Print

Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu (185471)

Course coordinator

Course description

Temeljni cilj modula je naučiti studente kako uspješne organizacije upravljaju svojim ljudskim resursima da bi se takmičile u dinamičkom poslovnom okruženju. U okviru ovog predmeta studenti će steći znanja i vještine potrebne za uobičajene uloge, zadaće i aktivnosti vezane uz upravljanje ljudskim resursima u organizacijama iz djelatnosti poljoprivrede i srodnih djelatnosti. U prvom dijelu bit će obuhvaćene tradicionalne funkcije upravljanja ljudskim resursima kao što su nalaženje kadrova, određivanje naknada, nagrađivanje, formiranje radnih mjesta, osposobljavanje i usavršavanje itd. Drugi dio će kod studenata doprinijeti razumijevanju koncepata, analitičkih oruđa i vještina vezanih uz strateško upravljanje ljudskim resursima u organizaciji sukladno njenim ciljevima.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 60
Lectures: 28
Auditory exercises: 14
Seminar: 18

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%-70%
Good (3): 71%-80%
Very good (4): 81%-90%
Excellent (5): 91%-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i završen seminarski rad.

Description

Student je dužan nazočiti najmanje 80% predviđenih sati izravne nastave.

General competencies

Studenti će nakon uspješno položenog ispita moći:
1. Analizirati stanje ljudskih resursa u poslovnoj organizaciji s obzirom na njihovu strukturu i međusobne odnose.
2. Raščlaniti aktivnost poslovne organizacije na pojedine poslove i skupine poslova
3. Izraditi opis radnog mjesta na temelju informacija o zadacima i potrebnim kvalifikacijama zaposlenika
4. Planirati potrebe za zaposlenicima i njihovim usavršavanjem
5. Provoditi aktivnosti praćenja i ocjene rada zaposlenika
6. Preporučiti načine motiviranja za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih radnika u organizaciji
7. Koristiti evidenciju zaposlenih za potrebe poslovnog planiranja i odlučivanja

Types of instruction

 • Predavanja
  Na predavanjima će studenti biti upoznati s pojmovima, suvremenim spoznajama, teorijama i trendovima sukladno nastavnim jedinicama predviđenim tjednim planom nastave.
 • Provjere znanja
  Tijekom semestra biti će održane dvije provjere znanja u vidu pisanih ispita.
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe su predviđene za provjeru teoretskih koncepata na praktičnim primjerima i zadacima. Vježbe također imaju svrhu ponavljanja radi uspješnog usvajanja potrebnih znanja.
 • Konzultacije
  Konzultacije će se održavati u vremenu nakon nastave u trajanju od 1 sata.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  E-učenje primjenom sustava Merlin (Moodle) i multimedijskih sadržaja raspoloživih na Internetu.
 • Seminari
  Vrijeme predviđeno za seminare namijenjeno je mentorstvu studenata pri izradi njihovih seminarskih radova u obliku studija slučaja. Dio ovog vremena predviđen je i za studentske prezentacije.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Argumentirati ulogu i važnost upravljanja ljudskim resursima u okviru poslovnog upravljanja Pisani ispit I.
2. Analizirati poslovni proces na razini pojedinih zadataka i poslova Aktivnost na nastavi, Pisani ispit I.
3. Definirati radna mjesta sukladno poslovnom procesu i strategiji organizacije Aktivnost na nastavi, Pisani ispit I.
4. Planirati i provoditi proces zapošljavanja od privlačenja do odabira radnika Aktivnost na nastavi, Pisani ispit I., seminarski rad
5. Pratiti i ocjenjivati ponašanje i rad radnika s obzirom na ciljeve organizacije Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
6. Poznavati i preporučiti načine motiviranja za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih radnika u organizaciji Aktivnost na nastavi, Pisani ispit II., seminarski rad
7. Primijeniti mjere za održavanje poželjnih međuljudskih odnosa i discipline u zadanim zakonskim okvirima Aktivnost na nastavi, Pisani ispit II., seminarski rad
8. Analizirati informacije i dokumente vezane uz upravljanje ljudskim resursima Aktivnost na nastavi, Pisani ispit II.

Working methods

Teachers' obligations

Prenijeti studentima znanje iz područja vezanog uz cilj, ishode učenja i kompetencije ovog modula, putem predavanja, primjera za vježbu i vođenja izrade studija slučaja (seminara). Nastavnik održava stalnu komunikaciju sa studentima te im stavlja na raspolaganje nastavne materijale i važne informacije u svezi modula korištenjem suvremenih metoda učenja, uključivo i e-učenje. Također provjerava nazočnost, vrednuje stupanj usvajanja znanja i ocjenjuje studente.

Students' obligations

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima, vježbama i seminarima te raditi na izradi seminarskog rada u obliku studije slučaja. Dužni su se pripremati za pisane provjere znanja (ispite). Studenti su također dužni redovito pratiti obavijesti vezane uz nastavu i prijaviti se na sustav e-učenja kao korisnici modula. Kod predaje seminarskih radova i prijavljivanja ispita dužni su se držati zadanih rokova.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 40 40 1
Pisani (parcijalni) ispit 1. 40% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 50 2
Pisani (parcijalni) ispit 2. 40% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 50 2
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% <= 40
41-60
61-80
>= 81
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 40 1
Ukupno 100% 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% Ukupna ocjena: vagani prosjek ocjena iz pisanog ispita 1. (0,4), pisanog ispita 2. (0,4) i seminara (0,2) 1: 0-59%, 2: 60%-70%, 3: 71%-80%, 4: 81%-90%, 5: 91%-100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit 80% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 100 4
Ukupno 80% ukupne ocjene 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% 1: 0-59%, 2: 60%-70%, 3: 71%-80%, 4: 81%-90%, 5: 91%-100% 4 100 4
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave Studenti su obavezni nazočiti minimalno traženom broju sati izravne nastave. Dodatni zadatak u obliku seminara ili eseja.
Pisani (parcijalni) ispit 1. Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz 6 tjedana u prvom dijelu nastave. Polaganje u okviru završnog ispita.
Pisani (parcijalni) ispit 2. Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz 6 tjedana u drugom dijelu nastave. Polaganje u okviru završnog ispita.
Priprema i prezentacija seminarskih radova Provjera poznavanja pojmova i sposobnosti reprodukcije stečenog znanja na primjeru problema povezanog s tematikom modula. Završetak nastave u semestru.
Završni ispit Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice cijelog modula za studente koji nisu pristupili pisanim ispitima. Ukoliko je student uspješno položio jedan dio (jedan pisani ispit), na završnom ispitu polaže samo preostali dio. Polaganje tijekom redovnih ispitnih rokova.

Weekly class schedule

 1. Pojam i definicija upravljanja ljudskim resursima. Poslovi i zadaci funkcije upravljanja ljudskim resursima. Povijest razvoja upravljanja ljudskim resursima. Upravljanje ljudskim resursima s obzirom na veličinu organizacije.
 2. Suvremeni pristupi i teorije upravljanja ljudskim resursima. Interdisciplinarnost kao temelj upravljanja ljudskim resursima. Etika i upravljanje ljudskim resursima.
 3. Raščlamba poslovnog procesa i definiranje poslova i radnih mjesta. Planiranje potreba za radnicima. Načini regrutacije novih radnika. Metode i kriteriji odabira radnika. Uvođenje u rad.
 4. Ciljevi i standardi praćenja radnog učinka. Tradicionalne i suvremene tehnike i postupci mjerenja radne uspješnosti. Povezanost radnog opterećenja i radnog učinka. Radna uspješnost kao podloga za motiviranje i usavršavanje.
 5. Analiza i procjena vrijednosti poslova. Ciljevi i politike nagrađivanja radnika. Sustavi plaća i praćenje rezultata rada. Određivanje naknada i nagrada. Pravičnost kompenzacija i motivacija.
 6. Dodatne naknade i koristi radnika i menadžera. Pisani ispit 1.
 7. Korisnost profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja za pojedinca i organizaciju. Procjena obrazovnih potreba. Postavljanje obrazovnih ciljeva. Metode i tehnike osposobljavanja i izobrazbe osoblja. Izobrazba i organizacijska uspješnost.
 8. Važnost organizacijskog ponašanja za upravljanje ljudskim potencijalima. Teorije motivacije za rad i njihova primjena u organizacijama. Stavovi prema radu: zadovoljstvo poslom, radna angažiranost, radoholizam i odanost organizaciji.
 9. Emocije i pravednost u poslovnim organizacijama. Utjecaj emocija na donošenje odluka. Rad u timu i timsko donošenje odluka. Upravljanje konfliktima u organizaciji. Organizacijska klima i kultura.
 10. Izvori radnog prava. Sklapanje i raskidanje ugovora o radu. Radno vrijeme i radno opterećenje. Reguliranje prava radnika na slobodne dane. Plaće i nagrađivanje radnika u radnom zakonodavstvu.
 11. Uloga sindikata na tržištu rada. Kolektivni ugovori i pregovaranje. Utjecaj kolektivnih ugovora na organizacije u agrobiznisu.
 12. Razlikovna obilježja upravljanja ljudskim resursima u inozemstvu i tuzemstvo. Mogućnosti korištenja inozemne radne snage.
 13. Čimbenici uspješnosti nalaženja radne snage na međunarodnom tržištu rada. Pisani ispit 2.
 14. Prezentacije studentskih seminara
 15. Prezentacije studentskih seminara

Preconditions

Obligatory literature

 1. Bahtijarević-Šiber, F. 1999. Management ljudskih potencijala. Golden marketing. Zagreb
 2. Wilkinson A., Marchington M. 2016. Human Resource Management at Work. McGraw-Hill Education, New York, USA
 3. Dessler, G. 2015. Upravljanje ljudskim potencijalima, 12. izdanje. Prijevod s engleskog. Mate d.o.o., Zagreb

Recommended literature

 1. 1. Robbins S. P., Judge T. A. 2013. Organisational Behaviour, 15th Ed. Pearson Education Ltd. Harlow, UK
 2. 2. Bitsch, V. (2009). Personnel Management Research in Agribusiness. Paper presented at the 19th Annual World Forum and Symposium of the International Food and Agribusiness Management Association, Budapest, Hungary.
 3. 3. Bahtijarević-Šiber, Fikreta. 2014. Strateški menadžment ljudskih potencijala : suvremeni trendovi i izazovi. Školska knjiga, Zagreb

Similar course at related universities

 • Human Resources Management, University of Hohenheim, https://www.uni-hohenheim.de/modulkatalog/modul/human-resources-management-5702-420 Human Resource Management, Wageningen University, https://ssc.wur.nl/Studiegids/Vak/ECS-57206

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.