISVU.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Radni učinak studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok radni učinak b) Zadovoljavajući radni učinak c) Slabiji učinak od očekivanja bez opravdanih razloga
Primjena teorije u praktičnom radu za vrijeme stručne prakse a) Pokazuje izuzetnu vještinu primjene teorije u praktičnom radu b) Prepoznaje teorijski okvir u praktičnom radu c) Ne povezuje teorijski okvir s praktičnim rado
Vještina rješavanja problema studenta za vrijeme stručne prakse a) Vrlo vješt u rješavanju problema, inovativan i kreativan b) Sposoban je riješiti zadani problem na poznati način c) Ne pokazuje zadovoljavajuće sposobnosti rješavanja problema
Sposobnost donošenje odluka studenta za vrijeme stručne prakse a) Odluke donosi samostalno, na osnovi temeljite analize (promjenjivih) okolnosti b) Odluke su zadovoljavajuće u poznatim situacijama c) Često donosi pogrešne odluke bez analize situacije
Sposobnost suradnje u timu za vrijeme stručne prakse a) Radi u skladu s ostalima, pridonosi grupnim odnosima i učinkovitosti b) Odnosi s drugima su skladni u normalnim okolnostima, ali se ne ističe c) Nekomunikativan i povučen do mjere da negativno djeluje na grupu
Komunikacijske vještine studenta za vrijeme stručne prakse a) Izuzetno jasna, dobro organizirana i uvjerljiva komunikacija, pisana i govorna b) Zadovoljavajuće vještine pisane i govorne komunikacije c) Slabe vještine pisanja i govorne komunikacije
Motiviranost i odgovornost studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok stupanj motiviranosti u radu te kolektivne i društvene odgovornosti b) Zadovoljavajuća motiviranost za rad i odgovornosti prema poslu c) Slabo motiviran, nezainteresiran i bez osjećaja odgovornosti prema poslu

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.